DİNLE

Ders Kataloğu

CULT 201 Kültürel Etütlerde Kuram ve Uygulama 3 SU Kredi
Bu ders, öğrencilere 19. ve 20. yüzyılda Kültürel Etüdler alanındaki en önemli kuramsal gelişmeleri tanıtacaktır. Derste kültür kavramı ile yapısalcılık, postyapısalcılık, marksizm, feminizm, postmodernizm gibi kuramlar işlenecektir. Kültür alanındaki farklı kuramları tanıtmak dışında, bu derste tv dizilerinden popüler müziğe, polisiye romanlardan karikatürlere bir dizi kültürel ürün incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2013-2014 Kültürel Etütlerde Kuram ve Uygulama 3
Güz 2012-2013 Kültürel Etütlerde Kuram ve Uygulama 3
Güz 2011-2012 Kültürel Etütlerde Kuram ve Uygulama 3
Güz 2010-2011 Kültürel Etütlerde Kuram ve Uygulama 3
Güz 2009-2010 Kültürel Etütlerde Kuram ve Uygulama 3
Güz 2008-2009 Kültürel Etütlerde Kuram ve Uygulama 3
Güz 2007-2008 Kültürel Etütlerde Kuram ve Uygulama 3
Güz 2006-2007 Kültürel Etütlerde Kuram ve Uygulama 3
Güz 2005-2006 Kültürel Etütlerde Kuram ve Uygulama 3
Güz 2004-2005 Kültürel Etütlerde Kuram ve Uygulama 3
Güz 2003-2004 Kültürel Etütlerde Kuram ve Uygulama 3
Güz 2002-2003 Kültürel Etütlerde Kuram ve Uygulama 3
Güz 2001-2002 Kültürel Etütlerde Kuram ve Uygulama 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 222 Popüler Kültür ve Günlük Yaşam 3 SU Kredi
Bu ders kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan popüler kültür kavramının gelişim sürecini inceleyecek. "Yüksek" ve "alt" kültür kavramlarını sorgularken, değişik kültürel ürünleri popüler kültür alanındaki güncel tartışmaları örneklemek için kullanacak.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2009-2010 Popüler Kültür ve Günlük Yaşam 3
Bahar 2003-2004 Popüler Kültür ve Günlük Yaşam 3
Bahar 2002-2003 Popüler Kültür ve Günlük Yaşam 3
Bahar 2000-2001 Popüler Kültür ve Günlük Yaşam 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 223 Tüketim, Yemek ve Kültür 3 SU Kredi
Bu dersin temel amacı, yeme-içme pratikleri ile kültürel süreçler arasındaki karmaşık ve çok yönlü ilişkileri incelemektir. Bu derste özellikle, farklı toplumsal ve tarihsel koşullar içerisinde ortaya çıkan gıda tüketim örüntülerinin nasıl şekillendiği, yeme-içme pratiklerinin farklı toplumsal ve kültürel anlamlar kazanarak, zamansal, mekansal ve hiyerarşik olarak ne tür dönüşümler/değişimler geçirdiği üzerinde durulacaktır. Bu amaçlar doğrultusunda, ders iki ana eksen üzerinde kurulmuştur: (i) kuresel ve tarihsel değişmelere parallel olarak yeme-içme ve pişirme pratiklerinin yayılması ve dönüşmesi ve (ii) gıda tüketim örüntüleriyle toplumsal hiyerarşiler arasındaki ilişkiler. Bu derste ele alınacak belli başlı konular arasında şunlar sayılabilir: dışarda yeme-içmenin toplumsal ve kültürel önemi, yemek pratikleriyle toplumsal cinsiyet ilişkileri arasındaki etkileşim, "ulusal" ve "etnik" mutfakların tarihsel gelişimi ve dönüşümü, şeker, kahve ve kola gibi çeşitli yiyecek ve içecek maddelerinin kültürel ve toplumsal tarihi, yemekle ilgili ritüellerin ve kuralların tarihsel gelişimi, yemek pratikleri ve globalleşme.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2010-2011 Tüketim, Yemek ve Kültür 3
Güz 2003-2004 Tüketim, Yemek ve Kültür 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 225 Reklam ve Kültür 3 SU Kredi
Kültür, reklamcılık alanında çok önemli bir değişken olarak karşımıza çıkar. Aynı şekilde, reklamcılık da günümüz dünyasında kültür ve ekonominin şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu derste bir yandan reklamcılığın tarihi ve günümüzdeki konumu incelenecek, bir yandan da reklamlardaki "kültür" öğesi ele alınacaktır. Reklamlarda sosyal sınıf, toplumsal cinsiyet, cinsellik, etnik ve ulusal kimlikler, din, ve ırk gibi kategorilerin ne şekilde temsil edildikleri gerek Türkiye'de kullanılan reklamlar, gerekse dünyanın başka yerlerinden örneklerle tartışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2006-2007 Reklam ve Kültür 3
Bahar 2005-2006 Reklam ve Kültür 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 230 Medya Çalışmalarına Giriş 3 SU Kredi
Giriş düzeyindeki bu ders, günümüz medyasının işleyişini ve gündelik hayatımızdaki yerini, toplumsal, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla ele almaktadır. Medya, tarihsel gelişim süreci içinde hem üretim hem tüketim süreçleri açısından değerlendirilerek, medya çalışmalarının temel sorun ve yaklaşımları güncel örnekler üzerinden tartışılacaktır. Habercilik, reklam ve tüketim kültürünün yanı sıra sahiplik yapısı gibi konulara da yer verilecektir. Dersin temel amacı öğrencilerin medya okuryazarlığını arttırmak, günümüz medyası ile kurdukları ilişkiye dair daha bilinçli ve eleştirel bir bakış açısı geliştirmelerini sağlamaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Medya Çalışmalarına Giriş 3
Yaz 2009-2010 Medya Çalışmalarına Giriş 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 299 Türkiye'de Kültürel Çalışmalara İlişkin Konular 3 SU Kredi
Bu giriş dersi Türkiye'de Kültürel Çalışmalara ilişkin güncel konuları ele alır. Dersin konusu açıldığında belirtilecektir. Konular, antropoloji, tarih, edebiyat, sosyoloji, ve görsel çalışmalar gibi alanlardan seçilerek belirlenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Türkiye'de Kültürel Çalışmalara İlişkin Konular 3
Bahar 2018-2019 Türkiye'de Kültürel Çalışmalara İlişkin Konular 3
Yaz 2006-2007 Türkiye'de Kültürel Çalışmalara İlişkin Konular 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 300 Proje ve Staj 0 SU Kredi
Bu ders kredisiz, seçmeli bir ders olup öğrencilerin diploma alanlarında iş deneyimleri edinmeleri amacı taşımaktadır. Ders öğrencilere aşağıdaki olanakları sağlama amacını taşır: İş ve sosyal ortamların işleyişlerini anlamak, yerli ve yabancı firmaların uğraştığı konular ile ilgili bilgi edinmek, diğer toplum ve kültürleri kavrama kapasitesini arttırmak, araştırma olanakları sağlamak ve küresel hareketleri öğrenmek. Bu ders bahsedilen amaçları gerçekleştirmek için öğrencilere program yükümlülükleri çerçevesinde deneysel olanaklar sağlar. Bir yaz projesi veya stajı bu olanaklardan biridir ve dersin yükümlülükleri arasındadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2021-2022 Proje ve Staj 0
Yaz 2020-2021 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Bahar 2020-2021 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Güz 2020-2021 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2019-2020 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2018-2019 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2017-2018 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Bahar 2017-2018 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2016-2017 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2015-2016 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2014-2015 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Güz 2014-2015 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2013-2014 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2012-2013 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2011-2012 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2010-2011 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2009-2010 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2008-2009 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2007-2008 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2006-2007 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2005-2006 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2004-2005 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2003-2004 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2002-2003 Proje ve Staj (PROJ300) 0
Yaz 2001-2002 Proje ve Staj (PROJ300) 0

Onkosul: (PROJ 102 - Lisans - En Az D)
veya (PROJ 201 - Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (2 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 322 Gençlik Kültürleri 3 SU Kredi
Bu ders gençlik kültürlerine yaş ve kuşak kavramları çerçevesinden bakmayı amaçlamaktadır. Derste sorulacak sorular arasında, gençlik ve gençlik kültürlerinin tarihsel olarak nasıl tanımlanmış ve kavramlaştırılmış olduğu bulunmaktadır. Bir başka soru da global dünyada gençlik kültürlerinin nasıl çalışılması gerektiğidir. Derste gençlik kültürlerinin (ve kuşak kimliğinin) Türkiye'de nasıl çalışıldığı üzerinde de durulacaktır. Derste öğrencilerin Istanbul'da gençlik kültürü ve/veya kuşak kimliği üzerine alan araştırması yapacakları bir bölüm bulunmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2020-2021 Gençlik Kültürleri 3
Güz 2016-2017 Gençlik Kültürleri 3
Güz 2015-2016 Gençlik Kültürleri 3
Bahar 2012-2013 Gençlik Kültürleri 3
Bahar 2009-2010 Gençlik Kültürleri 3
Yaz 2004-2005 Gençlik Kültürleri 3
Güz 2004-2005 Gençlik Kültürleri 3
Güz 2002-2003 Gençlik Kültürleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 324 Ä°nsanlar ve Klonlar 3 SU Kredi
Bu derste insanı tanımlayan ve/veya sorunsallaştıran bazı felsefi ve edebi metinlerle filmleri inceleyerek 'insan sorunu'nu araştıracağız. 'İnsan sorunu'nun tarihin hangi dönemlerinde önem kazandığını ve insanın hangi koşullarda ölüm ilanının verildiğini, yararsız ve önemsiz olarak nitelendiğini, veya yüceltilip kutsandığını görmeye çalışacağız

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2007-2008 Ä°nsanlar ve Klonlar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 325 Medya Dünyaları 3 SU Kredi
Bu derste, dünya ölçeğinde şekillenen ve yaygınlaşan medya piyasalarının beraberinde getirdiği kültürel/siyasal dönüşümleri ele alacağız. Cevaplarını arayacağımız çeşitli sorulardan bazıları şunlar: 'Global' medya çağında, ulusal ve yerel kültürler nasıl değişiyor? Hegemonik medya metinleri (reklamlar, televizyon dizileri, web-siteleri vb. ) farklı sosyal ve kültürel ortamlarda yaşayan insanların günlük yaşamları ile nasıl kesişiyor? Ne tür yeni anlam haritaları, sahiplenme ve direniş mekanları oluştuyor? Ders içinde bu ve benzeri soruları üç ana başlık altında inceleyeceğiz: a) uluslarası medya piyasalarında yeni merkez/çevre ilişkileri b) medya üretimi ve kültür üretimi c) hegemonya, kültür ve siyaset

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2011-2012 Medya Dünyaları 3
Yaz 2009-2010 Medya Dünyaları 3
Bahar 2007-2008 Medya Dünyaları 3
Güz 2005-2006 Medya Dünyaları 3
Bahar 2003-2004 Medya Dünyaları 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 327 Post-Koloniyal Teori ve Sorunları 3 SU Kredi
Post-koloniyal teori sömürgecilik dalgalarının ve tiplerinin arka planlarını ve günümüzdeki etkilerini irdeler. Bu derste öğrenciler bu akademik akımın varsayımları, merkezi soru ve sorunları ile tanıştırılacaklar. Ayrıca postkoloniyalizmin feminist ve yapısalcılık sonrası teori ile ilgileri de araştırılacak. Ders, öğrencilerin bu farklı empirik ve teorik bakış açılarına kendi düşünce ve tecrübeleri ışığı altında yaklaşabilmelerini kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2006-2007 Post-Koloniyal Teori ve Sorunları 3
Güz 2004-2005 Post-Koloniyal Teori ve Sorunlari 3

Onkosul: CULT 201 - Lisans - En Az D
veya SOC 201 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 342 Toplumsal Cinsiyet ve Milliyetçilik 3 SU Kredi
20. yüzyıl, milliyetçiliğin ve sıcak/soğuk savaşların yüzyıl oldu diyebiliriz. Araştırmacıların özellikle son on yılda yaptıkları çalışmalar gösteriyor ki milliyetçiliği ve savaşları daha iyi anlayabilmek için toplumsal cinsiyet ilişkilerine bakmak, kadınlık ve erkekliği daha iyi anlayabilmek için de milliyetçiliğe ve savaşlara bakmak gerekiyor. Bu ders, kitaplar, makaleler ve filmlerden yola çıkarak geçen yüzyıl boyunca dünyanın çeşitli yerlerinde toplumsal cinsiyet, milliyetçilik ve militarizm arasındaki etkileşimin nasıl şekillendiğini inceler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2010-2011 Toplumsal Cinsiyet ve Milliyetçilik 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 355 Kent Mekanları ve Kültürleri 3 SU Kredi
Dünya coğrafyasının farklı köşelerinde yer alan - Kahire'den New York'a, İstanbul'dan Singapur'a - büyük kentler arasındaki farkları, benzerlikleri, ilişkileri nasıl anlayıp, yorumlayabiliriz? Bu derste büyük kentlerin içinde barındırdığı farklı yaşam biçimlerini, kültürel çelişkileri, sınıfsal gerilim ve yarılmaları ele alıp, çeşitli kavramların merceğinden görünenleri tartışılacaktır. Üstünde durulacak konulardan bazıları: koloni kentlerinin iktidar coğrafyaları, ulusal devletlerin modernizasyon projeleri, 'post-modern' tüketim sarayları ve açık hava müzeleri, 'küresel' kentlerde iş gücü piyasaları, 'yeni' göç akımları, zenginlik ve yoksulluk mekanları olacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2013-2014 Kent Mekanları ve Kültürleri 3
Yaz 2010-2011 Kent Mekanları ve Kültürleri 3
Güz 2010-2011 Kent Mekanları ve Kültürleri 3
Güz 2009-2010 Kent Mekanları ve Kültürleri 3
Güz 2008-2009 Kent Mekanları ve Kültürleri 3
Güz 2005-2006 Kent Mekanları ve Kültürleri Arasında Yolculuklar 3
Güz 2004-2005 Kent Mekanları ve Kültürleri Arasında Yolculuklar 3
Güz 2003-2004 Kent Mekanları ve Kültürleri Arasında Yolculuklar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 360 Tüketim Toplumu ve Kültürleri 3 SU Kredi
Bu dersin ana amacı, çağdaş tüketim toplumlarını anlamak, çelişkilerini tartışmak olacak. Tüketim pratiklerini, sembolik, sosyal ve siyasi açılardan ele alan antropoloji ve sosyoloji teorilerini göreceğiz. Günümüzde küresel ölçekte yaygınlaşan tüketim ağları ve eşitsizlikler, ne zaman şekillenmeye başladı? Nasıl dönüşümler geçirdi? Bu sorulara cevap ararken, günlük yaşamda neyin, ne zaman, kim tarafından tüketildiği ile, iktidar, eşitsizlik, dışlama gibi makro-sosyal süreçler arasındaki bağlantılar üstünde duracağız. Bu amaçla, kumaş- giyim-moda konusundan, alışveriş-yaşam tarzı temsillerine kadar geniş bir yelpaze içinde yapılmış araştırmalardan yararlanacağız.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Tüketim Toplumu ve Kültürleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 361 Sözlü Tarih 3 SU Kredi
Bu ders sözlü tarih çalışmalarına giriş dersidir. Sözlü tarih, anıların sözlü tarihçi tarafından görüşülen kişiyle bir diyalog sonucu kaydedilmesini içerir. Sözlü tarih çalışmaları, yazılı belgelere dayalı tarihin kaydetmediği olay ve yaşantıların araştırılmasını olduğu kadar, olay ve yaşanmışlıkların bugünün gözüyle anlamlandırılma sürecini incelemeyi de kapsar. Bu derste öğrenciler, sözlü tarih tekniklerini öğrenirken seçilmiş sözlü tarih araştırmaları okuyacak ve kendi sözlü tarih projelerini gerçekleştireceklerdir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Sözlü Tarih 3
Güz 2018-2019 Sözlü Tarih 3
Güz 2016-2017 Sözlü Tarih 3
Güz 2015-2016 Sözlü Tarih 3
Güz 2014-2015 Sözlü Tarih 3
Güz 2013-2014 Sözlü Tarih 3
Güz 2011-2012 Sözlü Tarih 3
Güz 2010-2011 Sözlü Tarih 3
Güz 2009-2010 Sözlü Tarih 3
Bahar 2008-2009 Sözlü Tarih 3
Güz 2007-2008 Sözlü Tarih (CULT250) 3
Güz 2006-2007 Sözlü Tarih (CULT250) 3
Güz 2005-2006 Sözlü Tarih (CULT250) 3
Bahar 2004-2005 Sözlü Tarih (CULT250) 3
Bahar 2003-2004 Sözlü Tarih (CULT250) 3
Güz 2002-2003 Sözlü Tarih (CULT250) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 7 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 362 Bellek Çalışmaları 3 SU Kredi
Bellek konusu son yıllarda sosyal bilimlerde en çok tartışılan konulardan biri olmuştur. Modernite geleceğe odaklanmışken, postmodern dönemde geçmişe yönelik ilgi nasıl açıklanabilir? Bu ders bu soruya cevaplar arayacaktır. Ders, belleğin nasıl çalıştığı konusuna değindikten sonra, psikoloji, sosyoloji ve tarih alanlarında bellek üzerine yapılan tartışmaları irdeleyecektir. Derste üzerinde durulacak temalar arasında bellek ve mekan ilişkisi, kimlik, travma, anlatı, kutlama, medya ve beden bulunmaktadır. Bellek konusunda yapılan çalışmalardan örnekler sunulacak derste, Türkiye'deki bellek çalışmaları üzerinde de durulacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Bellek Çalışmaları 3
Bahar 2018-2019 Bellek Çalışmaları 3
Bahar 2016-2017 Bellek Çalışmaları 3
Bahar 2015-2016 Bellek Çalışmaları 3
Güz 2014-2015 Bellek Çalışmaları 3
Bahar 2013-2014 Bellek Çalışmaları 3
Bahar 2011-2012 Bellek Çalışmaları 3
Bahar 2010-2011 Bellek Çalışmaları 3
Bahar 2009-2010 Bellek Çalışmaları 3
Bahar 2007-2008 Bellek Çalışmaları 3
Bahar 2006-2007 Bellek Çalışmaları 3
Bahar 2005-2006 Bellek Çalışmaları 3
Güz 2004-2005 Bellek ve Ulusal Kimlik 3
Bahar 2002-2003 Bellek ve Ulusal Kimlik 3
Bahar 2001-2002 Bellek ve Ulusal Kimlik 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 364 Hafıza Çalışmaları: Seçilmiş Konular 3 SU Kredi
Bu ders gün geçtikçe yaygınlaşmakta olan hafıza çalışmalarına odaklanır. Dersin içeriği açıldığı her dönem ayrıca duyurulur. Derste işlenecek konular ve yaklaşımlar, antropoloji, kültürel çalışmalar, toplumsal cinsiyet çalışmaları, tarih, edebiyat, hafıza çalışmaları, sosyoloji ve görsel çalışmalar gibi farklı alanları kapsayacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2011-2012 Hafıza Çalışmaları: Seçilmiş Konular 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 368 Küreselleşme ve Sağlık Eşitsizlikleri 3 SU Kredi
Bu ders siyasi ve tıbbi otoritelerin ve toplumdaki diğer kişilerin küreselleşmenin ve küresel karşılaşmaların sağlık eşitsizlikleri üzerindeki etkisini nasıl tartıştıklarını ve küresel ve yerel sağlık politikalarının bu eşitsizlikler etrafında nasıl şekillendiğini inceleyen yeni teorik perspektifleri ve etnografik çalışmaları içerir. Küresel sağlık kurumlarının sağlık eşitsizliklerine nasıl yaklaştıkları, sağlık politikalarının belirlenme ve uygulanma sürecinde devletlerin öncelikleri ve küresel dayatmalar arasındaki gerilimler, biyomedikal tıp ve alternatif tıp sistemleri arasındaki rekabet, küresel tıp teknolojilerinin yerel düzlemde yeniden yorumlanması ve küresel salgınların yerel etkileri bu dersin konuları arasında yer almaktadır. Bu ders aynı zamanda beden, cinsiyet, yaşam, hastalık, doğum, ölüm ve ilaç endüstrisi gibi konular üzerindeki küresel ve yerel etik tartışmaları da farklı bakış açılarını kapsamaktadır

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Küreselleşme ve Sağlık Eşitsizlikleri 3
Bahar 2020-2021 Küreselleşme ve Sağlık Eşitsizlikleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 384 Politik Ekoloji ve Toplum 3 SU Kredi
Dersin genel amacı doğa ve toplum arasındaki ilişkiyi ele alan kuramlara ve çevre sorunlarına dair nüanslı bir bakış açısı geliştirmektir. Bu amaç çerçevesinde: 1) çevre sorunları ve siyaseti daha genel sosyal, politik ve ekonomik dinamikler bağlamında ele alınacaktır; 2) yaygın olan insan-merkezci düşünce biçimine karşı geliştirilen alternatif varoluş ve bilgilenme kuram ve pratikleri araştırılacaktır; ve 3) küresel ve yerel çevre sorunları, siyasetleri ve hareketlerinin politik ekolojik boyutu tartışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Politik Ekoloji ve Toplum 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 391 Türkiye'de Kültür: Eleştirel Yaklaşımlar 3 SU Kredi
"Türk Kültürü" nedir? Kimi ve neyi kapsar veya dışlar? Bu tanımlamayı kim(ler) yapmıştır/yapmaktadır? Kültür(ler) ve ulusal kimlik arasındaki ilişki nedir? Bu ders, sosyoloji antropoloji, tarih, siyaset ve edebiyat metinlerine dayanarak, Osmanlı'nın son dönemlerinden bugüne Türkiye'deki kültür tartışmalarını ele alır ve "Türk Kültürü"ne atfedilen anlamların zaman içerisinde nasıl değiştiğini (veya değişmediğini) inceler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Türkiye'de Kültür: Eleştirel Yaklaşımlar 3
Yaz 2021-2022 Türkiye'de Kültür: Eleştirel Yaklaşımlar 3
Bahar 2021-2022 Türkiye'de Kültür: Eleştirel Yaklaşımlar 3
Yaz 2020-2021 Türkiye'de Kültür: Eleştirel Yaklaşımlar 3
Bahar 2020-2021 Türkiye'de Kültür: Eleştirel Yaklaşımlar 3
Yaz 2019-2020 Türkiye'de Kültür: Eleştirel Yaklaşımlar 3
Güz 2019-2020 Türkiye'de Kültür: Eleştirel Yaklaşımlar 3
Yaz 2018-2019 Türkiye'de Kültür: Eleştirel Yaklaşımlar 3
Bahar 2018-2019 Türkiye'de Kültür: Eleştirel Yaklaşımlar 3
Yaz 2017-2018 Türkiye'de Kültür: Eleştirel Yaklaşımlar 3
Güz 2017-2018 Türkiye'de Kültür: Eleştirel Yaklaşımlar 3
Bahar 2016-2017 Türkiye'de Kültür: Eleştirel Yaklaşımlar 3
Güz 2015-2016 Türkiye'de Kültür: Eleştirel Yaklaşımlar 3
Güz 2014-2015 Türkiye'de Kültür: Eleştirel Yaklaşımlar 3
Bahar 2013-2014 Türkiye'de Kültür: Eleştirel Yaklaşımlar 3
Güz 2012-2013 Türkiye'de Kültür: Eleştirel Yaklaşımlar 3
Bahar 2010-2011 Türkiye'de Kültür: Eleştirel Yaklaşımlar 3
Güz 2010-2011 Türkiye'de Kültür: Eleştirel Yaklaşımlar 3
Bahar 2009-2010 Türkiye'de Kültür: Eleştirel Yaklaşımlar 3
Bahar 2008-2009 Türkiye'de Kültür: Eleştirel Yaklaşımlar 3
Güz 2008-2009 Türkiye'de Kültür: Eleştirel Yaklaşımlar 3
Bahar 2007-2008 Türkiye'de Kültür: Eleştirel Yaklaşımlar 3
Güz 2006-2007 Türkiye'de Kültür: Eleştirel Yaklaşımlar 3
Bahar 2005-2006 Türkiye'de Kültür: Eleştirel Yaklaşımlar 3
Güz 2005-2006 Türkiye'de Kültür: Eleştirel Yaklaşımlar 3
Bahar 2004-2005 Türkiye'de Kültür: Eleştirel Yaklaşımlar 3
Güz 2004-2005 Türkiye'de Kültür: Eleştirel Yaklaşımlar (CULT291) 3
Bahar 2003-2004 Türkiye'de Kültür: Eleştirel Yaklaşımlar (CULT291) 3
Bahar 2002-2003 Türkiye'de Kültür: Eleştirel Yaklaşımlar (CULT291) 3
Bahar 2001-2002 Türkiye'de Kültür: Eleştirel Yaklaşımlar (CULT291) 3
Güz 2001-2002 Türkiye'de Kültür: Eleştirel Yaklaşımlar (CULT291) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 399 Serbest Çalışma 3 SU Kredi
Lisans programında düzenli sunulan derslerin kapsamadığı bilimsel konularda araştırma yapmak üzere tasarlanmış bir derstir. Öğrencilerden, bir öğretim üyesinin danışmanlığında okuma listesi oluşturarak ve değerlendirme biçimleri geliştirerek kendi araştırmalarının sorumluluğunu almaları beklenir. Öğrenciler, kayıt öncesi danışman öğretim üyesinin onayını almak zorundadırlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Serbest Çalışma 3
Bahar 2021-2022 Serbest Çalışma 3
Güz 2021-2022 Serbest Çalışma 3
Bahar 2020-2021 Serbest Çalışma 3
Güz 2019-2020 Serbest Çalışma 3
Bahar 2016-2017 Serbest Çalışma 3
Güz 2011-2012 Serbest Çalışma 3
Bahar 2009-2010 Serbest Çalışma 3
Güz 2009-2010 Serbest Çalışma 3
Bahar 2008-2009 Serbest Çalışma 3
Bahar 2007-2008 Serbest Çalışma 3
Güz 2007-2008 Serbest Çalışma 3
Bahar 2006-2007 Serbest Çalışma 3
Güz 2005-2006 Serbest Çalışma 3
Bahar 2003-2004 Serbest Çalışma 3
Güz 2003-2004 Serbest Çalışma 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 401 Onur Projesi 3 SU Kredi
Kültürel Etüdler alanını seçmiş olan öğrenciler, dördüncü yılda bir dönem boyunca kendi yoğunlaştıkları konuda özgün bir proje tasarlama ve uygulama olanağı bulacaklardır. Öğrencinin ilgi alanına göre içeriği değişebilecek olan bu proje, metinsel, etnografik veya görsel kuramlar ve yöntemler kullanılarak hazırlanacaktır. Tüm projeler öğrencinin danışmanı tarafından onaylanmalıdır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Onur Projesi 3
Bahar 2017-2018 Onur Projesi 3
Bahar 2014-2015 Onur Projesi 3
Bahar 2011-2012 Onur Projesi 3
Bahar 2009-2010 Onur Projesi 3
Bahar 2008-2009 Onur Projesi 3
Bahar 2007-2008 Onur Projesi 3
Bahar 2006-2007 Onur Projesi 3
Bahar 2005-2006 Onur Projesi 3
Bahar 2003-2004 Dördüncü Yıl Projesi 3
Bahar 2002-2003 Dördüncü Yıl Projesi 3

Onkosul: __
CULT 401>Pre-requiste
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar : 3.000000000 gpa.
Course or Test: CULT 201 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
and 000 - 9999 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
 
CULT 420 Bilim, Teknoloji ve Kültür 3 SU Kredi
Bu ders sosyal ve insani bilimlerden türeyen perspektif ve metodları kullanarak, bilim ve teknolojinin sosyal, kültürel ve kurumsal bağlamlarını inceler. Ders, bilim ve teknolojinin tarafsızlığı ve özerkliği hakkındaki varsayımları; doğal ve yapay arasındaki farkı; bilginin, uzmanlık ve otoritenin sosyal yapılanmasını ve insani değerler ile, bilim ve teknoloji arasındaki ilişkileri sorgular. Gerek, bilim ve teknoloji ile zaman ve mekanın organizasyonu arasındaki bağlantılar, gerekse birey hakkındaki değişen kavramsal yapılar, modernitenin ve postmodernitenin can alıcı boyutları olarak tartışılır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2008-2009 Bilim, Teknoloji ve Kültür 3
Güz 2006-2007 Teknoloji ve Kültür 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 421 Dijital Beşeri BilimlerI 3 SU Kredi
Dijital Beşeri Bilimler 1960'lardan beri sayılı üniversite ve araştırma merkezinde bilgisayar teknolojileri ve beşeri bilimler için özel olarak hazırlanan programların yardımıyla yapılan pek çok araştırma yöntemine ön ayak olmuş yeni bir paradigmadir. Dijital Beşeri Bilimler, otomatik metin analizi ve madenciliği, arşiv ve kütüphane kataloglarının sayısallaştırılması, veritabanı yönetimi, görselleştirme, ve sosyal ağlar gibi araştırmaları içermektedir. Ders, bu konulardan örnekleri inceleyip, her konuda beşeri bilimcilerin kullanabileceği programları tanıtacaktır. Öğrenciler, kendi projeleri için hangi teknoloji/programlara ihtiyaç duyuluyorlarsa ona göre projelerini nasıl şekillendirmeleri gerektiği, verilerini nasıl toplamaları, temizlemeleri ve analiz etmeleri gerektiği konularında eğitim alacaklardır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 432 Modernizm/Postmodernizm 3 SU Kredi
Modernizm ve postmodernizm edebiyattan görsel kültüre kadar birçok alanda 20. yüzyıla damgasını vurmuş eğilimlerdir. Bu ders, her iki düşünce alanını da kuramsal metinler yanında bu alanları oluşturmuş fikirlere dayalı veya bizzat bu fikirlerin oluşumunu etkilemiş çalışmalara da bakarak tartışmayı amaçlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Modernizm/Postmodernizm 3
Güz 2018-2019 Modernizm/Postmodernizm 3
Güz 2016-2017 Modernizm/Postmodernizm 3
Güz 2014-2015 Modernizm/Postmodernizm 3
Bahar 2012-2013 Modernizm/Postmodernizm 3
Bahar 2010-2011 Modernizm/Postmodernizm 3
Güz 2007-2008 Modernizm/Postmodernizm 3

Onkosul: HUM 201 - Lisans - En Az D
veya CULT 201 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 434 Kültür Kuramları 3 SU Kredi
Bu derste yirminci yüzyılın başlıca düşünürlerinden bazılarının yapıtları okunarak, farklı kültür tanımları, bir disiplin olarak kültürel araştırmalar hakkındaki tartışmalar kültürel çözümlemelerde kullanılan çağdaş kuramsal çerçeveler incelenecektir. Öğrencilere Marksizm, yapısalcılık, yapısalcılık sonrası, feminizm ve psikanaliz gibi kuramsal yaklaşımlara genel bir girişin yanısıra W. Benjamin, T. Adorno, J. Derrida, M. Foucault, L. Irigaray, J. Butler, S. Zizek gibi bazı önemli kültür kuramcılarının düşüncelerini eleştirel bir yaklaşımla irdeleme fırsatı sunulacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2014-2015 Kültür Kuramları 3
Güz 2013-2014 Kültür Kuramları 3
Güz 2012-2013 Kültür Kuramları 3
Güz 2011-2012 Kültür Kuramları 3
Güz 2010-2011 Kültür Kuramları 3
Bahar 2009-2010 Kültür Kuramları 3
Güz 2008-2009 Kültür Kuramları 3
Güz 2007-2008 Kültür Kuramları 3
Güz 2006-2007 Kültür Kuramları 3
Güz 2005-2006 Kültür Kuramları 3

Onkosul: CULT 201 - Lisans - En Az D
veya SOC 201 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 7 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 435 Şiddet Temsilleri 3 SU Kredi
Şiddet, son yıllarda çok ilgi gören bir araştırma konusu olmaya başlamıştır. Yaratıcı çalışmalar şiddeti belgelemeye ve sebeplerini anlamaya çalışırken, şiddetin doğru tasvir ve temsil edilmesinin iyileşme süreçlerinde ve ileride oluşabilecek şiddetin önlenmesinde önemli olduğu üzerinde durulmuştur. Ancak şiddet tasvir ve temsillerine yapılan bu vurgu, metin veya görüntüde yeni bir şiddet biçimi yaratmaya da sebep olabilmektedir. Örneğin, çeşitli gruplara yönelik nefret içeren konuşmaların veya şiddet içeren pornografinin analiz ve eleştirileri, aynı zamanda bu şiddet biçimlerinin yeniden üretilmelerine de yol açabilmektedir. Insanların savaş ve benzeri şiddet biçimlerini anlamalarını sağlamak kendi içinde bir sanat olarak algılanmaktadır. Şiddetin metin veya görüntüye yansımaları ne kadar net olursa, insanlar şiddetin etkisini o kadar iyi hissedebildikleri düşünülür. Bu tür çabalar şiddeti estetize ederken, hangi noktada onu yeniden üretmiş oluyorlar? Belki daha da önemlisi, bu çalışmaların aynı zamanda şiddete bir çözüm önerdiklerini düşünebilir miyiz? Bu ders, kuramsal çalışmaların yanı sıra şiddetin metinsel ve görsel temsillerini de kullanarak bu sorulara yanıt arayacaktır.Bu ders, öğrencilerin sınıf içi sunum ve tartışmalara aktif olarak katılmalarını gerektiren bir araştırma semineridir. Yüksek lisans öğrencilerinin, dersin normal yükümlülüklerine ek olarak dönem sonu makalesi olarak orijinal bir araştırma sunmaları beklenmektedir. Bu durum göz önünde bulundurularak CULT 535, yüksek lisans dersi olarak alınabilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2007-2008 Şiddet Temsilleri 3
Bahar 2005-2006 Şiddet Temsilleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 446 Toplumsal Cinsiyet ve Medya 3 SU Kredi
Basılı medya, internet, televizyon, müzik gibi tüm biçimleriyle medya dünya gerçekliğinin oluşturulmasında büyük bir güce sahiptir. Bu derste, erkek, kadın, cinsiyetli varlık kimliklerinin ve cinselliğe ilişkin düşüncelerin medya kültürünün çeşitli alanlarında nasıl oluşturulduğu, tartışıldığı ve çözülmeye uğratıldığı konu edilir. Hem üretilmeleri hem de tüketilmeleri süreci içinde medya metinlerinin aralarındaki karmaşık ilişkiler irdelenir. Öğrencilerin, çeşitli kuramsal perspektifleri gözden geçirmenin yanı sıra, çizgi roman, televizyon dizisi, müzik videosu, yarışma programları gibi farklı medya türlerine odaklanan grup çalışmalarına katılarak eleştirel izleme ve yapı çözümleme yöntemleriyle çalışma pratiği edinmeleri hedeflenir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 449 Montesquieu’den Mernissi’ye Harem Edebiyatı 3 SU Kredi
Harem bir yer midir? Bir kurum mudur? Harem kavramı hangi cinsellik ve toplumsal cinsiyet kavramlarıyla ilişkilendirilebilir veya onları enforme edebilir? Bu ders haremin bir dizi sosyo-kültürel ve tarihsel bağlamda somutlanan kültürel biçimlenişine eğilir. Hareme ilişkin bazı tarihsel makaleler ile başlanarak oradan Avrupa metinleri, tabloları, fotoğrafları filmleri ve modasının örneklerine geçilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2014-2015 Montesquieu’den Mernissi’ye Harem Edebiyatı 3
Yaz 2013-2014 Montesquieu’den Mernissi’ye Harem Edebiyatı 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 451 Müzelerde Ulus, Tarih ve Kültür 3 SU Kredi
Bu ders, müze - modernite ilişkisini ve müzenin tarih, kültür ve ulus söylemlerinin oluşmasındaki rolünü inceler ve belli nesnelerin tarihi hatırlamada ve kültürü yorumlamadaki rolüne değinir. Okumalar ve müze ziyaretleri ışığında müzenin kültürel mirası nasıl temsil ettiği ve toplumsal hafızanın yapılanmasına katkısı tartışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2014-2015 Müzelerde Ulus, Tarih ve Kültür 3
Güz 2013-2014 Müzelerde Ulus, Tarih ve Kültür 3
Güz 2012-2013 Müzelerde Ulus, Tarih ve Kültür 3
Güz 2011-2012 Müzelerde Ulus, Tarih ve Kültür 3
Güz 2010-2011 Müzelerde Ulus, Tarih ve Kültür 3

Onkosul: CULT 201 - Lisans - En Az D
veya CULT 291 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 452 Mit, Sanat ve Siyaset 3 SU Kredi
18. yüzyıl sonları 'mit' ve 'mitoloji' kavramlarına yeni bir anlam yüklenmiştir. Mitin bu bağlamda ''icat edilişi,'' karşılaştırmalı mitoloji diye yeni bir alan açmış, Romantik ''yeni mitoloji' arayışlarına zemin hazırlamış, 19. ve 20. yüzyıl sanat kuramları ve felsefelerinin vazgeçilmez referanslarından biri olmuş, son olarak, Nazi siyasetine de rehberlik etmiştir. Bu ders çeşitli metinlerde mite ilişkin sorulara farklı perspektiflerden yola çıkarak modern mit kavramını incelemektedir. Ayrıca, mitin filolojik kurgulanılışının ''etnografik'' ulusların ve milliyetçiliklerin kendilerini icat edişlerine nasıl rehberlik ettiği de irdelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Mit, Sanat ve Siyaset 3
Bahar 2009-2010 Mit, Sanat ve Siyaset 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 453 Göç Mekanları 3 SU Kredi
Bu ders göç hareketlerinin ve onları denetleme çabalarının nasıl mekan ve ölçekler ürettiğini inceler ve göçmen bağlantılarının ortaya çıkarttığı mekansallıkları açıklayan kurumsal çevrelerin (ulusötesilik ve yerelötesilik gibi) üzerinden geçer. İşlenen konular arasında göçmenlerin günlük hayatlarında nasıl yer ve ev kurdukları; yerelleşme deneyimlerinin şehirler arasında nasıl değiştirdiğini; kamp hayatlarının şehir hayatıyla olan benzerlikleri ve farklılıkları; devletlerin göç akışlarını engellemek için nasıl mekansal stratijilere başvukları (örneğin toprakların egemenlikten çıkarılması sınırı geçenlerin geri itilmesi, sıcak noktaların yaratılması); göç rotalarının nasıl oluştukları (örneğin kaçakçılık ağları üzerinden), nasıl yönetildikleri ve yeniden başka bir rotaya çevrilmek üzere nasıl kapatıldıkları;ve hangi ahlaki coğrafların kimi hareketliliklere toplumsal meşrutiyet affederek göç süreçleriyle eşleştiği bulunmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Göç Mekanları 3
Güz 2021-2022 Göç Mekanları 3
Güz 2020-2021 Göç Mekanları 3
Bahar 2019-2020 Göç Mekanları 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 454 Göç Kültürleri 3 SU Kredi
Bu ders göç sonucu ortaya çıkan kültür biçimlerini incelemeyi hedefler. Kimlik, vatandaşlık ve toplum sorularını araştırmak üzere, rap müzik, internet blogları, kuklacılık ve çift dilli tiyatroların yanı sıra, daha geleneksel edebiyat ve şiirde, göçmenlerin ve göçmen soyundan gelenlerin kültürel işleri nasıl kullandıklarına bakılır. Bu ders Avrupa, Amerika, Asya veya Afrika?daki göçmenlerin çalışmalarını kapsayabilir. Aynı zamanda göçmenlerin bu değişik yerler arasında yaptığı uluslar ötesi (transnasyonel) bağlantılar üzerinde duracak. Öğrenciler, dönem boyunca geliştirilen kuramsal kaynakları kullanarak, herhangi bir medyada yer alan yeni kültürel üretimlerini keşfetmeye ve analiz etmeye teşvik edilirler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 Göç Kültürleri 3
Bahar 2013-2014 Göç Kültürleri 3
Bahar 2012-2013 Göç Kültürleri 3
Bahar 2010-2011 Göç Kültürleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 460 Kültürel ve Politik Açılardan Hukuk Reformu 3 SU Kredi
Hukuk reformu genelde varolan 'başarılı' modellerin yeni toplumsal ortamlara uyarlanmasından ibaret olarak görülmektedir. Dersimiz modeller ve reçeteler üzerinden düşünülen bu kalıplaşmış anlayışın teorik sorgulaması ile başlar. Derste hukuk reformu olgusunu bir çok aktörün farklı kültürel anlamlar üreterek birbirleriyle iktidar çatışmalarina girdikleri bir toplumsal ortam olarak düşüneceğiz. Tartışmalarımız Türkiye, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Latin Amerika' daki farklı hukuk reformu teklif ve projelerini inceleyen calışmalar üzerinde yoğunlaşacak. Reform ortamında rol oynayan toplumsal aktörleri, bu aktörlerin çıkar ve ilgi alanlarını, bunları ifade etmek için kullandıkları kültürel söylemleri ve de bunların kesişmelerinin sonuçlarını inceleyeceğiz. Bu şekilde hukuk reformu olgusuna kültürel ve siyasi süreçleri içine alan dinamik bir yaklaşım geliştirmeye çalışacağız.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2005-2006 Kültürel ve Politik Açılardan Hukuk Reformu 3

Onkosul: CULT 201 - Lisans - En Az D
veya SOC 201 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 462 Postsosyalizm 3 SU Kredi
Bu derste Doğu Avrupa'da değişik bağlamlardaki komünizm tecrübelerinin nasıl yaşandığı, nasıl hatırlandığı, ve "geçiş" dönemi, Avrupa entegrasyonu gibi güncel süreçleri nasıl etkilediğini inceleyeceğiz. Ele alınacak temalar arasında şunlar olacak: kolektivizasyon ve özelleştirme; milliyetçilik, enternasyonalism ve azınlıklar; kadınlar ve calışma hayatı; kalkınma modelleri.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2009-2010 Postsosyalizm 3
Bahar 2008-2009 Postsosyalizm 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 491 Kültürel Çalışmalarda Ileri Seçme Konular I 3 SU Kredi
Bu ders kültürel çalışmalar alanında güncel meseleleri içerir, yüksek lisans seviyesindeki öğrencilere ve ileri seviyedeki lisans öğrencilerine hitap eder. Dersin hangi konuda yoğunlaşacağı dönem başında açıklanacaktır. Konular ve yaklaşımlar antropoloji, tarih, edebiyat ya da görsel çalışmalar alanlarından seçilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Kültürel Çalışmalarda Ileri Seçme Konular I 3
Bahar 2012-2013 Kültürel Çalışmalarda Ileri Seçme Konular I 3
Güz 2012-2013 Kültürel Çalışmalarda Ileri Seçme Konular I 3
Bahar 2010-2011 Kültürel Çalışmalarda Ileri Seçme Konular I 3
Bahar 2008-2009 Kültürel Çalışmalarda Ileri Seçme Konular I 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 492 Kültürel Çalışmalarda Ileri Seçme Konular II 3 SU Kredi
Bu ders kültürel çalışmalar alanında güncel meseleleri içerir, yüksek lisans seviyesindeki öğrencilere ve ileri seviyedeki lisans öğrencilerine hitap eder. Dersin hangi konuda yoğunlaşacağı dönem başında açıklanacaktır. Konular ve yaklaşımlar antropoloji, tarih, edebiyat ya da görsel çalışmalar alanlarından seçilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Kültürel Çalışmalarda Ileri Seçme Konular II 3
Yaz 2008-2009 Kültürel Çalışmalarda Ileri Seçme Konular II 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
CULT 493 Türkiye'deki Kültürel Değişimlere Tematik Yaklaşımlar 3 SU Kredi
Kentsel mekan okumaları, görsel ve yazılı metin çözümlemelerine dayanacak olan bu derste, günümüz Türkiye'sinin kültürel dinamikleri ve çelişkileri üzerinde durulacaktır. Her dönem farklı bir tema üzerinde yoğunlaşılarak kültür/siyaset ekseninde dönüşümler incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2006-2007 Türkiye'deki Kültürel Değişimlere Tematik Yaklaşımlar 3
Bahar 2005-2006 Türkiye'deki Kültürel Değişimlere Tematik Yaklaşımlar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :