DİNLE

Ders Kataloğu

LIT 212 Metin Kültür Bağlam Çözümlemeleri 3 SU Kredi
Mesleğimiz ve ilgi alanımız ne olursa olsun, gündelik yaşamımız metinlerle çevrilidir: gazeteler, reklamlar, kataloglar ve romanlar gibi. Bu ders, öğrencilere iyi bir metin okuyucusu olmalarını kolaylaştıracak becerileri vermeyi amaçlar. Daha çok yazılı kültür ve edebiyat eleştirisi üzerinde durulmakla birlikte, film, video, moda ve opera gibi kültürel metinler de ele alınacaktır. Seçilmiş metinler yoluyla bir metnin belirli bir kültürel bağlamda nasıl üretildiği, tüketildiği ve kullanıldığı derinlemesine incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Metin Kültür Bağlam Çözümlemeleri 3
Bahar 2020-2021 Metin Kültür Bağlam Çözümlemeleri 3
Bahar 2019-2020 Metin Kültür Bağlam Çözümlemeleri 3
Bahar 2018-2019 Metin Kültür Bağlam Çözümlemeleri 3
Bahar 2017-2018 Metin Kültür Bağlam Çözümlemeleri 3
Bahar 2016-2017 Metin Kültür Bağlam Çözümlemeleri 3
Bahar 2015-2016 Metin Kültür Bağlam Çözümlemeleri 3
Bahar 2014-2015 Metin Kültür Bağlam Çözümlemeleri 3
Bahar 2013-2014 Metin Kültür Bağlam Çözümlemeleri 3
Bahar 2012-2013 Metin Kültür Bağlam Çözümlemeleri 3
Bahar 2011-2012 Metin Kültür Bağlam Çözümlemeleri 3
Bahar 2010-2011 Metin Kültür Bağlam Çözümlemeleri 3
Bahar 2009-2010 Metin Kültür Bağlam Çözümlemeleri 3
Bahar 2008-2009 Metin Kültür Bağlam Çözümlemeleri 3
Bahar 2007-2008 Metin Kültür Bağlam Çözümlemeleri 3
Bahar 2006-2007 Metin Kültür Bağlam Çözümlemeleri 3
Bahar 2005-2006 Metin Kültür Bağlam Çözümlemeleri 3
Bahar 2004-2005 Metin Kültür Bağlam Çözümlemeleri 3
Bahar 2003-2004 Metin Kültür Bağlam Çözümlemeleri 3
Bahar 2002-2003 Bu Sınıfta Bir Metin Varmı?Metin-Kült.Bağlam Anal 3
Bahar 2001-2002 Bu Sınıfta Bir Metin Varmı?Metin-Kült.Bağlam Anal 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
LIT 252 Dünya Edebiyatından Temalar 3 SU Kredi
Bu derste dünya edebiyatından seçilmiş temalar üzerinde durulacaktır. Öğrenciler, seçilmiş metinleri belirli tarihsel ve kültürel bağlamlar çerçevesinde okuyacak ve çözümleyeceklerdir. Derste okunan metinler seneden seneye değişecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2003-2004 Dünya Edebiyatından Temalar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
LIT 290 Türk Edebiyatına Yaklaşımlar 3 SU Kredi
Bu ders, kurmacanın Türk edebiyatında ortaya çıkışına odaklanan eleştirel bir giriş dersidir. Türk edebiyatında roman ve kısa öykünün 19. yüzyıldaki modernleşme çabalarının etkisiyle ve Batı dillerindeki modellerin taklidiyle doğduğuna inanılır. İlk başlardaki acemice taklitler zamanla gelişmiştir. Bu ders, 1870-1920 arası dönemde Türkçe kurmacanın gelişimini, bu kabulleri sorgulayarak inceleyecektir. Batı etkisinin yanı sıra gelenekle etkileşim, çeviri ve uyarlamanın rolü, farklı kurmaca anlayışlarının çatışması ve tarihsel koşulların etkisi konuları edebi ve kuramsal metinlerin okunması üzerinden tartışılacaktır. Dersin öğretim dili Türkçedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Türk Edebiyatına Yaklaşımlar 3
Yaz 2010-2011 Türk Edebiyatına Yaklaşımlar 3
Yaz 2009-2010 Türk Edebiyatına Yaklaşımlar 3
Güz 2005-2006 Osmanlı-Türk Edebiyatında Kurmaca 3
Güz 2004-2005 Osmanlı-Türk Edebiyatında Kurmaca 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
LIT 320 Popüler Edebiyat 3 SU Kredi
Bu derste 19. ve 20. yüzyıl edebiyatlarından, edebiyat kanonlarının kapsamı dışında kalan farklı türlerde örnekler incelenir. Popüler edebiyatın anlamı ve çağdaş kültür içindeki yerinin kavranmasını sağlamak amaçlanır. Macera, çocuk edebiyatı, korku, polisiye, pembe diziler ve bilim kurgu gibi çeşitli popüler edebiyat türlerinden bir veya birkaçı üzerinde odaklanılarak, edebi değer, okur araştırmaları, türlerin yapısal özellikleri, anlatı yöntemleri, uyarlama gibi konular irdelenir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Popüler Edebiyat 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
LIT 324 Sömürge Sonrası Teorisi ve Edebiyatı 3 SU Kredi
Bu derste, "saf" bir kültür diye bir şey olmadığı tezinden başlayarak, bellirli bir kültüre ait olmanın ne demek olduğunu anlamaya çalışacağız. Kimliğin tanımı edebiyatın özünde sıkça sorgulanan konulardandır, ve "postkoloniyal" adı verilen bir grup eserler buna istisna değildir. Koloniyal ve postkoloniyal alanından seçilmiş eserleri okurken, kimlik hakkında yazarların ve kendimizin anahtar sorulara verdiği yanıtları da irdeleyeceğiz. Bir kültüre, bir milliyete, bir etnik gruba, bir topluma veya bir aileye "ait olmak" ne demektir? Sömerge güçlerinin mevcut bağları zayıflatmış olduğu bir durumda ne tür kimlikler mümkündür? Bu derste, roman ve kısa hikayenin yanı sıra ilgili teorik çalışmaları da okuyacağız.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2008-2009 Sömürge Sonrası Teorisi ve Edebiyatı 3
Bahar 2007-2008 Sömürge Sonrası Teorisi ve Edebiyatı 3
Bahar 2004-2005 Sömürge Sonrası Teorisi ve Edebiyatı 3
Güz 2002-2003 Sömürge Sonrası Teorisi ve Edebiyatı 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
LIT 354 Edebiyat ve Göçmen Kültürü 3 SU Kredi
Göç ve göçmenlik son yüzyılın en çok tartışılan konularındandır. Göçmen terimi, siyasi sürgün, ekonomik nedenlerle iltica, ve iç göç bağlamında veya birey olarak (ya da ailesiyle birlikte) yeni bir ülkeye taşınan insanlar için kullanılmıştır. Göçmenler kendilerini barındıran ülkeler tarafından çoğunlukla bir "sorun" olarak algılanmışlardır. Bu ders, içinde yaşadıkları ülke tarafından "göçmen" olarak sınıflandırılan yazarların yapıtlarını inceleyecektir. Bu yazarların kullandığı dil, siyasi ve kültürel ögeler ile yazarların "göçmen" tabirini benimseyip benimsemedikleri üzerinde durulacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2005-2006 Edebiyat ve Göçmen Kültürü 3
Güz 2003-2004 Edebiyat ve Göçmen Kültürü 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
LIT 359 Edebiyat, İdeoloji ve Direniş 3 SU Kredi
Bu ders, 20.yy'da, eleştirmen ve sanatçı sorumluluğunu yeniden tanımlayan ve edebiyatın toplumdaki politik rolünü ortaya koyan önemli edebi şahsiyetler üzerine yoğunlaşır. Bu yüzyılda dünyanın çeşitli yerlerindeki ırk, sınıf baskısı ve sömürgeciliğe karşı mücadelelerin verdiği heyecan, sanatçıları edebiyatın politik olanaklarını yeniden gözden geçirmeye yöneltti. Ders, bahsedilen bu mücadelelerin odak noktasında yer alan bir grup yazarın incelenmesiyle kültürel çalışmalar alanında eleştirel bir diyaloğu da kapsar. Buna bağlı olarak, kültür, ideoloji, "ırk", "etnisite", sınıf kavramlarının nasıl tanımlandığına ve/ya temsil edildiğine dair teorik tartışmalar vurgulanacaktır. Dersin önemli bir öğrenim çıktısı, öğrenciyi farklı edebi metinlerin politika, ideoloji ve direniş açısından analiz edilmesini sağlayacak kavramsal gereçlerle donatmaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Edebiyat, İdeoloji ve Direniş 3
Güz 2019-2020 Edebiyat, İdeoloji ve Direniş 3
Güz 2013-2014 Edebiyat, İdeoloji ve Direniş 3
Bahar 2003-2004 Şiir, Ideoloji ve Direniş 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
LIT 370 Kenti Düşlemek 3 SU Kredi
Bu derste, roman, drama, otobiografi, şiir gibi edebi türlerde ve filmde bir izlek olarak kent incelenecektir. Siyasi birim olarak antik polisten yirmibirinci yüzyıl metropolüne dek edebiyatta kent, doğa durumunun antitezi, modernitenin doğumyeri, toplumsal dönüşüm ve çatışma sahnesi, imparatorluktan ulus-devlete geçişin odağı, ve "Doğu" ile Batı"nın buluşma noktası olarak ortaya çıkmıştır. Kapsadıkları, dışladıkları, periferisi, altkültürleri, yeraltı, kamu ile özel alanları ve parçalanmışlıklarıyla kent, bir sembolik sistem olarak edebiyatta geniş bir biçimde işlenmiştir. Bu ders, Balzac ya da Baudelaire'in Paris'i, Joyce'un Dublin'i, ve Mahfuz'un Kahire'si gibi kent temsillerinin yanısıra, dünya edebiyatından çağdaş, ütopyacı ya da distopyacı eserleri içerebilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2009-2010 Kenti Düşlemek 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
LIT 371 Yaratıcı Yazım 3 SU Kredi
Bu ders, yazım tekniklerinin yoğun bir şekilde incelenmesi üzerine kuruludur. Yaklaşım olarak tartışma, teşrih ve taklit yöntemleri kullanılacaktır. Her ders, sınıf üyelerinin yazmış olduğu metinlerin tartışılmasıyla başlayacaktır. İkinci bölüm, yayımlanmış bir metnin yakından incelenmesini içerecektir; bu bölümde özellikle biçem, yapı, sözcük seçimi, kişisel özellikler, diyalog, toplumsal bağlam, kuram ve özyaşamsal özellikler üzerinde durulacak, yani metnin teşrihi yapılacaktır. Bu metinler, yazıma farklı yaklaşımları sergileyecek ve bazı temel soruları gündeme getirecek çeşitlilikte olacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2008-2009 Yaratıcı Yazım 3
Güz 2007-2008 Yaratıcı Yazım 3
Güz 2005-2006 Yaratıcı Yazım 3
Güz 2003-2004 Yaratıcı Yazım 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
LIT 394 Modern Türk Edebiyatı 3 SU Kredi
Sosyal ve siyasi olayların Türk edebiyatındaki yeri nedir? Türkiye'nin kültürel dinamizmi edebiyata nasıl yansır? Bu ders modern Türkiye'yi ve edebiyatını Ahmet Hamdi Tanpınar, Oğuz Atay, Adalet Ağaoğlu ve Orhan Pamuk gibi yazarların eserleri vasıtasıyla inceleyecektir. Derste "Türk ulusal edebiyatı"nın ne olduğu tanımlanmaya çalışılacaktır: cinsiyet, din, kültürel ve ulusal kimlik hem Türkçe ve Türkiye'de yazılan eserlerde, hem de Türkçe dışında bir dilde (özellikle İngilizce) ve Türkiye'nin dışında yazılmış ve basılmış eserler yoluyla incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Modern Türk Edebiyatı 3
Güz 2018-2019 Modern Türk Edebiyatı 3
Güz 2013-2014 Modern Türk Edebiyatı 3
Güz 2010-2011 Modern Türk Edebiyatı 3
Güz 2008-2009 Modern Türk Edebiyatı 3
Bahar 2006-2007 Modern Türk Edebiyatı 3
Güz 2005-2006 Modern Türk Edebiyatı 3
Güz 2002-2003 Modern Türk Edebiyatı 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
LIT 430 Oto/biyografi 3 SU Kredi
Bu derste, otobiyografi, biyografi, oto-etnografi, otobiyografik belgesel ve otobiyografik roman gibi çeşitli yaşam öyküleri yapısal olarak incelenecektir. Çeşitli otobiyografik metinler tarihsel, sosyal ve politik bağlamlarındaincelenecek, bu eserlerin edebi ve entelektüel tarihe katkıları analiz edilecektir. Otobiyografik metinlerdeki kişi ve toplum arasındaki gerilimli ilişkide, toplumsal cinsiyet, cinsellik, ırk, sınıf ve din gibi konular üzerinde durulacaktır. Okunacak eserlerden bazıları şunlardır: St. Augustine, Confessions; J. J. Rousseau, Confessions; Gertrude Stein, The Autobiography of Alice B. Toklas; Halide Edib Adıvar, Memoirs ve The Turkish Ordeal; Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes; Brenda Maddox, Nora: A Biography of Nora Joyce (ya da: Nora: The Real Life of Molly Bloom); Latife Tekin, Gece Dersleri; ve Orhan Pamuk, Istanbul: Hatıralar ve Şehir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Oto/biyografi 3
Güz 2010-2011 Oto/biyografi 3
Güz 2009-2010 Oto/biyografi 3
Güz 2006-2007 Oto/biyografi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
LIT 434 Eleştiri Kuramı 3 SU Kredi
Bu ders yirminci yüzyılın ortalarından günümüze dek uzanan modern eleştiri kuramlarının tarihsel bağlamları içinde incelenmesinden oluşmaktadır. Yeni Eleştiri, Yapısalcılık ve Göstergebilim, Yapısalcılık Sonrası Eleştiri, Psikanalitik Eleştiri, Marksist ve Kültürel Eleştiri, Feminist Eleştiri ve Sömürgecilik Sonrası Eleştiri akımları üzerine birincil ve ikincil yöntemleri, varsayımları, tutarlılık ve verimliliklerinin değerlendirilmesinin yanısıra yazın metinlerine uygulanmalarına da yöneliktir. Öğrencilerin bazı edebi metinleri de okuyarak, değişik kuramsal yaklaşımları bu somut örnekler bağlamında karşılaştırıp değerlendirmeleri beklenecektir. Dersin amacı öğrencilerin yalnızca eleştirel okuma ve kuramsal düşünme yeteneklerini geliştirmek değil, aynı zamanda çağdaş eleştiri kuramlarının kültür araştırmaları açısından taşıdığı önemi ve bu kuramların antropoloji, tarih, psikoloji, hatta hukuk gibi diğer alanları nasıl etkilediğini anlamalarını sağlamaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Eleştiri Kuramı 3
Güz 2014-2015 Eleştiri Kuramı (LIT334) 3
Güz 2012-2013 Eleştiri Kuramı (LIT334) 3
Bahar 2004-2005 Eleştiri Kuramı (LIT334) 3
Bahar 2002-2003 Eleştiri Kuramı (LIT334) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
LIT 440 Edebiyat ve Psikanaliz 3 SU Kredi
Psikanalitik söylemlerle edebiyatın ve edebiyat eleştirisinin birbirlerini nasıl etkilediklerinin eleştirel bir gözle değerlendirilmesi dersin odak noktasını oluşturmaktadır. Psikanalitik kuram ve edebiyat eleştirisinin temel kavramları, Freud ve Lacan'ın yapıtlarının yanı sıra, Derrida, Zizek, Deleuze ve Guattari gibi kuramcıların farklı önerilerine de değinilerek irdelenecektir. Öğrencilerin bir dizi edebiyat ve psikanaliz metnini, arzu, imgelem, bellek, delilik ve bilinçdışı üzerine farklı söylemler olarak anlayıp yorumlamaları, metin çözümleme becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Edebiyat ve Psikanaliz 3
Güz 2020-2021 Edebiyat ve Psikanaliz 3
Bahar 2017-2018 Edebiyat ve Psikanaliz 3
Bahar 2014-2015 Edebiyat ve Psikanaliz 3
Güz 2013-2014 Edebiyat ve Psikanaliz 3
Bahar 2011-2012 Edebiyat ve Psikanaliz 3
Güz 2010-2011 Edebiyat ve Psikanaliz 3
Güz 2008-2009 Edebiyat ve Psikanaliz 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
LIT 445 Edebiyatta Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik 3 SU Kredi
Bu derste edebiyatın toplumsal cinsiyet rollerini, kimliklerini ve cinselliği yansıtma, etkileme, üretme ve aydınlatma biçimleri çeşitli dönem ve ulusal geleneklerden öykü, roman, şiir ve oyunların analizi yoluyla irdelenir. Edebiyat metinleri feminist ve 'queer' edebiyat kuramları ve cinsellik tarihinin başlıca örnekleri ışığında incelenir. Belirli edebiyat metinleri bağlamında toplumsal cinsiyetin ırk, ulus, küreselleşme ve toplumsal sınıf gibi başka kültürel konularla kesişmeleri tartışılır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Edebiyatta Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik 3
Bahar 2019-2020 Edebiyatta Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik 3
Bahar 2018-2019 Edebiyatta Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik 3
Güz 2017-2018 Edebiyatta Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik 3
Güz 2016-2017 Edebiyatta Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik (LIT345) 3
Bahar 2014-2015 Edebiyatta Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik (LIT345) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
LIT 452 Dünya Edebiyatı 3 SU Kredi
Dünya Edebiyatı, antik Yunan epiği ve dramından erken modern, modern ve çağdaş edebiyata kadar çeşitli dönem ve türlerin örnekleri olan metinlerin yakın okumalarının yapıldığı bir derstir. Derste, orijinal metinlerin analizinin yanısıra bu metinleri farklı yaklaşımlarla yorumlayan eleştiri metinlerine de yer verilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Dünya Edebiyatı 3
Bahar 2001-2002 Dünya Edebiyatı 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
LIT 492 Türkiye Edebiyatına Eleştirel Yaklaşımlar 3 SU Kredi
Bu derste Türkiye tarihi ve kültürü üzerinde büyük etkisi olan, çağdaş Türkiye'nin daha iyi anlaşılabilmesini sağlayan edebi eserler incelenir. Ders malzemeleri, bu tür edebiyat metinleri ile, Türkiye üzerine yapılan (örneğin milliyetçilik, toplumsal cinsiyet, üçüncü dünya metinleri kuramları, üçüncü dünya bağlamında estetik kuramları, kanon ve ulusal kanon oluşturma süreci, azınlık edebiyatları ve hapishaneler ve hapishane edebiyatı gibi) tarihi ve teorik çalışmaların bir bileşiminden oluşur. (Örneğin LIT 394 gibi) Türkiye Edebiyatına Giriş dersleriyle karşılaştırıldığında, LIT 492 daha kısıtlı sayıda eserin daha derinlemesine incelenmesini hedefler. Ders kapsamında incelenecek yazarlar arasında Ahmet Hamdi Tanpınar, Oğuz Atay, Orhan Pamuk, Adalet Ağaoğlu, Latife Tekin, Elif Şafak, Emine Sevgi Özdamar, Mehmet Uzun ve Mıgırdıç Margosyan sayılabilir. Öğretim dili Türkçedir. Bju dersin, aynı zamanda bir lisansüstü semineri olarak alınabilmesi ve özellikle Tarih master veya doktora öğrencileri tarafından, araştırma semineri yükümlülüklerine saydırılabilmesi konusunda, bkz LIT 692.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Türkiye Edebiyatına Eleştirel Yaklaşımlar 3
Güz 2017-2018 Türkiye Edebiyatına Eleştirel Yaklaşımlar 3
Bahar 2013-2014 Türkiye Edebiyatına Eleştirel Yaklaşımlar 3
Güz 2011-2012 Türkiye Edebiyatına Eleştirel Yaklaşımlar 3
Bahar 2009-2010 Türkiye Edebiyatına Eleştirel Yaklaşımlar 3
Güz 2006-2007 Türkiye Edebiyatına Eleştirel Yaklaşımlar 3
Bahar 2003-2004 Türkiye Edebiyatına Eleştirel Yaklaşımlar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :