DİNLE

Ders Kataloğu

ANTH 513 Hukuk ve Uyuşmazlık Üzerine Etnografik Yaklaşımlar 3 SU Kredi
Uyuşmazlık denilince ne anlaşıldığı ve de çözüm yöntemleri bir toplumdan diğerine oldukça önemli derecede farklılık göstermektedir. Bu derste bu farklılıkları yaratan kültürel süreçleri inceleyeceğiz. Bu derste araştırmacıların çalıştıkları toplulukların sosyal ve kültürel hayatını katılarak izlediği ve de genelde en az bir yıl süren bir araştırma yöntemi olan etnografik malzemeleri kullanacağız. Okuyacağımız etnografiler Meksika, İran, Türkiye, Yeni Gine ve de Amerika'nin kentsel bölgeleri de olmak üzere bir çok farklı yerin kültürel ortamı ile ilgilenmektedir. Araştıracağımız sorulardan bazıları; değişik kültürel ortamlarda varolan değişik adalet -eşitlik, denklik- anlayışları nelerdir? Bu anlayışların değişik uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile ilişkileri nelerdir? Sözkonusu adalet anlam ve pratikleri var olan eşitsizliklerin - toplumsal cinsiyet, yaş, statü gibi- yeniden üremesinde hangi şekillerde rol oynamakta, hangi ortamlarda bu eşitsizlik örüntülerini değiştirici etkisi olmaktadır?

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ANTH 515 Devletin Antropolojisi 3 SU Kredi
Bu ders, ulus devleti oluşturan ve sorgulayan kurumları, alanları, fikirleri, pratikleri ve temsilleri irdeleyecektir. Bir yandan diğer disiplinler tarafından devletin analizi için geliştirilmiş yaklaşımlardan faydalanırken, diğer yandan devleti antropolojiye özel bir bakış açısıyla anlamaya yönelik analiz kategorileri üzerine odaklanacaktır: anlam ve inanç sistemleri; bireylik ve eylemlilik; gündelik pratikler; direşken yapılar ve belirmekte olan biçimler gibi. Ders aynı zamanda vatandaşlık, hükümranlık, ülkesellik ilkesi, sekülarizm, ve şiddet gibi, modern devleti tanımlayan kurumların etnografik araştırma ve yazında kendini gösterme ve temsil edilme biçimlerinin izini sürecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2013-2014 Devletin Antropolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ANTH 521 Göç ve Kent Antropolojisi 3 SU Kredi
Göç konusu 21ci yüzyılı tanımlayan en özgün ve karmaşık unsurlardan biri olarak öne çıkmakta çünkü günümüzde giderek artan sayıda insan, giderek çeşitlenen çıkış noktalarından, çok farklı nedenler ve koşullar altında yeni istikametlere göç etmekte. Bu artan değişkenlere rağmen benzerlik göstermeye başlayan bir nokta ise bu göçlerin kent merkezli oluşu, ve de özellikle dünyanın insani, finansal ve benzeri akımları için çekim noktası haline gelen kentlerine yönelmesidir. Bu ders küresel göç ve kent alanında gözlemlenen bu yeni eğilimlerin antropolojik araştırmalar çerçevesinde nasıl ele alındığını, özellikle de öne çıkan bazı yeni kavramlar nezdinde inceleyen teorik ve etnografik çalışmalar içerir. İşlenen kavram ve konular arasında: küresel kentler, süper-çeşitlilik, kentsel karşılaşmalar, temas bölgeleri, gündelik çok kültürlülük, gündelik kozmopolitanlık ve bir arada yaşama bulunmakta.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Kent ve Göç Antropolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ANTH 525 Tesirin Antropolojisi 3 SU Kredi
Görsel malzemeler, Marksist teori, eleştirel soy teorileri, üçüncü cins ve eşcinsellik çalışmaları, feminizm, psikanaliz, ve militarizm üzerine yazılmış etnografilerden feyz alarak oluşturulmuş bu derste, elle tutulamayan ve gözle görülmeyen hislerin, enerjilerin ve titreşimlerin alanı incelenecektir. Toplumsal cinsiyet, ırk, emek ve militarizmin kesiştiği farklı etnografik bağlamlardan hareket ederek ulusal hafıza kurma süreçlerinin eleştirel bir okumasını yapacağız. Diğer bir deyişle, baskılanan, tanınmayan veya inkar edilen tarihi gerçeklerin itildikleri yerlerden fırlayarak siyasi kanaat oluşturma ve kültürel hafızamıza intikal etme biçimleri üzerine sorular sorulacaktır. Bu dersin temel hedefi deneyimci ve akılcı sosyal bilim çalışmaları tarafından görmezden gelinen `hisleri' ve `halleri' analizin merkezine oturtarak gayrı-meskun bir tarihi yeniden yorumlamak olacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2011-2012 Tesirin Antropolojisi 3
Bahar 2010-2011 Tesirin Antropolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ANTH 526 Bedenin Antropolojisi 3 SU Kredi
Biyolojik beden inkar edilemez bir fizikselliğe sahiptir; fakat aynı zamanda, kendi bedensel deneyimlerimiz ve bu deneyimleri anlamlandırma yollarımız kaçınılmaz olarak toplumsal olanla örtüşür ve tanımlanır. Bu giriş dersi, Antropolijk bir perspektif benimseyerek bedenin farklı kültürel alanlarda ve disiplin rejimlerinde, hangi yollarla gözletlendiği, sınıflandırıldığı, deneyimlendiği ve değiştirildiğini incelemeyi amaçlamaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Bedenin Antropolojisi 3
Güz 2020-2021 Bedenin Antropolojisi 3
Güz 2018-2019 Bedenin Antropolojisi 3
Güz 2017-2018 Bedenin Antropolojisi 3
Bahar 2013-2014 Bedenin Antropolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ANTH 528 Umudun Antropolojisi 3 SU Kredi
Gerek sosyal bilim kuramlarında, gerekse gündelik pratikler ve söylemlerde, “umut,” varsaydığımız hatta arzuladığımız bir duygu olmakla birlikte, pek fazla eleştirel analize tabii tutulmaz. Bu ders ise, umudu kuramsal analizin merkezinde bir kategori olarak ele alır. Devrim dönemlerinin ütopik ruhunu umut etrafında tayin eden yaklaşımlarla, dünyevi deneyimin ıstırabı karşısında umudu inançla bağdaştıran öğretiler karşılaştırılır. Ardından duygulanım kuramlarını umut çerçevesinde ele alan güncel etnografiler okunur. Umut, bir yandan arzu ve iyimserlik gibi benzer olduğu varsayılan, diğer yandan melankoli ve çaresizlik gibi karşıt bir takım başka haleti ruhiyeler ile nasıl ilişkilenir? Hangi koşullarda umut acımasızdır? Son olarak, eleştirel sosyal kuram geleneğinde umudun ilerici siyaset ve düşünce için bir eleştiri yöntemi olarak potansiyel rolünü irdelenir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2014-2015 Umudun Antropolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ANTH 550 Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya Antropolojik Bakış 3 SU Kredi
Ortadoğu ve Kuzey Afrika gibi coğrafi bölgeler doğal olmaktan ziyade mekan ve farklılık anlayışlarına dayalı olarak insanlar tarafından kurgulanmış kategorilerdir. Bu ders Fas'tan Iran'a yaklaşık 25 ülkeyi içine alan bu bölgenin kurgulanmasını tarihsel ve siyasal bir süreç olarak ele alacak; anaakım söylemlere hakim olan Şarkiyatçı bakış açısının ötesine geçmeye çalışarak, bu bölgede yaşayan insanların hayatlarını şekillendiren tarihsel, siyasi ve kültürel süreçleri etnografik çalışmalar aracılığı ile inceleyecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2013-2014 Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya Antropolojik Bakış 3
Bahar 2005-2006 Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya Antropolojik Bakış 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ANTH 554 Göç ve Vatandaşlık 3 SU Kredi
Bu seminer, küresel göç hareketlerinin gitgide çeşitlenen vatandaşlık tanımları ve pratikleri ile olan ilişkisini tahkik edecektir. Farklı coğrafyalardaki sınır geçişlerini analiz eden etnografiler üzerinden, bir yandan göçmenlerin gündelik pratiklerini, diğer yandan da bu deneyimleri şekillendiren ve kısıtlayan politik, kültürel ve hukuki vatandaşlık söylemlerini dikkate alacaktır. Devlet hâkimiyeti, göçmenler ve vatandaşlık üçlüsünün birbiriyle olan ilişkisinde, küresel kapitalizmin ve ulus-ötesi hukuk normlarının oynadığı rol değerlendirilecektir. Aynı zamanda sınıf, "etnisite" ve ulus hiyerarşilerinin uluslararası göç ve vatandaşlık politikalarına nasıl yansıdığı gözden geçirilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2015-2016 Göç ve Vatandaşlık 3
Güz 2014-2015 Göç ve Vatandaşlık 3
Güz 2013-2014 Göç ve Vatandaşlık 3
Güz 2012-2013 Göç ve Vatandaşlık 3
Güz 2010-2011 Göç ve Vatandaşlık 3
Bahar 2009-2010 Göç ve Vatandaşlık 3
Bahar 2008-2009 Göç ve Vatandaşlık 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ANTH 565 Toplumsal Hareketlilik, Direniş ve Protesto 3 SU Kredi
Bu derste, dünyanın çeşitli yerlerindeki toplumsal protestoların nitelikleri incelenecektir. Kitlesel devrim hareketlerinin dinamiklerinin yanısıra, daha az görünürlüğü olan farklı protesto ve eylem biçimlerini yorumlamanın zorlukları üzerinde de durulacaktır. İnsan hakları, çalışma koşulları, etnik kimlikler, milliyetçilik, din ve cinsiyetle ilgili protesto biçimleri, hızlanan küreselleşme bağlamı içinde tartışılacaktır. Bir yandan belirli örnek vakalar incelenirken, bir yandan da toplumsal eylem biçimlerinin oluşmasında kültürün, belleğin, kitle iletişim araçları ve diğer güçlerin rolü ile ilgili temel konular öğrencilere tanıtılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2012-2013 Toplumsal Hareketlilik, Direniş ve Protesto 3
Güz 2008-2009 Toplumsal Hareketlilik, Direniş ve Protesto 3
Güz 2006-2007 Toplumsal Hareketlilik, Direniş ve Protesto 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ANTH 568 Etnografi: Antrolojide Saha Çalışması ve Sahayı Yazmak 3 SU Kredi
Etnografi kavramı, antropolojinin hem temel araştırma metodunu hem de ana yazılı ürününü betimler. Bu derste klasik ve güncel etnografiler derinlemesine incelenecek, araştırma deneyimi ve etnografik metinler üzerine yürütülen kuramsal ve siyasi tartışmalar ele alınacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Etnografi: Antrolojide Saha Çalışması ve Sahayı Yazmak 3
Güz 2018-2019 Etnografi: Antrolojide Saha Çalışması ve Sahayı Yazmak 3
Bahar 2015-2016 Etnografi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ANTH 569 Antropoloji ve Tarih 3 SU Kredi
Antropologlar tarihe merak sarınca ne olur ? Antropolojinin son yıllarda tarihe olan ilgisi bu derste seçilmiş bazı etnografilerin (saha çalışması yapan antropologların yazdığı kitaplar) yakın okuması üzerinden tartışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Antropoloji ve Tarih 3
Güz 2007-2008 Antropoloji ve Tarih 3
Güz 2006-2007 Antropoloji ve Tarih 3
Bahar 2004-2005 Kültür Yazımları (ANTH669) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ANTH 571 Avrupa Antropolojisi 3 SU Kredi
Antropoloji geleneksel tanımıyla Avrupa harici toplumlara dair bir bilim olarak algılanır; ancak günümüzün eleştirel yaklaşımları antropolojik bakışı batılı toplumlara, özellikle de ''taşralılaştırılan Avrupa''ya çevirmenin önemini vurgulamaktadır. Bu ders son yıllarda Avrupa'daki farklı ulus-devletler ve kamusal alanlar üzerine yürütülen etnografik çalışmaların ekseninde, ''Avrupalılığın'' tarihi ve güncel kurgulanışını; çok kültürcülük, kültürel vatandaşlık ve ''slamaphobia'' (İslam korkusu) tartışmalarını; göç ve etnik kimliği; ve Doğu Avrupa ve sosyalizim sonrası rejimlerle Batı Avrupa ve AB arasındaki gerilimli ilişkiyi konu edinmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Avrupa Antropolojisi 3
Güz 2009-2010 Avrupa Antropolojisi 3
Güz 2008-2009 Avrupa Antropolojisi 3
Güz 2007-2008 Avrupa Antropolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :