Ana içeriğe atla
Nebi Sümer Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi (216) 483 9320 nebisumersabanciunivedu
Jobs

Öğretim Üyesi


Education

  • Doktora.: Sosyal Psikoloji/Kişilik, Kansas State University, USA, 1996
  • Yüksek Lisans: Gelişim Psikolojisi, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye, 1988
  • Lisans: Psikoloji, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, 1985

Article
Book Section / Chapter
Publications Prior to SU

Publications in Turkish, Peer-Reviewed Journals and Books (with English abstract/summary)

Sakman, N., & Sümer, E. (2018). Güvensiz bağlanma neden yaygın? Bir erken uyarı ve uzaklaşma sistemi olarak güvensiz bağlanma. [Why is insecure attachment prevalent? Insecure attachment as an early alarm and escape system]. Türk Psikoloji Yazıları. 21(42), 1-13.

Şengül-İnal, G., & Sümer, N. (2018). Duyusal işlemleme hassasiyeti: Kuramsal çerçeve ve derleme çalışması. [Sensory processing sensitivity: Theoretical framework and literature review]. Türk Psikoloji Yazıları. 21 (42), 38-54.

Sümer N., & Sakman, E. (2018). Ergenlikte bağlanma ve içselleştirme/dışsallaştırma sorunları. [Attachment and internalizing/externalizing problems in adolescence]. (Ed.) T. Bildik. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Türkiye Klinikleri, 2018. p.59-65.

Yücel-Selvi, Ü., & Sümer, N. (2018). İş güvencesizliğinin etkileri: Temel yaklaşımlar ve olumsuz etkileri düzenleyici faktörler üzerine bir derleme. [The effects of job insecurity: A review on fundamental approaches and moderators of negative effects]. İş ve İnsan Dergisi, 5 (1), 1-17.

Göncü-Köse, A., Özen-Çıplak, A., Ulaşan Özgüle, E.T., & Sümer, N. (2017). Reddedilme duyarlılığı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. [Adapting Rejection Sensitivity Questionnaire into Turkish). Nesne Psikoloji Dergisi, 5 (11), 383-403

Özgüle-Ulaşan, E., & Sümer, N. (2017). Ergenlikte duygu düzenleme ve psikolojik uyum. [Emotion regulation during adolescence
and psychological adjustment: Psychometric qualities of emotion regulation questionnaire in turkish culture]. Türk Psikoloji Yazıları. 20 (40), 1-18.

Alper, S., & Sümer, N. (2017). Özgür irade ve belirlenimcilik ölçeğinin Türkçeye uyarlaması ve psikometrik özellikleri. [The adaptation of Free Will and Determinism Plus (FAD-Plus) Scale into Turkish and its psychometric properties]. Türk Psikoloji Yazıları, 20(39), 26–35.

Metin-Orta, İ., & Sümer, N. (2016). Anne duyarlığı ve erken dönem bağlanma temelli destek ve müdahale programları. [Maternal sensitivity and attachment-based parenting support and intervention programs]. Türk Psikoloji Yazıları, 19 (38), 54-73.

Sümer, N., & Kaygısız, Ö. (2015). Türkiye’de denetleme, cezalar ve trafik güvenliği göstergeleri arasındaki ilişkiler: 2008-2012 yılları analizi. [The interplay between enforcement, tickets issued, and traffic safety in Turkey: Analyses of 2008-2012]. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi (Turkish Journal of Public Health), 13 (3), 193-203.

Sümer, N., Oruçlar, Y., & Çapar, T. (2015). Bağlanma ve bağımlılık: Kuramsal çerçeve ve derleme çalışması. [Attachment and addiction: Theoretical framework and literature review]. Bağımlılık Dergisi. 16(4), 192-209.

Solak, N., & Sümer, N. (2015). Politik Sistem Algısı ve Duygular. Ö. Dirilen-Gümüş (Ed.). Siyaset Psikolojisi, (sf. 201-218). Ankara: Nobel Yayınları.

Kırımer, F., Sümer, N., & Akça, E. (2014). Orta çocuklukta anneye kaygılı ve kaçınan bağlanma: yakın ilişkilerde yaşantılar envanteri-ii – Orta Çocukluk Dönemi Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. [Anxious and avoidant attachment to mother
in middle childhood: The adaptation of Experiences in Close Relationships-R – Middle Childhood into Turkish]. Türk Psikoloji Yazıları, 17, 45-57.

Özen, A., & Sümer, N. (2013). Evlilikte kızgınlık, üzüntü ve suçluluk duygularının ifade biçimlerinin ölçümü. [Assessment of anger, sadness, and guilt expression styles in marital relationships]. Türk Psikoloji Yazıları. 16 (31), 36-55.

Sümer, N. (2012). Ana Babalık ve Bağlanma. M. Sayıl & B. Yağmurlu (Ed.) Ana Babalık: Kuram ve Araştırma. (sf. 169-191). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. No: 10.

Sümer, N. (2012). Türkiye’de Çocukluktan Geç Ergenliğe Bağlanma Örüntüsü. M. Eskin, Ç. Dereboy, H. Harlak ve F. Dereboy (Ed.) Türkiye’de Gençlik: Ne Biliyoruz, Ne Bilmiyoruz? (sf. 23 -32). Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatri Derneği Yayınları No: 5. Ankara.

Boyacıoğlu, İ., & Sümer, N. (2011). Bağlanma boyutları, otobiyografik bellek ve geçmişi kabul etme. [Attachment factors, autobiographical memory and accepting the past]. Türk Psikoloji Dergisi, 26, 105-118.

Sümer, N., Gündoğdu-Aktürk, E., & Helvacı, E. (2010). Anne-baba tutum ve davranışlarının psikolojik etkileri: Türkiye’de yapılan çalışmalara toplu bakış. [Psychological effects of parenting styles and Bbehaviors: A review of studies in Turkey]. Türk Psikoloji Yazıları, 13, 42-59.

Demirutku, K., & Sümer, N. (2010). Temel değerlerin ölçümü: Portre değerler anketinin Türkçe uyarlaması. [The measurement of basic values:
 Turkish adaptation of Portrait Values Questionnaire]. Türk Psikoloji Yazıları, 13, 17-25.

Sümer, N., Ünal, S., Selçuk, E., Kaya, B., Polat, R., & Çekem, B. (2009). Bağlanma ve psikopatoloji: bağlanma boyutlarının depresyon, panik bozukluk ve obsesif -kompulsif bozuklukla ilişkisi. [Attachment and psychopathology: Relationship between adult attachment and depression, panic disorder, and obsessive compulsive disorder]. Türk Psikoloji Dergisi, 24, 38-45.

Sümer, N., & Anafarta, M. (2009). Orta çocukluk döneminde ebeveynlere bağlanma, benlik algısı ve kaygı. [Attachment to parents during middle childhood, self-perceptions, and anxiety]. Türk Psikoloji Dergisi, 24, 86-101.

Sümer, N. (2007). Kent içi trafik güvenliği: Problemler ve çözüm önerileri. Ulaşım ve Trafik Güvenliği Dergisi. 1(2), 5-9

Sümer, N. (2006). Yetişkin bağlanma ölçeklerinin kategoriler ve boyutlar düzeyinde karşılaştırılması. [Categorical and dimensional comparison of the adult attachment measures] Türk Psikoloji Dergisi, 21, 1-22.

Günaydın, G., Selçuk, E., Sümer, N., & Uysal, A. (2005). Ebeveyn ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri Kısa Formunun psikometrik açıdan değerlendirilmesi. [The psychometric evaluation of a short form of Inventory of Parent and Peer attachment]. Türk Psikoloji Yazıları, 8, 13-28.

Selçuk, E., Günaydın, G., Sümer, N., & Uysal A. (2005). Yetişkin bağlanma boyutları için yeni bir ölçüm: Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II’nin Türk örnekleminde psikometrik açıdan değerlendirilmesi. [The Psychometric Evaluation of the Short Form of Inventory of Parent and Peer Attachment]. Türk Psikoloji Yazıları8, 1-11.

Sümer, N. (2002). Trafik kazalarında sosyal psikolojik etmenler: Sürücü davranışları, becerileri ve sosyal politik çevre. [Social psychological factors in traffic accidents: Driver behaviors, skills and social political environment]. Türk Psikoloji Yazıları5, 1-36.

Sümer, N., & Özkan. T. (2002). Sümer, N., & Özkan. T. (2002). Sürücü davranışları, becerileri, bazı kişilik özellikleri ve psikolojik belirtilerin trafik kazalarındaki rolleri. [The role of driver behavior, skills, and personality traits in traffic accidents
]. Türk Psikoloji Dergisi, 50, 1-26.

Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. [Structural equation modeling: Basic concepts and applications]. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.

Sümer, H. C., Sümer, N., Çiftçi, S., & Demirutku, K. (2000). Subay kişilik özelliklerinin ölçülmesi ve yapı geçerliği çalışması. [Measurement of officer personality attributes: A construct validity study].  Türk Psikoloji Dergisi, 15 (45), 15-40.

Sümer, N., & Güngör, D. (1999). Çocuk yetiştirme stillerinin bağlanma stilleri, benlik değerlendirmeleri ve yakın ilişkiler üzerindeki etkisi. [The impact of perceived parenting styles on attachment styles, self-evaluations, and close relationships]. Türk Psikoloji Dergisi, 14 (44), 35-58.

Sümer, N., & Güngör, D. (1999). Yetişkin bağlanma stilleri ölçeklerinin Türk örneklemi üzerinde psikometrik değerlendirmesi ve kültürlerarası bir karşılaştırma. [Psychometric evaluation of adult attachment measures on Turkish samples and a cross-cultural comparison]. Türk Psikoloji Dergisi, 14 (43), 71-106.

Papers Full Text Published in Peer-Reviewed National Conference Proceedings (Turkish)

Alper, S., & Sümer, N. (2016). Rastgelelik belirginliğinin kontrol sahibi tanrıya inanca etkisinde özerklik seviyesinin rolü. I.Sosyal Psikoloji Kongresi Bildiri Kitabı. (Ed.) D. Kökdemir & Z. Yeniçeri (S. 223-231). Başkent Üniversitesi, Ankara.

Şengül –İnal, G., & Sümer, N. (2016). Cinsiyet Rolü Yönelimleri ve Çevresel Uyaran Hassasiyeti Özellikleri Arasındaki İlişki. I.Sosyal Psikoloji Kongresi Bildiri Kitabı. (Ed.) D. Kökdemir & Z. Yeniçeri (S. 116-126). Başkent Üniversitesi, Ankara.

Sümer, N., Solak, N., & Harma, M. (2013). İşsizlik ve iş Güvencesizliğinin Psikolojik Etkileri Bakımından Benzer ve Farklı Yanları. 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Aralık, 2013, Ankara.

Sümer, N. (2008). Çocuk Yetiştirme Tutumlarımız, Evlilik Uyumsuzluğu ve Çocuklarımız Üzerindeki Etkileri. Mersin Sempozyumu Bildiri Metinleri, 19-22 Kasım, Mersin. 

Sümer, N. (2008). Anababa ve Çocuk Penceresinden Türkiye’de Çocuk Yetiştirme Tutumları. VI. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi-Türkiye'de Çocuk Yetiştirme, Ankara Üniversitesi Yayınları.

Harma, M., Öztürk, A., & Sümer, N. (2008). Erken Dönem Bağlanma Davranışları Sınıflandırma Seti’nin Türkiye Örnekleminde Değerlendirilmesi.  (Ilgaz, 26-29 Haziran). 2. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, Ankara Üniversitesi Yayınları

Salman, S., Doğruyol, B., & Sümer, N. (2008). Anne Davranışları Sınıflandırma Seti’nin Türkiye Örnekleminde Değerlendirilmesi. 2. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, (Ilgaz, 26-29 Haziran) Ankara Üniversitesi Yayınları.

Sümer, N., Ünal, A.B., Birdal, A., Çınar, P., Çevikoğlu, S., & İpekan, S. (2007). Deneyimsiz Sürücüler için Tehlike Algısı Eğitimi. Ulusal Yol ve Trafik Güvenliği Kongresi Serisi (S. 495-501). Mayıs, 2007, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Sümer, N., & Ünal, A. B. (2005). Acemi sürücülerde tehlike algısı becerisi. TRODSA Ulusal Yol ve Trafik Güvenliği Kongresi Serisi Yayınları, 4-7 Mayıs 2005, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Sümer, N., Ayvaşık, H. B, Er, N., Ünal, A. B., Öztürk, F., & İpekkan, İ. (2005). Sürücü ihlal ve hatalarının bilgisayar temelli ölçülmesi. TRODSA Ulusal Yol ve Trafik Güvenliği Kongresi Serisi Yayınları, 4-7 Mayıs 2005, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Özkan, T., Lajunen, T., & Sümer, N. (2005). Saldırgan Sürücülük. TRODSA, Ulusal Yol ve Trafik Güvenliği Kongresi Serisi Yayınları, 4-7 Mayıs 2005, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Sümer, N., & Ünal, A. B. (2005). Acemi sürücü eğitiminde tehlike algısı testinin kullanılması. 2. Polis Bilişim Sempozyumu Yayınları, 14-15 Nisan, 2005, Ankara.

Sümer, N., Ayvaşık, B., Er, N., & Hünler. O. S. (2004). Sürücü beyanına dayalı özgün sürücülük beceri ve davranış ölçüm araçlarının geliştirilmesi. 2. Ulusal Yol ve Trafik Güvenliği Kongresi Serisi Yayınları, 5-7 Mayıs 2004, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Özkan, T., Lajunen, T., & Sümer, N. (2004). Sürücü tutumları, davranışları ve trafik kazaları. 2. Ulusal Yol ve Trafik Güvenliği Kongresi Serisi Yayınları, 5-7 Mayıs 2004, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Sümer, N. (2003). Trafik Güvenliğinde Sürücü Davranış Değişimi Modelleri. TRODSA 2003 3. Ulusal Yol ve Trafik Güvenliği Kongresi Serisi Yayınları, 5-7 May 2003, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Sümer, N., Lajunen, T., & Özkan, T. (2002). Sürücü davranışlarının kaza riskindeki rolleri: İhlaller ve hatalar. Ulusal Yol ve Trafik Güvenliği Kongresi Serisi Yayınları, 8-12 Mayıs, 2002,  Gazi Üniversitesi, Ankara.

Özkan, T. , Sümer, N., Ayvaşık, B., & Er, N. (2002). Kişilik özellikleri, koordinasyon becerileri, sürücü davranışları ve trafik kazaları. Ulusal Yol ve Trafik Güvenliği Kongresi Serisi Yayınları, 8-12 Mayıs, 2002, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Sümer, N. (2001). Trafik kazalarını kestirmede sürücülük becerileri, hata ve ihlallerin rolü. Ulusal Yol ve Trafik Güvenliği Kongresi Serisi Yayınları, 25-27 Nisan 2001, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Sümer, N. (2001). Internet kullanımının toplumsal katılım ve ilişkiler üzerindeki etkileri ve internet bağımlılığı. Bilişim Toplumuna Giderken Psikoloji, Sosyoloji ve Hukukta Etkiler Sempozyumu, Türkiye Bilişim Derneği Yayınları, Mart, 2001, Ankara

 

Kitaplar

Sümer, N., Sayıl, M., Kazak-Berument, s. (2016). Anne duyarlığı ve çocuklarda bağlanma. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.

Sümer, N., & Kaygısız, Ö. (2014). Trafik denetimlerinin kazalara etkisi. Ankara: Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü Yayınları

Sümer, N., Kaygısız, Ö., Söylemez, M., & Vursavaş, F. (2014). Türkiye’de illerin trafik güvenliği durumu: 2007-2012. Ankara: Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü Yayınları.

Sümer, N., Solak, N., & Harma, M. (2013). İşsiz yaşam: İşsizliğin ve iş güvencesizliğinin birey ve aile üzerindeki etkileri. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.

Sümer, N., Demirutku, K., & Özkan, T. (2005). Liseler için araştırma teknikleri. İstanbul: MORPA Publications.

Sümer, N., Ayvaşık, B., & Er, N. (2002). Sürücü Psikoteknik Degerlendirme Sistemi Kullanici El Kitabi ve Norm Degerleri. Mobilsoft Mobile Information and Communication Technologies A.S. www.trafikent.com. (Training and assessment manual used by trainers and psychologists working in psych-technical driver assessment centers across Turkey)

Orta Mahalle, 34956 Tuzla, İstanbul, Türkiye

Telefon: +90 216 483 90 00

Fax: +90 216 483 90 05

© Sabancı Üniversitesi 2023