DİNLE

Ders Kataloğu

PSY 501 Psikoloji Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar 3 SU Kredi
Bu dersin amacı, psikolojik bilimler alanında gerçekleştirilen en güncel araştırmaları incelemektir. Öğretim üyeleri sırayla, kendi uzmanlık alanlarında en yeni trendleri, güncel araştırma eğilimlerini ve hararetli tartışmaları yansıtan makaleleri öğrencileriyle birlikte tartışırlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Psikoloji Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar 3
Güz 2021-2022 Psikoloji Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar 3
Güz 2020-2021 Psikoloji Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 502 Psikoloji Bilimleri İçin Yöntem ve Veri Analizi I 3 SU Kredi
Bu derste öğrenciler SPSS kullanarak genel doğrusal modellemeye dayalı temel istatistikleri uygulamalı olarak öğrenirler. Tek Yönlü Varyans Analizinden (ANOVA) ve regresyon türlerinden başlayarak ilgili SPSS tekniklerini ile farklı tekniklerin benzer sonuçları elde etmek için nasıl kullanıldığı işlenir. Öğrenciler, çok faktörlü varyans analizi, tekrarlı ölçümler, karışık modeli testler, ileri düzey ortak etki ve moderasyon analizlerinin yanı sıra, kovaryetlerin kullanıldığı sabit faktörlü analizleri, geleneksel bootstrap yaklaşımını, aracı değişkenli analizleri ve normal dağılım sayıltısını karşılamayan veriler için analizleri ve Bayes yaklaşımının temel ilklerini öğrenir ve uygularlar. Aynı zamanda, bu süreçte öğrenciler deneysel tasarım, ölçüm, güç analizi ve araştırma etiğinin detaylarını tartışarak öğrenirler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Psikoloji Bilimleri İçin Yöntem ve Veri Analizi I 3
Güz 2021-2022 Psikoloji Bilimleri İçin Yöntem ve Veri Analizi I 3
Güz 2020-2021 Psikoloji Bilimleri İçin Yöntem ve Veri Analizi I 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 503 Psikoloji Bilimleri İçin Yöntem ve Veri Analizi II 3 SU Kredi
Bu derste öğrenciler örtük ve seçkisiz faktör yapılarını içeren çok değişkenli analizlerde uzmanlık kazanırlar. Ders temel bileşen analizi ve açıklayıcı faktör analizi ile başlar ve hipotez test etme ve doğrulayıcı faktör analizi kullanımı için Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) tekniğinin öğrenilmesi ile devam eder. Sonunda, öğrenciler karışık YEM testlerini ve bunların tekrar ölçümlü ve hiyerarşik veriye uygulamasını öğrenirler. Dönem boyunca öğrenciler farklı istatistik paket programları kullanarak gerçek veri setlerinin analizi üzerinden uygulama becerisi kazanırlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Psikoloji Bilimleri İçin Yöntem ve Veri Analizi II 3
Bahar 2020-2021 Psikoloji Bilimleri İçin Yöntem ve Veri Analizi II 3

Onkosul: PSY 502 - Doktora - En Az D
veya PSY 502 - Yüksek Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 510 EEG Yöntem ve Analizleri 3 SU Kredi
Bu ders, öğrencinin deneyi tasarladığı, veri topladığı ve analizi gerçekleştirdiği proje temelli bir derstir. Dersin ilk kısmı EEG deneysel tasarımı ve veri toplama üzerine yoğunlaşır. Bu kısım öğrencilere EEG araştırmacılarının deneylerini tasarlarken yapacağı seçimleri araştırma sorusuna göre nasıl şekillendirmeleri gerektiğini öğretir. İkinci kısmı veri analizine ve sonuçların yorumlanmasına odaklanmaktadır. Öğrenciler, EEG’deki ön işleme mantığını, olaya ilişkin ve ilişki durum potansiyellerini, zaman-frekans güç analizlerini tek ve çok değişkenli olarak öğrenirler. Öğrenciler, sadece teorik öğrenmenin ötesinde, pratik uygulamalara dair beceriler de kazanırlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 EEG Yöntem ve Analizleri 3
Bahar 2020-2021 EEG Yöntem ve Analizleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 511 Biliş, Algı ve Psikopatoloji 3 SU Kredi
Bu seminer dersinde öğrenciler son yıllarda yükselen alanlardan olan deneysel psikopatoloji ve duyusal biliş konularını okur ve tartışırlar. Öğrenciler, görsel tehdit arayışı, dikkat ve hafıza daraltma, depresyon ve kaygıda bilişsel yanlılık, bilişsel yanlılığın biçimlendirilmesi ve Travma Sonrası Stres Bozukluğun anlaşılması ve tedavisine yönelik bilişsel yaklaşımlar konusunda okumalar yaparlar. Öğrenciler karmaşık çalışmaları sunma, kanıtları ve kavramları tartışma, bağımsız olarak yorumlama ve eleştirme konusunda deneyim ve güven kazanırlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Biliş, Algı ve Psikopatoloji 3
Güz 2020-2021 Biliş, Algı ve Psikopatoloji 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 512 Görsel Biliş. 3 SU Kredi
Bu ders görsel bilişle ilgili araştırma ve teorik tartışmaları incelemeyi amaçlamaktadır. Görme günlük etkileşimlerimizi sağlayan ve algımıza hükmeden en belirgin duyulardan biridir. Görsel düşünme, nesne tanıma, yüz ifadelerinden duygu okuma, mekânsal yönelim ve yön bulma, yaratıcı problem çözme, geleceği planlama, bilimsel bulguları görselleştirme veya görsel sanatı anlama gibi birçok alanda önemli bir rol oynar. Tartışılacak konular, görsel bilişin altında yatan bilişsel ve sinirsel süreçler üzerine teorik araştırmaların yanı sıra görsel düşünme ve görsel işleme tarzlarındaki bireysel farklılıklar üzerine uygulamalı araştırmaları içermektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Görsel Biliş. 3
Bahar 2020-2021 Görsel Biliş. 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 514 Dil ve İletişimde Seçme Konular 3 SU Kredi
Bu ders dil ve iletişim alanlarında belirli konuları kapsamaktadır. İşlenen konular yıllara göre farklılık gösterebilir. Genel olarak ele alınan konular bilişsel psikoloji, gelişim psikolojisi, sinirbilim, konuşma patolojisi ve eğitim psikolojisi alanlarını içermektedir. Dersin temel amacı ilgili konularda güncel yazını izlemektir. Dersin sonunda öğrencilerin bilimsel makaleleri kritik değerlendirme temel becerilerini kazanmış olmaları beklenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Dil ve İletişimde Seçme Konular 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 515 Bellek ve Dikkat Semineri 3 SU Kredi
Bu ders dikkat ve bellek arasındaki etkileşimlerdeki en son gelişmeleri inceler. Dersin kapsamında, dikkatin yönlendirilmesinde belleğin rolü, belleğin kodlanması, manipülasyonu, saklanması ve geri çağrılmasında dikkatin rolü ele alınmaktadır. Dersin amacı, bellek ve dikkat arasındaki etkileşimler hakkındaki en güncel bilgileri sunmak ve ilgili araştırmaları eleştirel olarak değerlendirme becerisini kazandırmaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Bellek ve Dikkat Semineri 3
Bahar 2020-2021 Bellek ve Dikkat Alanında Seçilmiş Konular 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 516 Kültür ve Bilişsel Süreçler 3 SU Kredi
Bu ders bilişsel süreçlerle ilgilenen öğrencilerin, düşünmenin sosyal ve kültürel boyutlarını incelemelerine olanak vermektedir. Dil ve düşünce ilişkisi, anlatı-yorum, bireysel ve toplumsal bellek, duygu, ahlak, kültürel bilginin iletimi, kavramlar ve örtülü biliş gibi konulara psikolojik bir mercekten bakar. Sosyal psikoloji, bilişsel psikoloji, dilbilim ve kültürlerarası psikoloji gibi alanları teorik ve emprik temelinden faydalanırken; bunların felsefe, antropoloji, edebiyat, yapay zeka ve siyaset gibi alanlarla olan etkileşimlerini tartışır. Bu ders, ayrıca, kültürel perspektiflerin psikoloji alanı ile buluşturulmasındaki metodolojik ve teorik güçlükleri de ele alır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Kültür ve Bilişsel Süreçler 3
Güz 2020-2021 Kültür ve Bilişsel Süreçler 3
Bahar 2016-2017 Kültür ve Bilişsel Süreçler (PSY505) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 522 Sosyal Gelişim 3 SU Kredi
Bu ders, çocukların sosyal dünyada nasıl hareket ettikleri ve düşündükleri hakkında kapsamlı bir bakış sunar. İçerdiği konular arasında, sosyal bilgi edinimi, ahlaki gelişim, sosyal biliş gelişimi, zihin teorisi, saldırganlık, kimlik gelişimi, sosyal kategorizasyon ve önyargı ve akranların, ailenin ve kültürün gelişim üzerine etkisi bulunmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Sosyal Gelişim 3
Güz 2021-2022 Sosyal Gelişim 3
Güz 2020-2021 Sosyal Gelişim 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 524 Bebeklik ve Çocuklukta Dil Gelişimi 3 SU Kredi
Bu ders, doğumdan okul öncesi yıllara kadar bebeklik ve çocukluktaki dil gelişimine genel bir bakış sağlar. Sesbilgisel, anlambilimsel ve sözdizimsel beceriler dahil olmak üzere çocukların kazanımlarının kilometre taşları ve içeriği gözden geçirilecektir. Ana odak noktası, tipik tek dilli (monolingual) gelişim olacak, aynı zamanda iki dilli (bilingual) ve çok dilli (multilingual) geçmişlere sahip olarak büyüyen çocukların yanı sıra, konuşma ve diğer iletişim sorunları ile birlikte dil gelişimini de inceleyeceğiz. Çocukluğun ilk yıllarındaki dil gelişimi ile ilgili metodolojik ve teorik konuları ele alacağız. Eğitimde araştırma bulgularının etkileri de tartışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Bebeklik ve Çocuklukta Dil Gelişimi 3
Güz 2021-2022 Bebeklik ve Çocuklukta Dil Gelişimi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 540 Yakın İlişkiler 3 SU Kredi
Bu derste yakın ilişkiler bilimindeki temel konular kapsanmaktadır. Sosyal psikoloji perspektifinden yakın ilişkilerdeki duygusal, bilişsel ve motivasyonel süreçler, başta bağlanma, karşılıklı bağımlılık, yükleme ve evrimsel yaklaşımlar olmak üzere yakın ilişkilerdeki temel kuramlar temelinde incelenmektedir. Aile içi ilişiklilerinden, arkadaşlığa, romantik ilişkilere kadar farklı yakın ilişki türlerindeki dinamikler ayrıntılarıyla irdelenmektedir. İlişkilerin başlatılması, sürdürülmesi ve sonlandırılmasına ilişkin süreçler kuramlar ve ilgili güncel görgül çalışmalar kapsamında ele alınmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Yakın İlişkiler 3
Bahar 2020-2021 Yakın İlişkiler 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 542 Sosyal Biliş 3 SU Kredi
Bu derste, çevremizdeki sosyal bilgileri nasıl işlediğimiz ile günlük konularda nasıl karar verdiğimiz konusundaki önde gelen araştırmalar gözden geçirilir. Bu dersin amacı öğrencilere, karmaşık sosyal bilgileri nasıl anlamlandırdığımız hakkındaki kişi algısı, karar alma ve kalıp yargılar gibi konularda derin bir bakış açısı ve zengin bilgi sunmaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Sosyal Biliş 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 543 Benlik 3 SU Kredi
Bu dersin amacı benlik yazınındaki son kuramları ve araştırmaları sunmaktır. Ders benlik ve bağlanma arasındaki ilişkileri ve konuların kültürel yönleri de kapsayacaktır. Benlik gelişimi, özsaygı, öz düzenleme ve bağlanmanın doğası ve oluşumu konuları ağırlıklı olarak ele alınacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 544 Gruplararası İlişkiler 3 SU Kredi
Bu ders öğrencilere gruplararası süreçler ve ilişkiler alanına dair ileri bir anlayış kazandırmakta ve bu alandaki sosyal kimlikler, çoğunluk-azınlık grupları arasındaki ilişkiler, önyargı azaltma teknikleri, kolektif eylem, ve kültürlenme gibi özel konulara değinmektedir. Ders, sosyal psikoloji, politik psikoloji, ve gruplararası süreçler alanyazınındaki hem kuramsal hem de görgül araştırmalardan yola çıkarak, öğrencilere gruplararası ilişkiler hakkında derinlemesine bilgi edindirmekte, aynı zamanda gruplararası ilişkiler alanında tartışma ve yeni araştırma fikirleri geliştirmeye yönelik yetenekleri geliştirmeyi hedeflemektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Gruplararası İlişkiler 3
Bahar 2020-2021 Gruplararası İlişkiler 3
Bahar 2019-2020 Gruplararası İlişkiler 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 545 Sosyal Psikolojide Seçilmiş Konular 3 SU Kredi
Bu ders, sosyal psikoloji ile ilgilenen öğrencilere, alanın önemli bir kaç konusunu derinlemesine inceleme imkanı vermektedir. Sosyal psikoloji alanının, yöntemsel ve kuramsal olarak karşılaştığı güçlükler de tartışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Sosyal Psikolojide Seçilmiş Konular 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 552 Bilişsel Sinirbilim 3 SU Kredi
Bilişsel Sinirbilim, bilişsel işlevlerin (edinim, depolama, dönüşüm ve bilgi kullanımı) sinir sistemi süreçlerini inceleyen bir sinirbilim dalıdır. Bu ders algı, dikkat hafıza ve karar verme gibi bilişsel süreçlerin altında yatan sinirsel mekanizmaları ele alır. Ders davranışsal ve beyin görüntüleme araştırmaları ışığında, bilişsel sinirbilim araştırmalarını yorumlama ve insandaki bilişsel süreci anlama becerilerini kazandırmayı amaçlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Bilişsel Sinirbilim 3
Güz 2021-2022 Bilişsel Sinirbilim 3
Güz 2020-2021 Bilişsel Sinirbilim 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 580 Kamu Yararına Psikoloji 3 SU Kredi
Bu derste psikoloji bilimlerinin sağlık, teknoloji, spor, hukuk, eğitim ve örgüt gibi farklı alanlarda kamu yararına nasıl kullanılabileceği tartışılacaktır. Psikoloji alanındaki bulguların günlük problemlere çözüm bulmak için nasıl kullanılabileceği hakkında fikir sahibi olmak için, öğrenciler günlük hayat için uygulamaları olan psikoloji araştırmalarını okuyacak, bunları kritik bir bakış açısıyla inceleyecek ve üzerlerinde tartışacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 590 Tez Hazırlığı Semineri 0 SU Kredi
Bu kredisiz dersin amacı yüksek lisans öğrencilerine, danışmanları gözetiminde, tezlerine yönelik araştırma konusu seçmeleri, odaklanmış alan yazını taraması yapmaları ve tez önerilerini meslektaşlarının ve öğretim üyelerinin katıldığı toplantıda sunmaları için rehberlik yapmaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Tez Hazırlığı Semineri 0
Bahar 2020-2021 Tez Hazırlığı Semineri 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 595 Dönem Projesi 0 SU Kredi
Ders, bir öğretim üyesinin danışmanlığı altında, tezsiz program öğrencilerinin zorunlu araştırma projelerini gerçekleştirecekleri kurumsal çerçevedir

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 15 ECTS (15 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 599 Yüksek Lisans Tezi 0 SU Kredi
Bu kredisiz ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin, bir öğretim üyesinin danışmanlığında tez araştırma ve yazma süreçlerinin sürekli denetimi ve meslekdaşlar arasında tartışılması için elverişli bir çerçeve oluşturmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2021-2022 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2021-2022 Yüksek Lisans Tezi 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 35 ECTS (35 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 620 Psikoloji Bilimlerinde Gözetimli Araştırma 3 SU Kredi
Gözetimli Araştırma Dersi lisansüstü öğrencilerine psikoloji bilimlerinde görgül araştırma yürütme deneyimi kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu derste bir öğretim üyesinin gözetiminde bir araştırma projesi yürütülmesi gerekmektedir. Öğrenciler ders kapsamında yürütecekleri araştırmayı laboratuvar rotasyonu, bir öğretim üyesinin finanse edilen araştırma projesi, bağımsız araştırma projesi, sistematik literatür taraması veya diğer uygun araştırma faaliyetlerinin bir parçası olarak yürütebilirler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 680 Literatür Taraması 3 SU Kredi
En temelden başlandığında literatür taraması üzerinden kalkılmayacak kadar bir çalışma zamanı gerektirir. Belirli bir konuda çalışan araştırmacılar öncelikle literatür taraması alanında uzmanlaşırlar. Bu derste öğrenciler kendi çalıştıkları alanda ne yapıldığını kapsamlı olarak görmeleri için sistematik olarak literatür taraması yapmayı öğrenecekler ve bu alanda bir proje yürüteceklerdir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Literatür Taraması 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 690 Doktora Tez Hazırlığı Semineri 0 SU Kredi
Çok-amaçlı ve kredisiz bu ders, araştırma yöntemlerinde ve araştırma sonuçların analizinde yeterli hakimiyet kazanmak, gerekli araştırma dillerinde yetkinleşmek gibi hedefler doğrultusunda, esnek biçimde değerlendirilir. Bu ders aynı zamanda öğrencilerin araştırma ve yayın etiği standartları ve kuralları hakkında bilgi edinmelerini amaçlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 699 Doktora Tezi 0 SU Kredi
Bu kredisiz ders, doktora öğrencilerinin, biri danışmanları olmak üzere üç kişilik bir jürinin gözetiminde, ders ve seminer çalışmaları bittikten sonra üç veya dört yıl içinde gerçekleştirmeleri beklenen tez araştırma ve yazma süreçlerinin sürekli denetimi ve meslektaşlar arasında tartışılması için elverişli bir çerçeve oluşturmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 137 ECTS (137 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PSY 799 Doktora Tezi 0 SU Kredi
Bu kredisiz ders, doktora öğrencilerinin, biri danışmanları olmak üzere üç kişilik bir jürinin gözetiminde, ders ve seminer çalışmaları bittikten sonra üç veya dört yıl içinde gerçekleştirmeleri beklenen tez araştırma ve yazma süreçlerinin sürekli denetimi ve meslektaşlar arasında tartışılması için elverişli bir çerçeve oluşturmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 137 ECTS (137 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :