DİNLE

Ders Kataloğu

ANTH 214 Kültür Eleştirisi Olarak Antropoloji 3 SU Kredi
Bu ders, öğrencilere antropolojiyi tanıtmayı amaçlar. Antropoloji, tarihsel olarak alan araştırması yoluyla "öteki kültürler hakkında bilgi üretmiştir. Son yıllarda antropoloji, eleştirel bir bakış açısıyla, hem kültür kavramını sorgulamaya hem de kültürlerin nasıl temsil ve ifade edilebileceklerini yeni sorularla tartışmaya başlamıştır. Aynı zamanda, antropolojinin coğrafi, teorik, yöntemsel ve tematik alanı da genişlemektedir. Bu derste, çeşitli antropoloji kuram ve yöntemleri bu güncel tartışmaların ışığında Türkiye dahil dünyanın farklı yerlerinden örneklerle incelenecektir. Öğrencilere dönem sonu projesi için alan araştırması yapma seçeneği tanınacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Kültür Eleştirisi Olarak Antropoloji 3
Bahar 2021-2022 Kültür Eleştirisi Olarak Antropoloji 3
Güz 2020-2021 Kültür Eleştirisi Olarak Antropoloji 3
Bahar 2019-2020 Kültür Eleştirisi Olarak Antropoloji 3
Bahar 2018-2019 Kültür Eleştirisi Olarak Antropoloji 3
Bahar 2017-2018 Kültür Eleştirisi Olarak Antropoloji 3
Bahar 2016-2017 Kültür Eleştirisi Olarak Antropoloji 3
Bahar 2015-2016 Kültür Eleştirisi Olarak Antropoloji 3
Bahar 2014-2015 Kültür Eleştirisi Olarak Antropoloji 3
Bahar 2013-2014 Kültür Eleştirisi Olarak Antropoloji 3
Bahar 2012-2013 Kültür Eleştirisi Olarak Antropoloji 3
Bahar 2011-2012 Kültür Eleştirisi Olarak Antropoloji 3
Bahar 2010-2011 Kültür Eleştirisi Olarak Antropoloji 3
Bahar 2009-2010 Kültür Eleştirisi Olarak Antropoloji 3
Bahar 2008-2009 Kültür Eleştirisi Olarak Antropoloji 3
Bahar 2007-2008 Kültür Eleştirisi Olarak Antropoloji 3
Bahar 2006-2007 Kültür Eleştirisi Olarak Antropoloji 3
Bahar 2005-2006 Kültür Eleştirisi Olarak Antropoloji 3
Bahar 2004-2005 Kültür Eleştirisi Olarak Antropoloji 3
Bahar 2003-2004 Kültür Eleştirisi Olarak Antropoloji 3
Bahar 2002-2003 Kültür Eleştirisi Olarak Antropoloji 3
Bahar 2001-2002 Kültür Eleştirisi Olarak Antropoloji 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ANTH 251 Global Şehrin Antropolojisi 3 SU Kredi
Kırsal alanlardaki çalışmalarıyla bilinen antropologlar uzun zamandır şehirlerde de araştırmalar yürütmüşlerdir. Bu ders, şehir antropolojisine giriş niteliğini taşımakta olup bu alanın gelişimi üzerinde duracak ve özellikle global şehirlerin etnografik araştırmalarındaki teorik ve metodolojik tartışmaları irdeleyecektir. Ders global şehirler üzerine yapılan araştırmalarla ilgili karşılaştırmalı bir bakış sunarken, öğrenciler Istanbul şehrinde bir araştırma projesi yapma imkanı bulacaklardır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Global Şehrin Antropolojisi 3
Bahar 2008-2009 Global Şehrin Antropolojisi 3
Bahar 2007-2008 Global Şehrin Antropolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ANTH 255 Yerel Kültürler, Global Güçler 3 SU Kredi
Bu dersin konusu yeni dünya düzeni/düzensizliğinin arkasında yatan global güçler ve bunların farklı yerellikler üzerindeki eşitsiz etkileri olacaktır. Bir yandan yeni global ekonominin belkemiğini oluşturan kurumlar (örneğin IMF ve Dünya Bankası), global bir bilinç kazandırma yolunda çalışmalar yapan uluslararası sivil toplum kuruluşları (örneğin Greenpeace) ve globalleşmenin kendileri üzerindeki etkilerini sorunsallaştıran yerel örgütlenmeler hakkında bilgi edinilirken, bir yandan da bu süreç içerisinde değişen zaman ve mekan anlayışlarının kuramsal açılımları üzerinde durulacaktır. Öğrencilerden globalleşmenin farklı alanlardaki (ekolojik, ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel) etkileri ve bunlar karşısında oluşan yerel, ulusal veya global düzeydeki tepkiler üzerine araştırma yapmaları beklenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Yerel Kültürler, Global Güçler 3
Bahar 2020-2021 Yerel Kültürler, Global Güçler 3
Güz 2019-2020 Yerel Kültürler, Global Güçler 3
Bahar 2018-2019 Yerel Kültürler, Global Güçler 3
Bahar 2015-2016 Yerel Kültürler, Global Güçler 3
Bahar 2014-2015 Yerel Kültürler, Global Güçler 3
Bahar 2013-2014 Yerel Kültürler, Global Güçler 3
Bahar 2012-2013 Yerel Kültürler, Global Güçler 3
Bahar 2011-2012 Yerel Kültürler, Global Güçler 3
Bahar 2008-2009 Yerel Kültürler, Global Güçler 3
Bahar 2007-2008 Yerel Kültürler, Global Güçler 3
Bahar 2006-2007 Yerel Kültürler, Global Güçler 3
Bahar 2005-2006 Yerel Kültürler, Global Güçler 3
Bahar 2001-2002 Yerel Kültürler, Global Güçler 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ANTH 320 Maddi Kültür 3 SU Kredi
Bu ders, resimler, fotoğraflar, sanat eserleri, yiyecekler, giysiler gibi çeşitli nesnelerin farklı toplumsal, tarihsel ve siyasal bağlamlarda edindiği anlamları ve bu anlamların çeşitli toplumsal aktörler tarafından kullanılma ve müzakere edilme biçimlerini inceler. Özellikle geçmişle maddi kültür üzerinden ilişkilenme biçimlerimiz üzerinde durulacak olan bu derste ele alınacak sorular arasında şunlar vardır: Metalar ve diğer maddi kültür öğeleri salt insan ihtiyaçlarını mı karşılar, yoksa kullanıcıları hakkında kimi şeyleri açığa çıkaran semboller midir? Maddi kültür öğeleri toplumsal yapı ve adaletsizlik, değerler ve ahlak, ya da belirli tarihsel anlardaki değişim süreçleri üzerine nasıl bir ışık tutar? Maddi kültür geçmişin temsil edilmesi, hatırlanması ve unutulması yolunda nasıl kullanılıyor? ''Kültürel miras''ı ne oluşturur ve ona kim sahip çıkar? ''Kültürel miras'' nasıl korunur, sergilenir ve hatırlanır? ''Kültürel miras'' turizm bağlamında nasıl paketlenir, pazarlanır ve turizm maddi kültürün ve kültürel pratiklerin anlamını nasıl değiştirir?

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Maddi Kültür 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ANTH 321 Göç ve Kent Antropolojisi 3 SU Kredi
Göç konusu 21ci yüzyılı tanımlayan en özgün ve karmaşık unsurlardan biri olarak öne çıkmakta çünkü günümüzde giderek artan sayıda insan, giderek çeşitlenen çıkış noktalarından, çok farklı nedenler ve koşullar altında yeni istikametlere göç etmekte. Bu artan değişkenlere rağmen benzerlik göstermeye başlayan bir nokta ise bu göçlerin kent merkezli oluşu, ve de özellikle dünyanın insani, finansal ve benzeri akımları için çekim noktası haline gelen kentlerine yönelmesidir. Bu ders küresel göç ve kent alanında gözlemlenen bu yeni eğilimlerin antropolojik araştırmalar çerçevesinde nasıl ele alındığını, özellikle de öne çıkan bazı yeni kavramlar nezdinde inceleyen teorik ve etnografik çalışmalar içerir. İşlenen kavram ve konular arasında: küresel kentler, süper-çeşitlilik, kentsel karşılaşmalar, temas bölgeleri, gündelik çok kültürlülük, gündelik kozmopolitanlık ve bir arada yaşama bulunmakta.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Kent ve Göç Antropolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ANTH 326 Bedenin Antropolojisi 3 SU Kredi
Biyolojik beden inkar edilemez bir fizikselliğe sahiptir; fakat aynı zamanda, kendi bedensel deneyimlerimiz ve bu deneyimleri anlamlandırma yollarımız kaçınılmaz olarak toplumsal olanla örtüşür ve tanımlanır. Bu giriş dersi, Antropolijk bir perpektif benimseyerek bedenin farklı kültürel alanlarda ve disiplin rejimlerinde, hangi yollarla gözletlendiği, sınıflandırıldığı, deneyimlendiği ve değiştirildiğini incelemeyi amaçlamaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Bedenin Antropolojisi 3
Güz 2020-2021 Bedenin Antropolojisi 3
Güz 2018-2019 Bedenin Antropolojisi 3
Güz 2017-2018 Bedenin Antropolojisi 3
Bahar 2013-2014 Bedenin Antropolojisi 3
Güz 2007-2008 Bedenin Antropolojisi 3
Güz 2004-2005 Vücut Antropolojisi, Sağlık ve Hastalık 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ANTH 340 Antropoloji, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik 3 SU Kredi
Antropologlar 20. yüzyıl boyunca dünyanın farklı yerlerindeki toplumların toplumsal cinsiyet ve cinsellik kurgularındaki çeşitlilik üzerine çalışmışlardır. Toplumsal cinsiyet ve cinsellik anlayışının insanların kendilerine dair algılarını, dini inanç ve pratikleri, akrabalık ve aile kurgularını, devleti, ekonomik hayatı, kültürel pratikleri ve siyasal söylem ve pratikleri nasıl şekillendirdiğini araştırmak güncel antropolojinin merkezinde durmaktadır. Bu ders toplumsal cinsiyet ve cinselliğe dair antropolojik araştırmalar ve tartışmaları çeşitli okumalar, görseller ve etnografik filmler aracılığıyla ele alacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ANTH 350 Kalkınma, Sosyal Değişim ve Sosyal Adalet Antropolojisi 3 SU Kredi
Neoliberal piyasa ekonomisinin tüm dünyada hayatın her alanı üzerinde kurduğu hakimiyet, kalkınma ve sosyal adaleti sosyal bilimlerin merkezine oturttu. Son 20 yılda, küresel kapitalizmin gelişimiyle beraber Çin, Hindistan, Brezilya ve Türkiye yüksek büyüme oranları yakaladı. Fakat bu yüksek büyümenin diğer bir yüzü var: artan gelir eşitsizliği, insan hakları ihlalleri, örgütlü iş gücünün bastırılması, kötüleşen çalışma koşulları, ve işşsizlik. Bu ders etnografik çalışmalar ışığında küresel kapitalizm, gelişme, sosyal değişim ve sosyal adalete dair temel teorik ve eleştirel yaklaşımlara giriş sunmayı amaçlamaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Kalkınma, Sosyal Değişim ve Sosyal Adalet Antropolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ANTH 354 Göç ve Vatandaşlık 3 SU Kredi
Bu seminer, küresel göç hareketlerinin gitgide çeşitlenen vatandaşlık tanımları ve pratikleri ile olan ilişkisini tahkik edecektir. Farklı coğrafyalardaki sınır geçişlerini analiz eden etnografiler üzerinden, bir yandan göçmenlerin gündelik pratiklerini, diğer yandan da bu deneyimleri şekillendiren ve kısıtlayan politik, kültürel ve hukuki vatandaşlık söylemlerini dikkate alacaktır. Devlet hâkimiyeti, göçmenler ve vatandaşlık üçlüsünün birbiriyle olan ilişkisinde, küresel kapitalizmin ve ulus-ötesi hukuk normlarının oynadığı rol değerlendirilecektir. Aynı zamanda sınıf, "etnisite" ve ulus hiyerarşilerinin uluslararası göç ve vatandaşlık politikalarına nasıl yansıdığı gözden geçirilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2015-2016 Göç ve Vatandaşlık 3
Güz 2014-2015 Göç ve Vatandaşlık 3
Güz 2013-2014 Göç ve Vatandaşlık 3
Güz 2012-2013 Göç ve Vatandaşlık 3
Güz 2010-2011 Göç ve Vatandaşlık 3
Bahar 2009-2010 Göç ve Vatandaşlık 3
Bahar 2008-2009 Göç ve Vatandaşlık 3
Bahar 2004-2005 Göç, Diaspora, ve Milliyetçilik ötesi Yaklaşımlar (CULT354) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ANTH 413 Hukuk ve Uyuşmazlık Üzerine Etnografik Yaklaşımlar 3 SU Kredi
Uyuşmazlık denilince ne anlaşıldığı ve de çözüm yöntemleri bir toplumdan diğerine oldukça önemli derecede farklılık göstermektedir. Bu derste bu farklılıkları yaratan kültürel süreçleri inceleyeceğiz. Araştırmacıların çalıştıkları toplulukların sosyal ve kültürel hayatını katılarak gözlemlediği ve de genelde en az bir yıl süren bir araştırma yöntemi olan etnografik malzemeleri kullanacağız. Okuyacağımız etnografiler Meksika, İran, Türkiye, Yeni Gine ve de Amerika'nin kentsel bölgeleri gibi bir çok farklı kültürel ortamın özelliklerini incelemektedir. Tartışmalarımızın temel eksenini şu sorular oluşturmaktadır; değişik kütürel ortamlarda varolan değişik adalet -eşitlik, denklik- anlayışları nelerdir? Bu anlayışların değişik uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile ilişkileri nelerdir? Sözkonusu adalet anlam ve pratikleri o toplumda var olan eşitsizliklerin -toplumsal cinsiyet, yaş, statü gibi- yeniden üremesi ile ne şekilde ilintilidir?

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2004-2005 Hukuk ve Uyuşmazlık Üzerine Etnografik Yaklaşımlar 3

Onkosul: SOC 201 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ANTH 415 Devletin Antropolojisi 3 SU Kredi
Bu ders, ulus devleti oluşturan ve sorgulayan kurumları, alanları, fikirleri, pratikleri ve temsilleri irdeleyecektir. Bir yandan diğer disiplinler tarafından devletin analizi için geliştirilmiş yaklaşımlardan faydalanırken, diğer yandan devleti antropolojiye özel bir bakış açısıyla anlamaya yönelik analiz kategorileri üzerine odaklanacaktır: anlam ve inanç sistemleri; bireylik ve eylemlilik; gündelik pratikler; direşken yapılar ve belirmekte olan biçimler gibi. Ders aynı zamanda vatandaşlık, hükümranlık, ülkesellik ilkesi, sekülarizm, ve şiddet gibi, modern devleti tanımlayan kurumların etnografik araştırma ve yazında kendini gösterme ve temsil edilme biçimlerinin izini sürecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2013-2014 Devletin Antropolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ANTH 425 Tesirin Antropolojisi 3 SU Kredi
Görsel malzemeler, Marksist teori, eleştirel soy teorileri, üçüncü cins ve eşcinsellik çalışmaları, feminizm, psikanaliz, ve militarizm üzerine yazılmış etnografilerden feyz alarak oluşturulmuş bu derste, elle tutulamayan ve gözle görülmeyen hislerin, enerjilerin ve titreşimlerin alanı incelenecektir. Toplumsal cinsiyet, ırk, emek ve militarizmin kesiştiği farklı etnografik bağlamlardan hareket ederek ulusal hafıza kurma süreçlerinin eleştirel bir okumasını yapacağız. Diğer bir deyişle, baskılanan, tanınmayan veya inkar edilen tarihi gerçeklerin itildikleri yerlerden fırlayarak siyasi kanaat oluşturma ve kültürel hafızamıza intikal etme biçimleri üzerine sorular sorulacaktır. Bu dersin temel hedefi deneyimci ve akılcı sosyal bilim çalışmaları tarafından görmezden gelinen 'hisleri' ve 'halleri' analizin merkezine oturtarak gayrı-meskun bir tarihi yeniden yorumlamak olacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2011-2012 Tesirin Antropolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ANTH 428 Umudun Antropolojisi 3 SU Kredi
Gerek sosyal bilim kuramlarında, gerekse gündelik pratikler ve söylemlerde, “umut,” varsaydığımız hatta arzuladığımız bir duygu olmakla birlikte, pek fazla eleştirel analize tabii tutulmaz. Bu ders ise, umudu kuramsal analizin merkezinde bir kategori olarak ele alır. Devrim dönemlerinin ütopik ruhunu umut etrafında tayin eden yaklaşımlarla, dünyevi deneyimin ıstırabı karşısında umudu inançla bağdaştıran öğretiler karşılaştırılır. Ardından duygulanım kuramlarını umut çerçevesinde ele alan güncel etnografiler okunur. Umut, bir yandan arzu ve iyimserlik gibi benzer olduğu varsayılan, diğer yandan melankoli ve çaresizlik gibi karşıt bir takım başka haleti ruhiyeler ile nasıl ilişkilenir? Hangi koşullarda umut acımasızdır? Son olarak, eleştirel sosyal kuram geleneğinde umudun ilerici siyaset ve düşünce için bir eleştiri yöntemi olarak potansiyel rolünü irdelenir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2014-2015 Umudun Antropolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ANTH 450 Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya Antropolojik Bakış 3 SU Kredi
Ortadoğu ve Kuzey Afrika gibi coğrafi bölgeler doğal olmaktan ziyade mekan ve farklılık anlayışlarına dayalı olarak insanlar tarafından kurgulanmış kategorilerdir. Bu ders Fas'tan Iran'a yaklaşık 25 ülkeyi içine alan bu bölgenin kurgulanmasını tarihsel ve siyasal bir süreç olarak ele alacak; anaakım söylemlere hakim olan Şarkiyatçı bakış açısının ötesine geçmeye çalışarak, bu bölgede yaşayan insanların hayatlarını şekillendiren tarihsel, siyasi ve kültürel süreçleri etnografik çalışmalar aracılığı ile inceleyecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2013-2014 Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya Antropolojik Bakış 3
Bahar 2005-2006 Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya Antropolojik Bakış 3

Onkosul: CULT 201 - Lisans - En Az D
veya SOC 201 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ANTH 465 Toplumsal Hareketlilik, Direniş ve Protesto 3 SU Kredi
Bu derste, dünyanın çeşitli yerlerindeki toplumsal protestoların nitelikleri incelenecektir. Kitlesel devrim hareketlerinin dinamiklerinin yanısıra, daha az görünürlüğü olan farklı protesto ve eylem biçimlerini yorumlamanın zorlukları üzerinde de durulacaktır. İnsan hakları, çalışma koşulları, etnik kimlikler, milliyetçilik, din ve cinsiyetle ilgili protesto biçimleri, hızlanan küreselleşme bağlamı içinde tartışılacaktır. Bir yandan belirli örnek vakalar incelenirken, bir yandan da toplumsal eylem biçimlerinin oluşmasında kültürün, belleğin, kitle iletişim araçları ve diğer güçlerin rolü ile ilgili temel konular öğrencilere tanıtılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2012-2013 Toplumsal Hareketlilik, Direniş ve Protesto 3
Güz 2008-2009 Toplumsal Hareketlilik, Direniş ve Protesto 3
Güz 2006-2007 Toplumsal Hareketlilik, Direniş ve Protesto 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ANTH 468 Etnografi: Antropolojide Saha Çalışması ve Sahayı Yazmak 3 SU Kredi
Etnografi kavramı, antropolojinin hem temel araştırma metodunu hem de ana yazılı ürününü betimler. Bu derste klasik ve güncel etnografiler derinlemesine incelenecek, araştırma deneyimi ve etnografik metinler üzerine yürütülen kuramsal ve siyasi tartışmalar ele alınacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Etnografi: Antropolojide Saha Çalışması ve Sahayı Yazmak 3
Bahar 2015-2016 Etnografi 3
Güz 2013-2014 Etnografi 3
Güz 2003-2004 Etnografi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ANTH 469 Antropoloji ve Tarih 3 SU Kredi
Antropologlar tarihe merak sarınca ne olur ? Antropolojinin son yıllarda tarihe olan ilgisi bu derste seçilmiş bazı etnografilerin (saha çalışması yapan antropologların yazdığı kitaplar) yakın okuması üzerinden tartışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Antropoloji ve Tarih 3
Güz 2007-2008 Antropoloji ve Tarih 3
Güz 2006-2007 Antropoloji ve Tarih 3
Bahar 2004-2005 Kültür Yazımları 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ANTH 471 Avrupa Antropolojisi 3 SU Kredi
Antropoloji geleneksel tanımıyla Avrupa harici toplumlara dair bir bilim olarak algılanır; ancak günümüzün eleştirel yaklaşımları antropolojik bakışı batılı toplumlara, özellikle de ''taşralılaştırılan Avrupa''ya çevirmenin önemini vurgulamaktadır. Bu ders son yıllarda Avrupa'daki farklı ulus-devletler ve kamusal alanlar üzerine yürütülen etnografik çalışmaların ekseninde, ''Avrupalılığın'' tarihi ve güncel kurgulanışını; çok kültürcülük, kültürel vatandaşlık ve ''Islamaphobia'' (İslam korkusu) tartışmalarını; göç ve etnik kimliği; ve Doğu Avrupa ve sosyalizim sonrası rejimlerle Batı Avrupa ve AB arasındaki gerilimli ilişkiyi konu edinmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Avrupa Antropolojisi 3
Bahar 2012-2013 Avrupa Antropolojisi 3
Güz 2009-2010 Avrupa Antropolojisi 3
Güz 2008-2009 Avrupa Antropolojisi 3
Güz 2007-2008 Avrupa Antropolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :