DİNLE

Ders Kataloğu

SOC 201 Toplum Kuramı 3 SU Kredi
Toplum nedir? Toplumları hangi güçler oluşturup birarada tutar? Toplumlar niçin ve nasıl gelişip değişir ya da değişemez? Bu sosyolojiye giriş dersi, 19. ve 20. yüzyıllar boyunca ortaya atılmış belli başlı toplum teorilerini gözden geçiriyor: klasik teoriden başlayıp, Marx ve Weber'den geçerek, eleştirel teoriye; yorumsamacılığa ve yorumlayıcı geleneğe; psikanalize, strüktüralizme, post-strüktüralizme, sömürgelik-sonrası teoriye, feminist ve post-modernist teorilere kadar. Modernite sonrası toplumun incelenmesiyle ilgili bazı kilit sorunlar da şöyle sıralanıyor: bilgi ile iktidar ve "gösterme" arasındaki ilişki; tüketim, metalaşma ve elektronik mübadele biçimleri; yeni enformasyon teknolojilerinin etkisi; ulus-ötesilik, küresel kentler ve melez kimlikler; yerellik bilgisi ve günlük hayatın metin ve performans olarak yorumlanması. Son yirmi yılda "büyük teori" ve makro- anlatıların gözden düşmesi, displinlerarasılık vurgusunu besledi. Ama disiplinlerarasılık açısından da, toplumsal teori temeli çok sağlam tutulmak zorunda.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Toplum Kuramı 3
Güz 2020-2021 Toplum Kuramı 3
Yaz 2019-2020 Toplum Kuramı 3
Güz 2019-2020 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3
Yaz 2018-2019 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3
Güz 2018-2019 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3
Güz 2017-2018 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3
Güz 2016-2017 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3
Güz 2015-2016 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3
Güz 2014-2015 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3
Güz 2013-2014 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3
Güz 2012-2013 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3
Güz 2011-2012 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3
Güz 2010-2011 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3
Güz 2009-2010 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3
Güz 2008-2009 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3
Güz 2007-2008 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3
Güz 2006-2007 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3
Güz 2005-2006 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3
Güz 2004-2005 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3
Güz 2003-2004 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3
Güz 2002-2003 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3
Güz 2001-2002 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3
Bahar 2000-2001 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: SOC 201D
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SOC 201D Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri- Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri- Tartışma 0
Güz 2020-2021 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri- Tartışma 0
Yaz 2019-2020 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri- Tartışma 0
Güz 2019-2020 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri- Tartışma 0
Yaz 2018-2019 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri- Tartışma 0
Güz 2018-2019 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri- Tartışma 0
Güz 2017-2018 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri- Tartışma 0
Güz 2016-2017 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri- Tartışma 0
Güz 2015-2016 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri- Tartışma 0
Güz 2014-2015 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri- Tartışma 0
Güz 2013-2014 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri- Tartışma 0
Güz 2012-2013 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri- Tartışma 0
Güz 2011-2012 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri- Tartışma 0
Güz 2010-2011 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri- Tartışma 0
Güz 2009-2010 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri- Tartışma 0
Güz 2008-2009 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri- Tartışma 0
Güz 2007-2008 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri- Tartışma 0
Güz 2006-2007 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri- Tartışma 0
Güz 2005-2006 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri- Tartışma 0
Güz 2004-2005 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri- Tartışma 0
Güz 2003-2004 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri- Tartışma 0

Onkosul: __
Yankosul: SOC 201
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SOC 203 Hukuk ve Toplum Calismalari 3 SU Kredi
Bu dersin ana hedefi hukuk ve toplum ilişkileri üzerine eleştirel ve çok boyutlu bir şekilde düşünebilme becerisi sağlamaktır. Antropoloji, Sosyoloji, Tarih, Siyaset Bilimi, Ekonomi, Felsefe ve Edebiyat gibi bir cok disiplinin sınırları dahilinde hukuk ve toplum arasindaki iliskileri irdeleyen calismalar okunacak, Hukuk ve Toplum Çalışmalarının son otuz yılda ilgilendiği bir takim ana temalar tarttışılacaktır. İncelenecek temalardan bazıları farklı hukuk gelenekleri ve kanun yapma şekilleri, hukuk ve sosyo-ekonomik yapılar arasındaki ilişkiler, hukuk ile politik alan arasındaki ilişkiler, yazılı hukuk ile pratik hukuk arasindaki iliskiler olarak sıralanabilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2007-2008 Hukuk ve Toplum Calismalari 3
Güz 2005-2006 Hukuk ve Toplum Calismalari 3
Güz 2004-2005 Hukuk ve Toplum Calismalari 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SOC 300 Bilim Sosyolojisi 3 SU Kredi
Bu ders bilimin toplumsal bir alan ve pratik olarak incelenmesine bir giriş niteliği taşımaktadır. Derste kurumsal çözümleme, toplumsal inşacılık, laboratuvar çalışmaları, aktör-ağ kuramı, toplumsal dünyalar yaklaşımı, sınır çalışması ve alan kuramı gibi bilim sosyolojisindeki temel yaklaşımlar incelenmektedir. Tartışılacak konular arasında modern bilimin yükselişi, bilimsel bilgi ve pratiklerin evrimi, teknoloji ve toplumsal dönüşüm, bilimde toplumsal cinsiyet, bilimin medyada temsil biçimleri, bilim politikaları, ve bilimsel araştırmanın ticarileşmesi bulunmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Bilim Sosyolojisi 3
Güz 2016-2017 Bilim Sosyolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SOC 301 Siyaset Sosyolojisi 3 SU Kredi
Bu ders iktidar, siyaset ve devletin sosyolojik açıdan incelenmesine bir giriş niteliği taşımaktadır. İşlenecek konular arasında sosyoloji kuramlarında iktidar ve modern devlet, siyasal rejimlerin toplumsal kökenleri, devrim ve toplumsal hareketlerde toplu eylem, sınıf koalisyonları ve refah devleti, toplumsal bölünmeleri bulunmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Siyaset Sosyolojisi 3
Bahar 2019-2020 Siyaset Sosyolojisi 3
Bahar 2013-2014 Siyaset Sosyolojisi 3
Bahar 2012-2013 Siyaset Sosyolojisi 3
Bahar 2011-2012 Siyaset Sosyolojisi 3
Güz 2010-2011 Siyaset Sosyolojisi 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SOC 305 Şirketlerde Yönetişim ve Sosyal Sorumluluk 3 SU Kredi
Geçtiğimiz yıllarda genelde tüm şirketlerin özel olaraksa çok-uluslu şirketlerin sosyal sorumluluklarına olan ilgide büyük bir artış yaşandı. Günümüz küresel dünyasında şirketlerin kullanımındaki güç ve kaynakların ulus devletlerin kullanımındaki güç ve kaynakların çok önüne geçtiği düşüncesinden hareketle çeşitli sosyal güçler piyasa, devlet ve sivil toplumun tekrar dağıtım sorumluluk ve kabiliyetlerini yeniden belirlemek için çalışmaktalar. Bu ders, sosyoloji, siyaset bilimi, işletme teorisi ve hukuk gibi çeşitli alanlardan toplanan teorik ve ampirik materyalleri kullanarak bu konuya derinlemesine bir giriş yapmayı istemektedir. Dersin amacı öğrencileri çokça sorgulanan bir kavram olan "sosyal sorumluluk" kavramıyla ve bu kavram çevresinde oluşan canlı etkinlik alanıyla tanıştırmaktır. Daha özelde ise dersin amacı öğrencileri şirket vatandaşlığı, "triple bottom line reporting", sosyal performans yönetimi sistemleri, sosyal sorumluluk standartları (ör. SA8000), uyum ve denetleme araçları gibi kavram ve modeller hakkında bilgilendirmek ve öğrencilerin bu kavram ve modelleri evrilmekte olan güncel yönetişim ve denetim teorileriyle bağdaştırmalarını sağlamaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2004-2005 Şirketlerde Yönetişim ve Sosyal Sorumluluk 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SOC 308 Din Sosyolojisi 3 SU Kredi
Bu ders dine toplumsal bir kurum olarak yaklaşan çalışmaları incelemektedir. Troeltsch, Durkheim, Weber, ve Geertz?in temel metinleri ele alınacak, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, ve Hindistan?dan örnek olaylar incelenerek şu soruların cevapları araştırılacaktır: Neden farklı toplumlarda değişik derecelerde sekülerleşme gözlenmektedir? Din-devlet ilişkileri ve seküler ideolojiler ülkeden ülkeye nasıl farklılıklar göstermektedir? Sekülarizm din benzeri bir oluşum olarak nitelendirilebilir mi? Sivil din nedir? Dinin toplumsal hareketlerde, refah devletinde ve sivil toplumda rolü nedir?

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Din Sosyolojisi 3
Bahar 2011-2012 Din Sosyolojisi 3
Bahar 2010-2011 Din Sosyolojisi 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SOC 313 Türk Toplumsal Düşüncesi 3 SU Kredi
Derste erken ve geç cumhuriyet döneminde ortaya çıkmış olan temel toplumsal ve siyasal düşünceler ele alınacaktır. Dersin ilk bölümünde doğu-batı, ielericilik- gericilik türünden çatışmacı düşüncelerin ışığında oluşturulmuş toplum ve hukuk modelleri üstünde durulacaktır. Ikinci bölümdeyse 1960 sonrası ortaya çıkmış, Mavi Anadolu, Siyasal İslam gibi düşünce akımları irdelenecek, yeni toplumsal ve siyasal düşünce kalıpları etrafında modernite, postmodernite, laiklik, Avrupa, Batıclık, küreselleşme, feminizm gibi kavramların nasıl anlaşıldığı sorgulanacaktır. Her akım öne çıkmış yazar ve düşünürlerin özgün metinleriyle çözümlenecek, o arada Türk edebiyatının sorunları nasıl kavrayıp yansıttığı üstünde de durulacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2009-2010 Türk Toplumsal Düşüncesi 3
Bahar 2008-2009 Türk Toplumsal Düşüncesi 3
Bahar 2007-2008 Türk Toplumsal Düşüncesi 3
Bahar 2006-2007 Türk Toplumsal Düşüncesi 3
Bahar 2004-2005 Türk Toplumsal Düşüncesi 3
Bahar 2003-2004 Türk Toplumsal Düşüncesi 3
Güz 2002-2003 Türk Toplumsal Düşüncesi 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SOC 318 Nitel Araştırma Yöntemleri 3 SU Kredi
Bu ders nitel sosyolojik araştırmanın temel prensiplerini öğrencilere aktarmayı amaçlar. Yorumlamacı sorular ve mülakat, katılımcı gözlem, tematik odak grupları, karşılaştırmalı yaklaşımlar ve geniş katılımlı anketlerin nitel analizi gibi sosyolojik yöntemleri güçlü bir kuramsal temel üzerine inşa etme becerisi kazandırır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2007-2008 Nitel Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2006-2007 Nitel Araştırma Yöntemleri 3
Bahar 2004-2005 Nitel Araştırma Yöntemleri 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SOC 321 Kent Sosyolojisi 3 SU Kredi
Kentsel büyüme ve gelişme kalıpları, kentsel toplumsal örgütlenme (aile, mahalle ve topluluklar) gibi kentsel yaşamın toplumsal özellikleri üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda ayrıca kentsel sosyal sorunlar (konut, suç), kentsel politikalar ve planlama (planlamanın sosyolojisi ve yurtdaş katılımı) gibi konular ele alınmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Kent Sosyolojisi 3
Bahar 2016-2017 Kent Sosyolojisi 3
Yaz 2007-2008 Kent Sosyolojisi 3
Güz 2007-2008 Kent Sosyolojisi 3
Yaz 2005-2006 Kent Sosyolojisi 3
Yaz 2002-2003 Kent Sosyolojisi 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SOC 350 Bilim, Din ve Toplum 3 SU Kredi
Bu ders, din ve bilim arasındaki ilişkiyi tarihsel ve karşılaştırmalı bir bakış açısıyla ele almaktadır. Tarihte dini otoriteler ve bilim insanları arasındaki çatışmalardan örnekler; farklı dinlerin bilimsel faaliyete yaklaşımları; pozitivizm, doğalcılık, ve materyalizmin seküler hareketler üzerindeki etkileri; ve akıllı tasarım, kök hücresi araştırmaları, ve genetik üreme teknolojileri hakkındaki güncel tartışmalar gibi konular incelenmektedir. Ders, dinin akademik kurumlardaki ve bilim insanlarının hayatındaki konumuyla ilgili bir tartışmayla son bulmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Bilim, Din ve Toplum 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SOC 402 Medya ve Siyaset 3 SU Kredi
Bu seminerde medya/siyaset ilişkileri, üç ana eksende ele alinarak incelenecektir. (1) global/yerel haber ajansları ve medya kuruluslari arasindaki ilişkiler; yeni iletişim teknolojilerinin beraberinde getirdiği yapısal/kurumsal dönüşümler (2) medya içeriği, özellikle haber üretimi ve içeriğini belirleyen çeşitli faktörler; anlatı/görüntü/izleyici ilişkileri; son yıllarda habercilikte öne çıkan şiddet, sansasyon, magazinleşme üstüne tartışmalar/ incelemeler (3) ulusal siyasette medyanin etkileri ve rolleri ustune kuramsal yaklaşımlar ve tartışmalar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2015-2016 Medya ve Siyaset 3
Güz 2014-2015 Medya ve Siyaset 3
Güz 2012-2013 Medya ve Siyaset 3
Güz 2011-2012 Medya ve Siyaset 3
Güz 2010-2011 Medya ve Siyaset 3
Güz 2009-2010 Medya ve Siyaset 3
Bahar 2005-2006 Medya ve Siyaset 3
Bahar 2004-2005 Medya ve Siyaset 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SOC 404 Medya Araştırmaları Atölyesi 3 SU Kredi
Bu arastirma atölyesenin ana amaci, medya analizlerinde kullanilan farklı yöntemleri uygulamalı olarak ele almaktır. Atölyeye katılan öğrenciler bireysel ya da ortak bir proje üstünde çalışabilir, farklı tür metinler (görsel, yazılı, digital) üstünde yoğunlaşabilirler. Atölye kapsamında öğrencilerin bu metinleri ''çerçeve analizi''; ''anlatı analizi'', ''odak grup tartışması'' gibi çeşitli yöntemler uygulayarak çözümlemeleri beklenmektedir. Bu amaçla, hem örnek medya araştırmaları hem de farklı yöntemler üstünde makalelerden oluşan bir okuma listesinden yararlanılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SOC 406 Hukukçular Üzerine İncelemeler 3 SU Kredi
Hukukçuların gücü ve toplumsal düzenin bu güce bağımlılığı onları birçok gerilimle yüzyüze bırakır. Avukatlar, savcılar , katipler, polis memurları gibi hukuk ile ilgili aktörler toplumsal düzeni korurken ve eşitlik dağıtırken hiyerarşik yapılar içinde çalışırlar. Diğer aktörler örneğin Anayasa mahkemesi hakimleri 'oyunun' (demokratik rejim vb.) kuralları üzerine kafa yorarlar ve karar verirler. Hukukçuların eylemlerinin hukuksal düzenlemelere uygun olması beklenir. Fakat gerçek yaşam koşulları, örneğin yetersiz kaynaklar bunu zorlaştırır. Kimi zaman kişisel ahlaki eğilimleriyle yasal aktörler olarak üstlerine düşen görevler çatışır. Bu ders, toplumsal yaşamda hukukçuların rolünü belirleyen bu ve benzeri gerilimler üzerinde durmakta, hukukçuluğu bir lens olarak kullanarak, toplumsal, ekonomik ve siyasi gerçekliklerin oluşumunu anlamaya çalışmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2005-2006 Hukukçular Üzerine İncelemeler 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SOC 408 Din ve Siyaset 3 SU Kredi
Bu ders dini ve siyasi otoritelerin, söylemlerin ve kurumların birbirleriyle etkileşimini tarihsel, karşılaştırmalı ve normatif açılardan incelemektedir. Derse, dinin modern siyasi kurumların ve kimliklerin - modern devlet, uzun mesafeli ve ulusal kimlikler - oluşumundaki rolünü irdeleyerek başlayacağız. Ardından dini siyasetin değişik boyutlarını, özellikle dini hareketler ve şiddet, dini partilerin yükselişi ve dönüşümü, siyasi bir ideoloji ve hareket olarak sekülarizm, ve dinsel siyasetin demokrasiyle ilişkisi konularına odaklanarak inceleyeceğiz. Siyaset kuramında dinin kamusal yaşamdaki ve siyaset alanındaki meşru yeri üzerine yakın zamanda yapılan tartışmaları gözden geçirerek dersi noktalayacağız. Dönem boyunca Avrupa, A.B.D., Ortadoğu ve Güneydoğu Asya'dan örnek olaylar incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Din ve Siyaset 3
Güz 2020-2021 Din ve Siyaset 3
Güz 2019-2020 Din ve Siyaset 3
Bahar 2014-2015 Din ve Siyaset 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SOC 420 Hareketlilikler Sosyolojisi 3 SU Kredi
Bu ders, insanların, fikirlerin, ürünlerin, sermayenin ve imgelerin hareketliliklerine, bu hareketlilik sistemlerinin ve mekanlarının toplumsal, kültürel, siyasi boyutlarına ve hareketliliğin uygarlığın, modernitenin ve küreselleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak tarihsel oluşumuna bir giriş niteliği taşımaktadır. İşlenen konular arasında Hareketlilikler Kuramı, seyahat ve turizmin arayüzü ve mekanları olarak kentler, hareketlilikler ekseninde eşitsizlikler, ulaşım sistemlerinin tarihi, havalimanları demiryolları ve konteyner limanlar, ulaşım sistemlerinin ve merkezlerinin mekan ve toplumsallık biçimleri üzerindeki kültürel ve ekonomik tesirleri bulunmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Hareketlilikler Sosyolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SOC 425 İktidar, Ekonomi ve Toplum Pratiği 3 SU Kredi
Bu ders ekonomik faaliyetlerin toplumsal anlamına, işlevine ve yerine karşılaştırmalı bir bakış açısıyla bir giriş niteliği taşımaktadır. İncelenecek konular arasında küreselleşme, kapitalizm ve neoliberalizm; iş ve emek düzenleri; yönetimsellik, tüketim kültürü; mekan ve değer; sanayisizleşme ve sınıf; ve kültürel ekonomi bulunmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 İktidar, Ekonomi ve Toplum Pratiği 3
Güz 2020-2021 İktidar, Ekonomi ve Toplum Pratiği 3

Onkosul: SOC 201 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SOC 426 Toplumsal Cinsiyet ve Çalışma 3 SU Kredi
Bu ders emek, çalışma ve işyeri örgütlenmesi ve pratiklerinin nasıl cinsiyete tabi kılındığının tarihsel ve karşılaştırmalı bir bakışla incelenmesini amaçlar. Ele alınacak konular arasında cinsiyet kimliği, sınıf konumu ve işgücü katılımı arasındaki kurucu ilişki; modern küresel ekonominin farklı sektörlerindeki çalışma ve cinsiyet dinamikleri; devletin cinsiyet, aile ve iş ile ilişkilenme biçimleri ile kadınların ve erkeklerin çalışma hiyerarşilerini tecrübe etme biçimleri bulunmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2020-2021 Toplumsal Cinsiyet ve Çalışma 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SOC 432 Cinsellikler, Toplumsallıklar 3 SU Kredi
Biz kimiz? Her toplumsal grup, kültürler ve tarihsel dönemler arasındaki ciddi farklılıklarla da olsa bu soruyu cevaplandırmaya çalışıyor. Bütün toplumsal gruplar aynı zamanda üyelerinin cinsel aktiviteleri hakkında kurallar belirlemeye ve uygulamaya da çalışıyorlar. Sosyolojik ve antropolojik çalışmalar gösteriyor ki toplumsal grupların cinsellik hakkındaki kuralları belirleyiş şekilleri, kendilerini tanımlayan sınırlar ve muhafaza ettikleri toplumsal alanlar ile ilişkileniyor. Bu derste bu sorunsal etrafındaki teorik tartışma ve araştırmaları inceleyeceğiz. Tartışma temaları yıldan yıla değişse de eşcinsellik, namus cinayetleri ve başörtüsü gibi konular etrafında oluşacak

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Cinsellikler, Toplumsallıklar 3
Bahar 2008-2009 Cinsellikler, Toplumsallıklar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
SOC 444 Yeni Toplumsal Hareketler 3 SU Kredi
Bu dersin ana amacı öğrencilere yeni toplumsal hareketlerin oluşumu ve etkileri konusunda geliştirilen çeşitli kuramsal yaklaşımları tanıtmaktır. Yeni toplumsal hareketlerin kimlik siyaseti ve küreselleşme süreçleri ile olan karşılıklı ilişkisi özel olarak vurgulanacaktır. Çeşitli kuramsal yaklaşımları incelerken toplu eylem, kaynak hareketlendirilmesi, Fordism-sonrası, evrensellik, çok kültürlülük, özgünlük, melezlik ve küreselleşme gibi kavramlar üzerine yoğunlaşılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :