DİNLE

Ders Kataloğu

LIT 524 Sömürge Sonrası Teorisi ve Edebiyatı 3 SU Kredi
Antropologlar tarihe merak sarınca ne olur? Antropolojinin son yıllarda tarihe olan ilgisi bu derste seçilmiş bazı etnografilerin (saha çalışması yapan antropologların yazdığı kitaplar) yakın okuması üzerinden tartışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2007-2008 Sömürge Sonrası Teorisi ve Edebiyatı 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
LIT 530 Oto/biyografi 3 SU Kredi
Bu derste, otobiyografi, biyografi, oto-etnografi, otobiyografik belgesel ve otobiyografik roman gibi çeşitli yaşam öyküleri yapısal olarak incelenecektir. Çeşitli otobiyografik metinler tarihsel, sosyal ve politik bağlamlarındaincelenecek, bu eserlerin edebi ve entelektüel tarihe katkıları analiz edilecektir. Otobiyografik metinlerdeki kişi ve toplum arasındaki gerilimli ilişkide, toplumsal cinsiyet, cinsellik, ırk, sınıf ve din gibi konular üzerinde durulacaktır. Okunacak eserlerden bazıları şunlardır: St. Augustine, Confessions; J. J. Rousseau, Confessions; Gertrude Stein, The Autobiography of Alice B. Toklas; Halide Edib Adıvar, Memoirs ve The Turkish Ordeal; Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes; Brenda Maddox, Nora: A Biography of Nora Joyce (ya da: Nora: The Real Life of Molly Bloom); Latife Tekin, Gece Dersleri; ve Orhan Pamuk, Istanbul: Hatıralar ve Şehir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2010-2011 Oto/biyografi 3
Güz 2009-2010 Oto/biyografi 3
Güz 2006-2007 Oto/biyografi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
LIT 534 Eleştiri Kuramı 3 SU Kredi
Bu ders yirminci yüzyılın ortalarından günümüze dek uzanan modern eleştiri kuramlarının tarihsel bağlamları içinde incelenmesinden oluşmaktadır. Yeni Eleştiri, Yapısalcılık ve Göstergebilim, Yapısalcılık Sonrası Eleştiri, Psikanalitik Eleştiri, Marksist ve Kültürel Eleştiri, Feminist Eleştiri ve Sömürgecilik Sonrası Eleştiri akımları üzerine birincil ve ikincil yöntemleri, varsayımları, ve verimliliklerinin değerlendirilmesinin yanısıra yazın metinlerine uygulanmalarına da yöneliktir. Dersin amacı öğrencilerin yalnızca eleştirel okuma ve kuramsal düşünme yeteneklerini geliştirmek değil, aynı zamanda çağdaş eleştiri kuramlarının kültür araştırmaları açısından taşıdığı önemi ve bu kuramların antropoloji, tarih, psikoloji, hatta hukuk gibi diğer alanları nasıl etkilediğini anlamalarını sağlamaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Eleştiri Kuramı 3
Güz 2014-2015 Eleştiri Kuramı 3
Güz 2012-2013 Eleştiri Kuramı 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
LIT 540 Edebiyat ve Psikanaliz 3 SU Kredi
Psikanalitik söylemlerle edebiyatın ve edebiyat eleştirisinin birbirlerini nasıl etkilediklerinin eleştirel bir gözle değerlendirilmesi dersin odak noktasını oluşturmaktadır. Psikanalitik kuram ve edebiyat eleştirisinin temel kavramları, Freud ve Lacan'ın yapıtlarının yanı sıra, Derrida, Zizek, Deleuze ve Guattari gibi kuramcıların farklı önerilerine de değinilerek irdelenecektir. Öğrencilerin bir dizi edebiyat ve psikanaliz metnini, arzu, imgelem, bellek, delilik ve bilinçdışı üzerine farklı söylemler olarak anlayıp yorumlamaları, metin çözümleme becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Edebiyat ve Psikanaliz 3
Güz 2020-2021 Edebiyat ve Psikanaliz 3
Bahar 2017-2018 Edebiyat ve Psikanaliz 3
Bahar 2014-2015 Edebiyat ve Psikanaliz 3
Güz 2013-2014 Edebiyat ve Psikanaliz 3
Bahar 2011-2012 Edebiyat ve Psikanaliz 3
Güz 2010-2011 Edebiyat ve Psikanaliz 3
Güz 2008-2009 Edebiyat ve Psikanaliz 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
LIT 545 Edebiyatta Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik 3 SU Kredi
Bu derste edebiyatın toplumsal cinsiyet rollerini, kimliklerini ve cinselliği yansıtma, etkileme, üretme ve aydınlatma biçimleri çeşitli dönem ve ulusal geleneklerden öykü, roman, şiir ve oyunların analizi yoluyla irdelenir. Edebiyat metinleri feminist ve 'queer' edebiyat kuramları ve cinsellik tarihinin başlıca örnekleri ışığında incelenir. Belirli edebiyat metinleri bağlamında toplumsal cinsiyetin ırk, ulus, küreselleşme ve toplumsal sınıf gibi başka kültürel konularla kesişmeleri tartışılır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Edebiyatta Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik 3
Bahar 2019-2020 Edebiyatta Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik 3
Bahar 2018-2019 Edebiyatta Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik 3
Güz 2017-2018 Edebiyatta Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik 3
Güz 2016-2017 Edebiyatta Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik 3
Bahar 2014-2015 Edebiyatta Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
LIT 552 Dünya Edebiyatı 3 SU Kredi
Dünya Edebiyatı, antik Yunan epiği ve dramından erken modern, modern ve çağdaş edebiyata kadar çeşitli dönem ve türlerin örnekleri olan metinlerin yakın okumalarının yapıldığı bir derstir. Derste, orijinal metinlerin analizinin yanısıra bu metinleri farklı yaklaşımlarla yorumlayan eleştiri metinlerine de yer verilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Dünya Edebiyatı 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
LIT 554 Edebiyat ve Göçmen Kültürü 3 SU Kredi
Göç ve göçmenlik son yüzyılın en çok tartışılan konularındandır. Göçmen terimi, siyasi sürgün, ekonomik nedenlerle iltica, ve iç göç bağlamında veya birey olarak (ya da ailesiyle birlikte) yeni bir ülkeye taşınan insanlar için kullanılmıştır. Göçmenler kendilerini barındıran ülkeler tarafından çoğunlukla bir "sorun" olarak algılanmışlardır. Bu ders, içinde yaşadıkları ülke tarafından "göçmen" olarak sınıflandırılan yazarların yapıtlarını inceleyecektir. Bu yazarların kullandığı dil, siyasi ve kültürel ögeler ile yazarların "göçmen" tabirini benimseyip benimsemedikleri üzerinde durulacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2005-2006 Edebiyat ve Göçmen Kültürü 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
LIT 559 Edebiyat, İdeoloji ve Direniş 3 SU Kredi
Bu ders, 20.yy'da, eleştirmen ve sanatçı sorumluluğunu yeniden tanımlayan ve edebiyatın toplumdaki politik rolünü ortaya koyan önemli edebi şahsiyetler üzerine yoğunlaşır. Bu yüzyılda dünyanın çeşitli yerlerindeki ırk, sınıf baskısı ve sömürgeciliğe karşı mücadelelerin verdiği heyecan, sanatçıları edebiyatın politik olanaklarını yeniden gözden geçirmeye yöneltti. Ders, bahsedilen bu mücadelelerin odak noktasında yer alan bir grup yazarın incelenmesiyle kültürel çalışmalar alanında eleştirel bir diyaloğu da kapsar. Buna bağlı olarak, kültür, ideoloji, "ırk", "etnisite", sınıf kavramlarının nasıl tanımlandığına ve/ya temsil edildiğine dair teorik tartışmalar vurgulanacaktır. Dersin önemli bir öğrenim çıktısı, öğrenciyi farklı edebi metinlerin politika, ideoloji ve direniş açısından analiz edilmesini sağlayacak kavramsal gereçlerle donatmaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Edebiyat, İdeoloji ve Direniş 3
Güz 2019-2020 Edebiyat, İdeoloji ve Direniş 3
Güz 2013-2014 Edebiyat, İdeoloji ve Direniş 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
LIT 570 Kenti Düşlemek 3 SU Kredi
Bu derste, roman, drama, otobiografi, şiir gibi edebi türlerde ve filmde bir izlek olarak kent incelenecektir. Siyasi birim olarak antik polisten yirmibirinci yüzyıl metropolüne dek edebiyatta kent, doğa durumunun antitezi, modernitenin doğumyeri, toplumsal dönüşüm ve çatışma sahnesi, imparatorluktan ulus-devlete geçişin odağı, ve "Doğu" ile Batı"nın buluşma noktası olarak ortaya çıkmıştır. Kapsadıkları, dışladıkları, periferisi, altkültürleri, yeraltı, kamu ile özel alanları ve parçalanmışlıklarıyla kent, bir sembolik sistem olarak edebiyatta geniş bir biçimde işlenmiştir. Bu ders, Balzac ya da Baudelaire'in Paris'i, Joyce'un Dublin'i, ve Mahfuz'un Kahire'si gibi kent temsillerinin yanısıra, dünya edebiyatından çağdaş, ütopyacı ya da distopyacı eserleri içerebilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2009-2010 Kenti Düşlemek 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
LIT 594 Modern Türk Edebiyatı 3 SU Kredi
Sosyal ve siyasi olayların Türk edebiyatındaki yeri nedir? Türkiye'nin kültürel dinamizmi edebiyata nasıl yansır? Bu ders modern Türkiye'yi ve edebiyatını Ahmet Hamdi Tanpınar, Oğuz Atay, Adalet Ağaoğlu ve Orhan Pamuk gibi yazarların eserleri vasıtasıyla inceleyecektir. Derste "Türk ulusal edebiyatı"nın ne olduğu tanımlanmaya çalışılacaktır: cinsiyet, din, kültürel ve ulusal kimlik hem Türkçe ve Türkiye'de yazılan eserlerde, hem de Türkçe dışında bir dilde (özellikle İngilizce) ve Türkiye'nin dışında yazılmış ve basılmış eserler yoluyla incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Modern Türk Edebiyatı 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
LIT 692 Türkiye Edebiyatına Eleştirel Yaklaşımlar 3 SU Kredi
Bu seminerde Türkiye tarihi ve kültürü üzerinde büyük etkisi olan, çağdaş Türkiye'nin daha iyi anlaşılabilmesini sağlayan edebi eserler incelenir. Seminer malzemeleri, bu tür edebiyat metinleri ile, Türkiye üzerine yapılan (örneğin milliyetçilik, toplumsal cinsiyet, üçüncü dünya metinleri kuramları, üçüncü dünya bağlamında estetik kuramları, kanon ve ulusal kanon oluşturma süreci, azınlık edebiyatları ve hapishaneler ve hapishane edebiyatı gibi) tarihi ve teorik çalışmaların bir bileşiminden oluşur. (Örneğin LIT 394 gibi) Türkiye Edebiyatına Giriş dersleriyle karşılaştırıldığında , LIT 692 daha kısıtlı sayıda eserin daha derinlemesine incelenmesini hedefler. Seminer kapsamında incelenecek yazarlar arasında Ahmet Hamdi Tanpınar, Oğuz Atay, Orhan Pamuk, Adalet Ağaoğlu, Latife Tekin, Elif Şafak, Emine Sevgi Özdamar, Mehmet Uzun ve Mıgırdıç Margosyan sayılabilir. Öğretim dili Türkçedir. Bu kur, Tarih lisansüstü öğrencileri tarafından, önemli ölçüde birincil kaynaklara dayalı, yaklaşık 30 sayfalık ciddi bir araştırma çalışmasının yazılı olarak sunulması özel koşuluyla, bir Tarih araştırma semineri olarak alınabilir. Bu son koşulun yerine getirilmesi kaydıyla, Tarih lisansüstü programlarına özgü 600-kodlu araştırma seminerleri yükümlülüğünün karşılanmasına saydırılabilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Türkiye Edebiyatına Eleştirel Yaklaşımlar 3
Güz 2017-2018 Türkiye Edebiyatına Eleştirel Yaklaşımlar 3
Bahar 2013-2014 Türkiye Edebiyatına Eleştirel Yaklaşımlar 3
Güz 2011-2012 Türkiye Edebiyatına Eleştirel Yaklaşımlar 3
Bahar 2009-2010 Türkiye Edebiyatına Eleştirel Yaklaşımlar 3
Güz 2006-2007 Türkiye Edebiyatına Eleştirel Yaklaşımlar 3
Bahar 2003-2004 Türkiye Edebiyatına Eleştirel Yaklaşımlar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :