DİNLE

Ders Kataloğu

LAW 309 Batı Hukuku Tarihi 3 SU Kredi
Batı hukuk düşüncesine ve uygulamalarına Örfi Hukuk ve Medeni Hukuk sistemleri egemendir; bu sistemlerin yanında Sosyalist, Dini ve Geleneksel/Kavmi gelenekler de yer bulur. Bu ders, Batılı/Avrupai hukuk kültürüne büyük katkıda bulunmuş olan yasal sistemleri, kanunları ve tarihi gelişmeleri kapsamaktadır. Derste genel bir kronolojik sıralama çerçevesinde kanunlardan, hukuki metinlerden ve hukuk sistemleri veya konuyla ilgili akademik çalışmalardan örnekler sunularak sunulmaktadır. Antik Mezopotamya'dan klasik Yunan ve Roma'ya geçilerek Bizans hukuku, Ortaçağ'da Bolonya'da Roma Hukuku'nun dirilişi ve ortak bir Avrupa hukukunun doğuşu ele alınmaktadır. Ders, Örfi Hukuk ile Medeni Hukuk arasındaki ayrım ile son bulmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2010-2011 Batı Hukuku Tarihi 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
LAW 310 Karşılaştırmalı Hukuki Düşünce 3 SU Kredi
Bu dersin amacı öğrencilerin seçilmiş bazı hukuki konular üzerinde düşünüp içerikli tartışmalar yapabilmesine uygun zemini oluşturmak ve böylece öğrencilerin aynı yahut benzer hukuki meseleler için geliştirilen farklı yaklaşımları keşfetmelerine ve mukayese etmelerine olanak vermektir. Bazı belirli hukuk sahalarındaki değişik hukuki rejimlerin köklü kavram ve kurallarına aşinalığı arttırmanın yanısıra, kapsanan tartışma konularının bütünü de öğrencilerin hukuki düşüncenin oluşum sürecini ve altında yatan mantığı keşfetmeye başlama yolunda ilk adımları atmalarına imkan verecektir. Dersin amaçlarından biri de anayasa hukuku, sözleşme hukuku, insan hakları, şirketler hukuku, ceza hukuku, fikri ve sınai haklar ve benzeri alanlarda soyut hukuki bilgi aktarımı olmakla birlikte, dersin asıl amacı bu vesileyle hukuk ve mantık, gelenek, adalet, güç ve ideoloji gibi kavramlar arasındaki ilişkinin beraberce keşfedilmesidir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2011-2012 Karşılaştırmalı Hukuki Düşünce 3
Güz 2009-2010 Karşılaştırmalı Hukuki Düşünce 3
Güz 2008-2009 Karşılaştırmalı Hukuki Düşünce 3
Güz 2006-2007 Karşılaştırmalı Hukuki Düşünce 3
Güz 2005-2006 Karşılaştırmalı Hukuki Düşünce 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
LAW 311 Uluslararası Hukuk 3 SU Kredi
Bu ders, uluslararası hukukun temel kavramlarının net bir anlatımını vermeyi amaçlamaktadır. Uluslararası hukukun doğasına, siyasi ve tarihsel dayanaklarına odaklanan tartışmalara değindikten sonra; uluslararası hukukun kaynaklarına ve yerel hukukla arasındaki ilişki ele alınacaktır. Buna müteakiben, devletler ve hükümetler, uluslararası hukukun özneleri olarak incelenecektir. Yabancı uyruklu kimselere uygulanan muameleler, yasal yetki hakkı, anlaşmalar, devletlerin halef olması, Denizler Hukuku, hava sahası ve dış uzay gibi daha spesifik konuların yanı sıra; insan hakları, devletlerarası anlaşmazlıkların barışçıl çözümleri, ve savaş hukuku gibi konular bu dersin ana gündemini oluşturacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Uluslararası Hukuk 3
Bahar 2020-2021 Uluslararası Hukuk 3
Bahar 2019-2020 Uluslararası Hukuk 3
Güz 2017-2018 Uluslararası Hukuk 3
Yaz 2012-2013 Uluslararası Hukuk 3
Yaz 2008-2009 Uluslararası Hukuk 3
Yaz 2007-2008 Uluslararası Hukuk 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
LAW 312 Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku 3 SU Kredi
Değişik kültürel ve hukuksal altyapısı olan ülkelerin anayasaları arasındaki benzerlik ve farklılıklar incelenmektedir. Bu anayasalar dersi veren öğretim üyesinin seçimine bağlı olarak değişebilmektedir. Derste, farklı anayasal sistemler eleştirel bir şekilde karşılaştırılmakta, özellikle yargılama, bireysel özgürlükler, güçler ayrımı, karar verme süreçlerinin merkeziliği, çoğulculuk, ve demokratik ilkelerin korunması gibi konu ve kavramlara odaklanılmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku 3
Güz 2020-2021 Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku 3
Bahar 2018-2019 Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku 3
Bahar 2017-2018 Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku 3
Bahar 2014-2015 Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku 3
Bahar 2013-2014 Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku 3
Güz 2012-2013 Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku 3
Bahar 2011-2012 Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku 3
Bahar 2010-2011 Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku 3
Bahar 2009-2010 Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
LAW 401 Hukuk, İş İdaresi ve Toplum 3 SU Kredi
Bu ders hukuki, toplumsal ve iş idaresi dinamikleri arasındaki karmaşık etkileşimleri incelemektedir. Çok uluslu şirketlerin hükümetler ve çevre üzerine etkilerini, emek-sermaye ilişkisini ve sosyal adalet konularını işlemektedir. Ders içeriği, hukuk kurallarının toplum üzerinde etkisini ve iş kontratlarının yeni hukuk düzenlemelerine yol açıp açmadığı gibi konuları kapsamaktadır. Özellikle, hukuki, toplumsal ve iş dünyasındaki düzenlemelerin beklenmeyen sonuçları daha önemli olmaktadır. Büyük şirketler, modern bankacılık sektörü, devlet-iş dünyası ilişkileri ve bilgi toplumu gelişmeleri dersin kapsamındadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Hukuk, İş İdaresi ve Toplum 3
Bahar 2011-2012 Hukuk, İş İdaresi ve Toplum 3
Bahar 2010-2011 Hukuk, İş İdaresi ve Toplum 3
Bahar 2009-2010 Hukuk, İş İdaresi ve Toplum 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
LAW 403 Uluslararası İş Hukuku 3 SU Kredi
Bu ders günümüzde uluslararası ve uluslar üstü düzeyde faaliyet gösteren bireylerin ve kuruluşların karşı karşıya oldukları yasal mevzuları ve temel kurumları tanıtmaya yöneliktir. Medeni hukuk, örf ve adet hukuku ile uluslar üstü ve uluslararası hukuk rejimlerine kısaca bakıldıktan sonra yabancı yatırımlar, emek ve istihdam, fikir hakları, kurumsal sosyal sorumluluk ve çevre sorunları gibi küreselleşmeyle birlikte daha ciddi hale gelen bazı meseleler üzerinde durulacaktır. Derste bir yandan ''gerçek dünya''dan vakalar ve örnekler ele alınırken, söz konusu kurumların ve kuralların altında yatan varsayımların ve politikaların göz önüne serilmesi hedeflenmektedir

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2016-2017 Uluslararası İş Hukuku 3
Bahar 2013-2014 Uluslararası İş Hukuku 3
Bahar 2012-2013 Uluslararası İş Hukuku 3
Güz 2011-2012 Uluslararası İş Hukuku 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
LAW 404 AB'de İnsan Hakları 3 SU Kredi
Bu ders, AB'nin, üye ülkelerde, birliğe aday ülkelerde ve Birlik'in uluslararası ilişkiye girdiği ülkelerde insan hakları üzerinde olan etkisini incelemektedir. Öncelikle, Avrupa Birliği'nin insan hakları politikası, insan hakları mevzuatı ve ilgili organlarının insan hakları içtihadı incelenmektedir. Ders ikinci olarak, Avrupa'nın dört bir yanından günlük tartışmaların konusunu oluşturan seçme insan hakları sorunlarını inceleme altına almaktadır. Son olarak, Avrupa Birliği'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalardaki insan haklarına dair hükümler, Birlik'e tam üyelik sürecindeki insan hakları koşulları ve Birlik'in gelişmekte olan ülkelerdeki insan haklarının korunması ve geliştirilmesindeki rolü üzerinde durulmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2013-2014 AB'de İnsan Hakları 3
Bahar 2008-2009 AB'de İnsan Hakları 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :