DİNLE

Ders Kataloğu

HART 511 Rönesans Sanatı 3 SU Kredi
Dersin amacı Masaccio, Pierro della Francesca, Bellini Fra Angelico, Boticelli, Michelangelo, da Vinci, Raphael gibi dönemin belli başlı sanatçıları ve onların yapıtlarının analiz edilerek erken ve yüksek Rönesans görsel anlayışını tanımaktır. Bununla birlikte, dönemin sosyal ve politik boyutları da ele alınarak incelenecek görsellik anlayışı, Rönesans'ı belirli bir zaman ve yer bağlamından öte kültür olarak incelemeyi de amaçlar. Bu dersin, uygun biçimde yeniden düzenlenmiş yükümlülüklerle birlikte, lisans düzeyinde alınabilmesi konusunda, bkz HART 311.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Rönesans Sanatı 3
Güz 2020-2021 Rönesans Sanatı 3
Bahar 2019-2020 Rönesans Sanatı 3
Bahar 2017-2018 Rönesans Sanatı 3
Güz 2016-2017 Rönesans Sanatı 3
Bahar 2014-2015 Rönesans Sanatı 3
Bahar 2003-2004 Rönesans Görselliği 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HART 513 Türkiye'de Görsel Sanatlar 3 SU Kredi
"Türkiye'de Görsel Sanatlar", 19. yüzyıldan günümüze uzanan süreçte Türkiye'de sanatın tarihine odaklanan bir derstir. Amacı, gelenek, modernlik, postmodernlik, çağdaşlık gibi kavramların etrafında ve kronolojik bir süreçte, Türkiye'de 20. yüzyılda yaşanan kültürel ve sanatsal gelişmelerin izini sürmektir. Derste sanatçı kimliği, sanatsal yönelimler ve sanat yapıtlarına odaklanılarak Türkiye'de sanat dünyasının ve görsel kültürün değişimi ele alınır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Türkiye'de Görsel Sanatlar 3
Bahar 2020-2021 Türkiye'de Görsel Sanatlar 3
Bahar 2019-2020 Türkiye'de Görsel Sanatlar 3
Bahar 2018-2019 Türkiye'de Görsel Sanatlar 3
Bahar 2017-2018 Türkiye'de Görsel Sanatlar 3
Güz 2005-2006 Türkiye'de Görsel Sanatlar: Paşalardan Güncele 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HART 514 1960 Sonrası Türk Sanatı 3 SU Kredi
1960 sonrası Türkiye'si sosyal, kültürel ve siyasi katmanlarda büyük bir değişime açık olmuştur. Bu devir populer kültürün doğuşuna oldukça otonom sayılabilecek sivil toplumun çıkışına tanıklık etmiştir. Bu dönemde üretilen sanat çok çeşitli ve doğurgandır. Bu ders sosyal ve kültürel değişimlere ağırlık vererek Türkiye'nin 1960- 2000 dönemini işler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2016-2017 1960 Sonrası Türk Sanatı 3
Güz 2015-2016 1960 Sonrası Türk Sanatı 3
Güz 2014-2015 1960 Sonrası Türk Sanatı 3
Güz 2013-2014 1960 Sonrası Türk Sanatı 3
Güz 2010-2011 1960 Sonrası Türk Sanatı 3
Bahar 2009-2010 1960 Sonrası Türk Sanatı 3
Güz 2008-2009 1960 Sonrası Türk Sanatı 3
Güz 2007-2008 1960 Sonrası Türk Sanatı 3
Güz 2006-2007 1960 Sonrası Türk Sanatı (VA513) 3
Güz 2004-2005 1960 Sonrası Türk Sanatı (VA513) 3
Güz 2003-2004 1960 Sonrası Türk Sanatı (VA513) 3
Güz 2002-2003 1960 Sonrası Türk Sanatı (VA513) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HART 520 Kadın Sanatçılar 3 SU Kredi
Bu ders, 19. ve 20. yüzyıllarda görsel sanatlar alanındaki kadınların eserlerine bir giriştir. Ele alınan sanat akımları realizm, sembolizm, empresyonizm, Dada, sürrealizm, soyut ekspresyonizm, Pop art ve 1960'lardan itibaren Feminist sanatıdır. Ders, yaşadıkları dönemde ün yapmış kadınlardan bir seçmeye odaklanır. Bu ders, kadın sanatçıların eserlerinden yola çıkarak, öğrencilerin modern ve postmodern sanatın görsel ve kültürel yönlerini anlamalarını sağlamayı ve feminist sanat hareketinin başlangıcı ve öncesinde kadın sanatçıların içinde bulundukları koşullara bir bakış sunmayı amaçlamaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HART 521 Başkaldırı Çağı Sanatı: Erken Modernite 3 SU Kredi
Bu ders 19. Yüzyılın ortasında Avrupa'da avangardın gelişinden bu yana - ve öncesinde - sanatta modern olarak sayılmış eserleri incelemeyi amaçlar. Moderniteye dair düşünceler, sanatçıların amaçları ve eserleri arasındaki değişen ilişkiler gözden geçirilecektir. Modern sanatın doğuşunda romantizm, realizm, empresyonizm, post-empresyonizm gibi akımların önemi değerlendirilecektir. Delacroix, Ingres, Turner, Constable, Courbet, Manet, Monet, Cezanne, Gaugain, Seurat, Van Gogh gibi bazı temel sanatçıları incelenecek, modernist sanatın sosyal, siyasal vb. amaçları çerçevesinde moderniteye dair kavramlar ve sanatta modernizm ele alınacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Başkaldırı Çağı Sanatı: Erken Modernite 3
Bahar 2011-2012 Başkaldırı Çağı Sanatı: Erken Modernite 3
Bahar 2009-2010 Başkaldırı Çağı Sanatı: Modernizm 3
Bahar 2005-2006 Başkaldırı Çağı Sanatı: Modernizm 3
Bahar 2004-2005 Başkaldırı Çağı Sanatı: Modernizm 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HART 524 Sanat Tarihleri 3 SU Kredi
Bu ders, öğrencinin farklı sanat pratik ve kuramlarının oluşturduğu farklı sanat tarihi yaklaşımlarını incelemesine olanak sağlayacaktır. Sanatsal olgusallık kavramı, tarih anlayışı arasındaki ilişki ve değerlendirmeler sorgulanacak, bunun yanı sıra sanat tarihine dönük temel eleştirel yaklaşımlar, yeni sanat tarihi anlayışları ele alınacaktır. Ders bu amaca dönük görsel malzemenin yoğun kullanımını öngörmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2000-2001 Sanat Tarihleri (VA512) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HART 525 Müzede Sanat ve Tarih 3 SU Kredi
Bu dersin özel amacı İstanbul'da ki müzelerde (SSM ya da başka bir müze) yer alacak önemli sergilerin eğitim potansiyelini değerlendirmektir. Dersin içeriği sergilenen eserleri temel alacak (ancak bunlarla sınırlı kalmayacak) ve ayrıca müzeden dersin mekanı olarak yararlanılacaktır. Bu ders öğrencilere seçilen konudaki sanat sanat tarihi / tarih bilgisini, hem sergilenen "gerçek eserlere" dayanarak hem de müzenin eğitim etkinlikleriyle ilişkilendirilecek projelerin tasarlanması ve gerçekleştirilmesi ile vermeyi amaçlamaktadır. Dersin konusu, verileceği her dönemde İstanbul'da o sırada yer alan sergilere bağlı olarak değişecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2008-2009 Müzede Sanat ve Tarih 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HART 531 Altın Kubbe : Bizans İmparatorluğu'nun Sanatı 3 SU Kredi
Bu dersin konusu, altıncı yüzyıldaki başlangıçlarından 1453'e kadar Bizans İmparatorluğu'nun sanatı ve mimarisinin incelenmesidir. Bu öykü imparator Jüstinyen'in eski Roma'nın görkemini Konstantinopolis'te canlandırma girişimiyle başlar. Ne ki bu çaba pek uzun ömürlü olmadı ve sonraki yüzyılların etnik ve siyasi çatışmaları, doğu imparatorluğunu yokuş aşağı sürükleyerek bir ortaçağ derebeyliği statüsüne indirgedi. Jüstinyen'in ferah ve aydınlık kiliselerinin duvarlarını süsleyen şenlikli 'kurtuluş' sahneleri, bu süreçte yerini, mumlarla aydınlanan loş mekanların sofu azizlerine bıraktı. Bu yoğun mistisizm eğilimine rağmen, Antikite ile bağlar tamamen kopmuş değildi. Bizans mozaiklerinin, fildişi levhalarının, resimli elyazmalarının ve ikonalarının en katı ve en dinsel olanlarında dahi, klasik hümanizmin derin izleri sezilir. Dolayısıyla Paleologue hanedanında bile, son bir klasisizm cereyanının yaşanması ve birçok bakımdan İtalyan Rönesansı'nı haber vermesi, herhalde tesadüf sayılamaz.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2011-2012 Altın Kubbe : Bizans İmparatorluğu'nun Sanatı 3
Güz 2004-2005 Altın Kubbe : Bizans İmparatorluğu'nun Sanatı 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HART 532 45 Sonrası Amerikan Sanatı 3 SU Kredi
Modern ve deneysel sanatlar içerisinde temeli yine modernism olan birçok konu Amerika'da 60 lı yıllardaki çıkışlara dayanır. Bu ders içersinde New York okulu çalışmaları, Minimalizm, Pop Art gibi Amerika'da erken dönem çıkışları ve 60 sonrası gövde sanatı, elektronik sanat, yeni dışavurumculuk, maletme sanatı gibi akımlar dönemin sosyal ve politik gerçekleri doğrultusunda ele alınacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HART 533 Semavî Kuleler:Avrupa Ortaçağ Sanat ve Mimarisine Giriş 3 SU Kredi
Charlemagne zamanından Geç Gotik döneme kadar Batı Avrupa Ortaçağ sanat ve mimarisi. Germen gelenekleri kök saldığı ölçüde, Roma kültürünün çöküşü. Charlemagne'ın renovatio'sunun, bir yandan daha düzenli bir toplum kurarken, aynı zamanda yeni bir iman çağının kapısını aralaması. Karolenj ve Romanesk Avrupa'sında hızla çoğalan kilise ve manastırların, yeni ilim ve sanat merkezleri haline gelmesi. Daha sonra ise, ekonominin ağırlık merkezinin kırsal alanlardan yükselen kentlere kayması; madde âlemine eskisinden çok daha duyarlı bir kültürel ortamın uçvermesi. Gotik görselliğin realizmi ile Romanesk sanatın son derece stilize, neredeyse soyut biçimleri arasındaki; keza, ortaçağ kentlerinin silueti üzerinde yükselen yeni katedrallerin parlak, aydınlık iç mekânları ile, bir önceki dönemin massif ve karanlık kütleleri arasındaki tezat. Gotik mimarînin, Yüksek Ortaçağın iman çağının en etkili tanıklığını oluşturması. Bu dersin bir lisans dersi olarak alınabilmesi konusunda, bkz HART 433.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HART 550 Caravaggio 3 SU Kredi
Caravaggio, tüm zamanların en önemli ve aynı zamanda en çok tartışılan sanatçılarından biriydi. Nicolas Poussin, Caravaggio'nun dünyaya resim sanatını yok etmek için geldiğini söylemişti. Sanatçı, katil, maceraperest... Caravaggio hayatında olduğu gibi sanatında da saldırgan ve provokatifti. Onun, azizleri Roma'nın kirli sokaklarında ve köhne tavernalarında canlandıran sarhoşları ve haydutları sanat dünyasını temelinden sarstı. Rönesans'tan beri kutsal kabul edilen kuralları ve Klasisizm'i küçümseyen Caravaggio sanatını doğal gözleme dayandırıyordu. Bu derste Caravaggio’nun sanatını ve altında yatanları anlamak için üslup, içerik ve hamilik meseleleri mercek altına alınıyor. Caravaggio’nun inceliği ve güzelliği reddedişi kilisenin aşırılıklarına bir tepki miydi? Sıkışıp kalmış Roma kilisesinin yoksul ve yoksun kesimlere seslenişi miydi? Yoksa sadece kendi adına radikal bir avangart söylem miydi?

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Caravaggio 3
Bahar 2019-2020 Caravaggio 3
Güz 2018-2019 Caravaggio 3
Bahar 2016-2017 Caravaggio 3
Bahar 2013-2014 Caravaggio 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HART 580 Bauhaus 3 SU Kredi
İki dünya savaşı arasındaki dönemde öyle sıradışı bir an geldi ki yaratıcılık toplumsal bağlardan sıyrıldı, teknolojik ve toplumsal alanlarda meydana gelen devrim niteliğindeki değişimler sanat alanında girişilen cesur deneylerde yankı buldu. Bu girişimlerin başını Bauhaus çekti. Bauhaus sanatı, mimariyi ve tasarımı tarihsel bağlardan ve ulusal sınırlardan kurtaran bir uslupla bir araya getiren bir ekol ve akımdı. Bauhaus yeni bir çağın gerçekten uluslararası sanatıydı. Bu derste Bauhaus’un gelişimindeki belli başlı anlar Avrupa’nın dünya savaşları arasındaki kültürel ve entelektüel manzarası ile birlikte incelenerek daha geniş kapsamlı modernizm bağlamında irdelenmektedir. William Morris ve Sanatlar ve Zanaatkarlar akımı ve Art Noeveau ile başlayarak Konstrüktivizm, Kübizm, Stijl, Yeni Nesnellik, Süprematizm ve Fütürizm gibi önemli akımlar ile devam ederek modernizmin kökenlerinin sorgulandığı derste çeşitli sanat, mimari ve tasarım akımları ele alınmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Bauhaus 3
Bahar 2019-2020 Bauhaus 3
Bahar 2018-2019 Bauhaus 3
Güz 2017-2018 Bauhaus 3
Bahar 2014-2015 Bauhaus 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HART 633 Osmanlı ve Safevi Minyatür Sanatında Sözelden Görsele Aktarılan İmgeler 3 SU Kredi
Osmanlı ve Safevi Dönemi Resim sanatı hakkında genel bilgi veren bu derste, tarihi-edebi metinleri görsele dönüştüren nakkaşlar, kitap sanatındaki resim dili, konuları yorumlama biçimi, dolayısıyla bu alandaki zengin resim örnekleri tanıtılarak, yapılan bilimsel çalışmalardan okumalar yapmak hedeflenmektedir. Bu ders kapsamında İslam-İran edebiyatının popüler konuları hakkında Osmanlı saray nakkaşhanesinde Osmanlı sanatçıları tarafından üretilen bazı minyatürlü eserler ayrıntılı olarak incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HART 635 Osmanlı ve Safevi Sanat Tarihi 3 SU Kredi
Bu derste 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu ile onun doğu komşusu ve rakibi İran Safevi İmparatorluğu'nun sanat ve mimarlık tarihi hakkında genel bilgi vermek amaçlanmaktadır. Her iki imparatorluğun mimarlık, resim, ve diğer sanat alanlarında üretilen ayırtedici simgeleri kendi topraklarında kullanma biçimleri irdelenecektir. Her iki hanedanın baş eserleri (ve bazı daha az bilinen sanatsal üretimleri), politik, kültürel, stilistik bağlamlarda incelenecektir. Ortak tema olarak sanatın iktidara hizmet etmesi ve bu paradigmanın Osmanlı ve Safevi sanat tarihi çalışmalarında oynadığı rol araştırılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
HART 644 Ulus Ä°mgelemleri 3 SU Kredi
Bu ders görsel sanatların ve mimarinin milliyetçi ideolojiler dahilinde üstlendiği rolü ele almaktadır. Dersin ilk bölümü görsel betimleme, üslup, ikonografi ve sembolizm konularına bir giriş niteliğindedir. Antik Roma, Napolyon dönemi Avrupası, Sovyetler Birliği ve Nazi Almanyası üzerinden incelenecek örnekler ile karşılaştırmalı bir çalışma yapılacaktır. Dersin temeli bir ulusun kökeninin ya da kültürel bağlarının temsilcisi olarak algılanan resmi mimaride, kamusal anıtlarda ve dekoratif sanatlarda görülen temalara, söylemlere ve estetik sistemlere odaklanmaktadır: bunlar yeniden canlandırılan üsluplardan başlayarak (Gotik'den Rönesans'a, Bizans'tan Osmanlı'ya) tarihten, efsanelerden ve folklorden beslenen temalara ve biçemlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. İşlenecek konular Orta Avrupa ve Balkanlar'dan vaka örnekleri üzerinde yoğunlaşmakla beraber İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve Türkiye'de görsel sanatlar ve mimari alanında izlenen gelişmelerden de söz edilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2010-2011 Ulus İmgelemleri 3
Güz 2007-2008 Ulus İmgelemleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :