DİNLE

Ders Kataloğu

LAW 501 Hukuk, İş İdaresi ve Toplum 3 SU Kredi
Bu ders hukuki, toplumsal ve iş idaresi dinamikleri arasındaki karmaşık etkileşimleri incelemektedir. Çok uluslu şirketlerin hükümetler ve çevre üzerine etkilerini, emek-sermaye ilişkisini ve sosyal adalet konularını işlemektedir. Ders içeriği, hukuk kurallarının toplum üzerinde etkisini ve iş kontratlarının yeni hukuk düzenlemelerine yol açıp açmadığı gibi konuları kapsamaktadır. Özellikle, hukuki, toplumsal ve iş dünyasındaki düzenlemelerin beklenmeyen sonuçları daha önemli olmaktadır. Büyük şirketler, modern bankacılık sektörü, devlet-iş dünyası ilişkileri ve bilgi toplumu gelişmeleri dersin kapsamındadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2011-2012 Hukuk, İş İdaresi ve Toplum 3
Bahar 2010-2011 Hukuk, İş İdaresi ve Toplum 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
LAW 504 AB'de İnsan Hakları 3 SU Kredi
Bu ders, AB'nin, üye ülkelerde, birliğe aday ülkelerde ve Birlik'in uluslararası ilişkiye girdiği ülkelerde insan hakları üzerinde olan etkisini incelemektedir. Öncelikle, Avrupa Birliği'nin insan hakları politikası, insan hakları mevzuatı ve ilgili organlarının insan hakları içtihadı incelenmektedir. Ders ikinci olarak, Avrupa'nın dört bir yanından günlük tartışmaların konusunu oluşturan seçme insan hakları sorunlarını inceleme altına almaktadır. Son olarak, Avrupa Birliği'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalardaki insan haklarına dair hükümler, Birlik'e tam üyelik sürecindeki insan hakları koşulları ve Birlik'in gelişmekte olan ülkelerdeki insan haklarının korunması ve geliştirilmesindeki rolü üzerinde durulmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2008-2009 AB'de İnsan Hakları 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
LAW 511 Uluslararası Hukuk 3 SU Kredi
Bu ders, uluslararası hukukun temel kavramlarının net bir anlatımını vermeyi amaçlamaktadır. Uluslararası hukukun doğasına, siyasi ve tarihsel dayanaklarına odaklanan tartışmalara değindikten sonra; uluslararası hukukun kaynaklarına ve yerel hukukla arasındaki ilişki ele alınacaktır. Buna müteakiben, devletler ve hükümetler, uluslararası hukukun özneleri olarak incelenecektir. Yabancı uyruklu kimselere uygulanan muameleler, yasal yetki hakkı, anlaşmalar, devletlerin halef olması, Denizler Hukuku, hava sahası ve dış uzay gibi daha spesifik konuların yanı sıra; insan hakları, devletlerarası anlaşmazlıkların barışçıl çözümleri, ve savaş hukuku gibi konular bu dersin ana gündemini oluşturacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
LAW 512 Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku 3 SU Kredi
Değişik kültürel ve hukuksal altyapısı olan ülkelerin anayasaları arasındaki benzerlik ve farklılıklar incelenmektedir. Bu anayasal dersi veren öğretim üyesinin seçimine bağlı olarak değişebilmektedir. Derste, farklı anayasal sistemler eleştirel bir şekilde karşılaştırılmakta, özellikle yargılama, bireysel özgürlükler, güçler ayrımı, karar verme süreçlerinin merkezliliği, çoğulculuk ve demokratik ilkelerin korunması gibi konu ve kavramlara odaklanılmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku 3
Bahar 2018-2019 Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :