DİNLE

Ders Kataloğu

GEN 541 Orta Doğu'da Toplumsal Cinsiyeti 3 SU Kredi
Bu ders Orta Doğu’da toplumsal cinsiyet çalışmalarının temel mesele ve tartışmalarına bir giriş niteliğindedir. Bölgede süre gelen söylem, ideoloji ve toplumsal hareketlerin toplumsal cinsiyet bağlamında bir analizini sunmayı ve öğrencilere geç 19. yüzyıldan bugüne toplumsal cinsiyet kimliklerinin sosyal, siyasal ve kültürel süreçlerle ilişkili olarak geçirdiği dönüşümü anlama beceri ve yöntemlerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders, toplumsal cinsiyet bağlamındaki tarihsel soru ve meseleleri Orta Doğu’da kadınlık ve erkeklikler üzerine güncel tartışma ve söylemlere bağlamayı hedeflemektedir. Üzerinde durulacak ana konular arasında feminizm ve milliyetçilik ilişkisi, örtünme üzerine tartışmalar, kadınların öznelliği, İslami feminizm, erkeklikler ve Arap Baharı ve sonrasında cinsellik politikaları bulunmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Orta Doğu'da Toplumsal Cinsiyeti 3
Bahar 2019-2020 Orta Doğu'da Toplumsal Cinsiyeti 3
Bahar 2018-2019 Orta Doğu'da Toplumsal Cinsiyeti (CULT541) 3
Bahar 2017-2018 Orta Doğu'da Toplumsal Cinsiyeti (CULT541) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
GEN 542 Savaş, Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet 3 SU Kredi
20.yüzyıl ''küresel ve yerel, sıcak ve soğuk savaşların yüzyılıydı'' (Catherine Lutz). Bu ders, bu yüzyıl boyunca yaşanmış olan savaş ve siyasal şiddet deneyimlerinin nasıl hatırlandığını toplumsal cinsiyet ekseninde ele alacaktır. Dersin ele alacağı temel sorulardan bazıları şöyledir: Savaş, siyasal şiddet ve militarizasyonun toplumsal cinsiyet temelli etkileri neler olmuştur? Savaşlar, soykırımlar, ve diğer siyasal şiddet deneyimleri nasıl anlatılmış, nasıl temsil edilmiştir? Kadınlar savaşlarda yaşanan cinsiyetlendirilmiş şiddeti nasıl hatırlamakta ve anlatmaktadırlar? Tanıklık, hikaye anlatımı, ve iyileşme arasında ne tür bir ilişki vardır? Savaş, soykırım ve diğer siyasal şiddet deneyimlerinin popüler kültür, film, edebiyat ve (oto)biyografi alanlarındaki temsilleri ''kişisel'' ile ''kamusal/milli'' arasındaki ilişkiyi nasıl kurgulamaktadırlar? Anıtlar, müzeler ve diğer hafıza mekanlarında savaşlar nasıl cinsiyetlendirmekte ve hatırlamaktadır? Bu sorular dünyanın farklı yerlerinden, özellikle de Macaristan, Türkiye, Almanya, Rwanda, eski Yugoslavya, ve Arjantin'den örneklerle ele alınacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Savaş, Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet 3
Bahar 2020-2021 Savaş, Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet 3
Güz 2017-2018 Savaş, Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet (CULT542) 3
Güz 2016-2017 Savaş, Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet (CULT542) 3
Güz 2015-2016 Savaş, Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet (CULT542) 3
Bahar 2012-2013 Savaş, Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet (CULT542) 3
Bahar 2011-2012 Savaş, Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet (CULT542) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
GEN 544 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik 3 SU Kredi
Bu derste, akademik, edebi ve siyasi metinler ile sinema ve belgesel filmler kullanılarak Türkiye'de toplumsal cinsiyet ve cinsellik konuları ele alınacaktır. Üzerinde durulacak bazı başlıklar şöyledir: 19.yüzyıldan günümüze feminist hareketin gelişimi, erkeklik deneyimleri ve anlatıları, kadına yönelik şiddet, bekaret tartışmaları, toplumsal cinsiyet ve milliyetçilik ilişkisi, dini ve siyasi söylemlerde bedenin kurgulanışı, laiklik ve siyasi İslam bağlamında toplumsal cinsiyet tartışmaları, bu alandaki azınlık deneyim ve ürünleri, ve cinsellik politikaları.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik 3
Güz 2018-2019 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik (CULT544) 3
Güz 2017-2018 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik (CULT544) 3
Bahar 2016-2017 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik (CULT544) 3
Bahar 2014-2015 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik (CULT544) 3
Güz 2013-2014 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik (CULT544) 3
Bahar 2010-2011 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik (CULT544) 3
Bahar 2009-2010 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik (CULT544) 3
Bahar 2007-2008 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik (CULT544) 3
Bahar 2006-2007 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik (CULT544) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
GEN 600 Toplumsal Cinsiyet Temel Kavram ve Yaklaşımlar 3 SU Kredi
Toplumsal cinsiyet kavramının tanım ve anlamları üzerine felsefi, psikolojik, bilimsel, tarihsel ve kültürel kuram ve perspektifler; kavramın ortaya çıkış ve gelişiminin tarihi. Toplumsal cinsiyetin farklı iktidar sistemleriyle, cinsiyet kimliği ve cinsellik deneyimleriyle, ırk, sınıf, etnik kimlik gibi toplumsal farklılıklarla ilişkilendirilmesi; öznellik, cinsellik, insan hakları, kültür/sanat pratikleri, şiddet gibi olguların feminist ve queer kuramlar ışığında tartışılması.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Toplumsal Cinsiyet Temel Kavram ve Yaklaşımlar 3
Güz 2018-2019 Toplumsal Cinsiyet Temel Kavram ve Yaklaşımlar 3
Güz 2017-2018 Toplumsal Cinsiyet Temel Kavram ve Yaklaşımlar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
GEN 601 Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Metodolojisi 3 SU Kredi
Temel niteliksel araştırma yöntemleri ve yazma stratejilerine Kadın Çalışmaları, Feminist incelemeler ve Queer kuram perspektifi katmak; Cinsiyet Çalışmaları alanında öne çıkan konuların nasıl incelenebileceğini ve seçilen yöntemlerin politik anlamlarını ve olası etkilerini tartışmak; mevcut metot yaklaşımlarını eleştirel bir gözle yeniden ele almak; Feminist veya Queer bir araştırma sorusunun ve yönteminin hangi faktörlerce belirlendiği üzerine düşünmek.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Metodolojisi 3
Güz 2019-2020 Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Metodolojisi 3
Bahar 2017-2018 Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Metodolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
GEN 605 Cinsiyet ve Cinsellik Kuramları 3 SU Kredi
Beden, cinsiyet ve cinselliğin muhtelif algılanma, yorumlanma ve tartışılma biçimlerine toplumsal ve kültürel bakışlar; Kuram oluşturma, toplumsal hareketler ve aktivizm boyutları; Erkekler ve erkeklikler, cinsel azınlıklar, ve cinsiyetin yapıbozumuna dair tartışmalar; Cinsiyete tabi ve cinsellikle alakalı kültürlere yönelik mukayeseli etnografik araştırmalar

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Cinsiyet ve Cinsellik Kuramları 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
GEN 610 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset 3 SU Kredi
Bu ders toplumsal cinsiyet, kültür ve siyaset arasındaki ilişkileri irdelemektedir. Derste, toplumsal cinsiyetin siyasal alanın tanımı, vatandaşlık pratikleri ve katılım üzerindeki etkileri teorik açıdan ele alınacaktır. Ayrıca çeşitli kültürel, sosyal ve siyasal bağlamlardan somut örnekler ışığında, toplumsal cinsiyete bağlı toplumsal ve siyasal örgütlenmeler, kimlik siyaseti, kişisel ve siyasal alan arasındaki etkileşim ve gündelik alandan ulus ötesine, yüz yüze siyasetten dijital karşılaşmalara farklı siyaset yapma biçim ve alanları tartışmaya açılacaktır. Derste anı zamanda kurumsal ve ulusal toplumsal cinsiyet politikalarının sosyo-politik etkileri ve değişen toplumsal cinsiyet ilişkilerine dair kültürel siyaset bakış açıları ele alınacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset 3
Bahar 2019-2020 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
GEN 620 Toplumsal Cinsiyet ve Bilgi 3 SU Kredi
Toplumsal cinsiyetle bilgi arasındaki ilişkinin toplumsal, kültürel ve bilimsel bağlamlarda irdelenmesi; toplumsal cinsiyetin bilgi üretimi ve içeriği üzerindeki etkileri, doğurduğu taraflılık ve adeletsizlikler; bilgide nesnellik sorunu.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
GEN 680 Erkekler ve Erkeklikler 3 SU Kredi
Bu ders, erkeklerin cinsiyete tabi toplumsal özneler oldukları ve erkekliklerin öğrenilen, yeniden üretilen, ve karşı çıkılan toplumsal performanslar olduğunu kabul eden araştırma literatürüne bir giriş niteliği taşımakta. İşlenen konular arasında erkekliğin kişisel ve toplumsal anlamlarının disiplinler-arası bir bakışla incelenmesi; eril deneyimin toplumsal sınıf, ırk, cinsellik ve yaşa göre farklılaşması; gelecekte belirebilecek erkeklik biçimleri; genç ve yaşlı erkeklerin çeşitlilik arz eden yaşam tecrübeleri; ve değişen erkeklikler hakkındaki toplumsal söylemler ve temsil biçimleri bulunmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Erkekler ve Erkeklikler 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
GEN 683 Toplumsal Cinsiyet ve Göç 3 SU Kredi
Bu ders küresel göç süreçlerini toplumsal cinsiyet bakış açısı ile ele alan, ve dolayısıyla cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve cinsellik ile ilgili rol ve kimlikler ile göç nedenleri, koşulları ve deneyimleri arasında nasıl etkileşimler olduğunu inceleyen literatüre bir giriş niteliği taşımakta. İncelenen konular arasında: küresel göçlerin kadınlaşması; bakım göçleri, işçi havaleleri ve değişen toplumsal cinsiyet rolleri; cinsel ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet, insan ticareti ve sığınma; cinsellik ve evlilik amaçlı göçler ve değişen mahremiyetler bulunmakta.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
GEN 690 Doktora Tez Hazırlığı Semineri 0 SU Kredi
Bu ders esas olarak, düzenli bir şekide dinleme, okuma ve yazma pratiğidir. Öğrenciler, sadece gelecekte yönelecekleri tez çalışma alanıyla ilgili bilgi değil aynı zamanda kısa ve özlü deneme yazıları yazma alışkanlığını da kazanacaklardır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Doktora Tez Hazırlığı Semineri 0
Bahar 2019-2020 Doktora Tez Hazırlığı Semineri 0
Bahar 2018-2019 Doktora Tez Hazırlığı Semineri 0
Güz 2018-2019 Doktora Tez Hazırlığı Semineri 0
Bahar 2017-2018 Doktora Tez Hazırlığı Semineri 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
GEN 699 Doktora Tez Dersi 0 SU Kredi
Bu kredisiz ders, Doktora öğrencilerinin, biri danışmanları olmak üzere üç kişilik tez izleme komitesinin gözetiminde, ders ve seminer çalışmaları bittikten sonra gerçekleştirmeleri beklenen tez araştırma ve yazma süreçlerinin sürekli denetimi ve meslekdaşları arasında tartışılması için elverişli bir çerçeve oluşturmayı amaçlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Doktora Tez Dersi 0
Bahar 2021-2022 Doktora Tez Dersi 0
Güz 2021-2022 Doktora Tez Dersi 0
Bahar 2020-2021 Doktora Tez Dersi 0
Güz 2020-2021 Doktora Tez Dersi 0
Bahar 2019-2020 Doktora Tez Dersi 0
Güz 2019-2020 Doktora Tez Dersi 0
Bahar 2018-2019 Doktora Tez Dersi 0
Güz 2018-2019 Doktora Tez Dersi 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 141 ECTS (141 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
GEN 700 Toplumsal Cinsiyet: Okuma ve Araştırmalar 3 SU Kredi
İleri düzey doktora öğrencilerinin ihtiyaçlarına göre tasarlanacak bir seminer çerçevesinde toplumsal cinsiyet çalışmaları alanında belirli konular üzerine yoğun okuma ve araştırma.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Toplumsal Cinsiyet: Okuma ve Araştırmalar 3
Güz 2019-2020 Toplumsal Cinsiyet: Okuma ve Araştırmalar 3
Bahar 2018-2019 Toplumsal Cinsiyet: Okuma ve Araştırmalar 3
Güz 2018-2019 Toplumsal Cinsiyet: Okuma ve Araştırmalar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :