DİNLE

Ders Kataloğu

PHIL 501 Sosyal Bilimler Felsefesi 3 SU Kredi
Bu ders, yöntem meselesini öne çıkaran, sosyal bilimler felsefesinin ana konularına ve yaklaşımlarına bir giriş niteliğindedir. Toplum bilimlerinin yönteminin doğa bilimlerinin yöntemiyle aynı olup olmadığı; sebeplere dayanan açıklamaların nedenlere dayanan açıklamalardan farklı olup olmadığı; sosyal gerçekliğin doğası; birey-sosyal yapı ilişkisi; yöntemsel bireycilik-yöntemsel bütüncülük tartışması; sosyal bilimlerin değerlerden bağımsız olup olmadığı ve nesnellik problemi bunlar arasındadır. Derste tartışılacak genel yaklaşımlar ise pozitivizm, gerçekçilik, yorumsamacılık ve eleştirel okuldur. Bu yaklaşımlar ve sorunlar çeşitli sosyal bilim disiplinleri bağlamında örneklendirilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Bahar 2020-2021 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Bahar 2019-2020 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Bahar 2017-2018 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Bahar 2016-2017 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Bahar 2015-2016 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Bahar 2013-2014 Sosyal Bilimler Felsefesi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHIL 521 `Kişi'lik ve Kişisel Kimlik 3 SU Kredi
Bu ders, kişisel kimlik ve `kişi' olma üzerine günümüze dek geliştirilmiş bazı temel kuramların ışığında, `kişi' olmanın anlamının ve kişisel kimlik koşullarının felsefi açıdan incelenmesini hedeflemektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHIL 522 Sanat Felsefesi 3 SU Kredi
Bu ders sanat farklı felsefesi yaklaşımlarını ve sanatı oluşturan olgular nelerdir sanat nedir türünden sorulara yanıt arayarak sanatı felsefeleştirme süreçlerini irdelemeyi öngörmektedir. Bununla birlikte, gerçek, değer, anlama gibi temel felsefe kavramları sanat yapıtlarının ve onlara dönük farklı algılama cve değerlendirme çabalarının ışığında ele alıncaktır. Sanatın amacı ve sonuçları bu bağlamda tartışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2004-2005 Sanat Felsefesi (VA522) 3
Güz 2002-2003 Sanat Felsefesi (VA522) 3
Güz 2000-2001 Sanat Felsefesi (VA522) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHIL 525 Avrupa Hümanizmi ve Sonrası 3 SU Kredi
Bu dersin amacı, Avrupa'daki hümanizm geleneğini (Vico, 19. yüzyıl tarihselciliği, 20. yüzyıl filolojisi), özellikle bu geleneğin Şarkiyatçılık öncesi ve sonrasında Edward Said tarafından tekrar aktive edilişine odaklanarak irdelemektir. Bu yolla 20. yüzyılda hümanist felsefenin konumu ve anti-hümanist düşünce (örn. Nietzsche, Foucault, Derrida) üzerine gözlemlerde bulunma fırsatı doğacak, geçtiğimiz iki yüzyıla ait filoloji projesinin genel bir eleştirisinin gerekliliği vurgulanacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2013-2014 Avrupa Hümanizmi ve Sonrası 3
Bahar 2009-2010 Avrupa Hümanizmi ve Sonrası 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PHIL 550 Bilim ve ToplumI 3 SU Kredi
Bu dersin amacı bilim ile toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi incelemektir. Bir yandan bilimin ve bilim tarafından yönlendirilen teknolojinin toplumu, diğer yandan da toplumsal faktörlerin bilim ve teknolojiyi nasıl etkilediğini araştırma amacını taşımaktadır. Derste şu konular üzerinde durulacaktır: bilimsel araştırmanın değişen doğası, demokratik toplumlarda bilim politikalarının oluşturulmasına ilişkin zorluklar, bilimsel araştırmaların ticarileşmesi, kamuyu ilgilendiren konularda bilimsel ihtilafların çözümü, ve tüm bunların yolaçtığı normatif soruların tartışılması.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Bilim ve ToplumI 3
Bahar 2020-2021 Bilim ve ToplumI 3
Bahar 2019-2020 Bilim ve ToplumI 3
Bahar 2018-2019 Bilim ve ToplumI 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :